TARD YURT DIŞI EĞİTİM / ARAŞTIRMA BURS YÖNETMELİĞİ

TARD YURT DIŞI EĞİTİM / ARAŞTIRMA BURS YÖNETMELİĞİ


Burs programının amacı yurt dışında önde gelen bir merkezde Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile ilgili bir klinik veya laboratuarda eğitim/ araştırma yapacak Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarını desteklemektir.
Yılda en fazla 10 (on) olmak üzere, en çok 1 yıl süreyle Avrupa ülkeleri için 500 Avro /ay, diğer ülkeler için 1000  Amerikan Doları/ay destek verilecektir.


BAŞVURU KOŞULLARI (Başvuru Formu için TIKLAYINIZ)


 • T.C. Vatandaşı olmak 
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak 
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyesi olmak
 • 40 yaş altında olmak
 • TARD-YEK belgesi almış olmak tercih nedeni sayılır
 • Eğitim hastanesinde çalışıyor olmak 
 • Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek (Aday yabancı dilini yeterli düzeyde kullanabilmelidir. Belirtilen yabancı dil sınavlarından karşılarında belirtilen puanları almış olmak ve bunu belgelendirmek: ÜDS: 75, KPDS: 70, TOEFL: 500, IELS: 6.5)  
 • Bir klinik veya deneysel araştırma projesi hazırlamış olmak ve projenin tamamlanmasıyla beklenen yararları yazılı olarak açıklamak   
 • Projenin gerçekleştirileceği kurumdan çalışmanın ve adayın kabul edildiğine yönelik belge / davet mektubu almış olmak
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyesi olan ve eğitim hastanelerinde öğretim kadrosunda bulunan  (Profesör, Doçent, Şef, Şef Muavini) en az 2 kişiden referans mektubu almış olmak 
 • Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak
 • Adayın çalıştığı kurumdan projeyi gerçekleştirmek üzere kliniğinden ayrılmasında sakınca olmadığını yazılı olarak belgelendirmek

BURSMİKTARI-ÖDEME ŞEKLİ
Ödemeler aylık dönemlerde yurt içinde banka hesabına yapılır. Gidiş-dönüş yol gideri olarak Avrupa kıtası için 400 Avro, diğer kıtalar için 700 Avro Dernek tarafından karşılanır.
ALINAN DİĞER DESTEKLER
Araştırmacı Yurt Dışı TARD Eğitim / Araştırma Bursu onaylandıktan sonra ayrıca yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde TARD’a bilgi vermekle yükümlüdür.


BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER


 • Başvuru dilekcesi 
 • Adayın özgeçmişi ve yayın listesi 
 • Ayrıntılı araştırma önerisi (on sayfayı geçmeyecek şekilde), 
 • Araştırma projesinin bilimsel önemini açıklayan bir rapor 
 • Adayın araştırmayı yurtdışında yapmasının gerekçesini açıklayan bir rapor (Araştırmanın ülkemizde neden yapılamayacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.) 

NOT: Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz. 


SON BAŞVURU TARİHLERİ


 • I.  Dönem: Mart ayı sonu 
 • II. Dönem: Haziran ayı sonu 
 • III. Dönem: Eylül ayı sonu 
 • VI. Dönem: Aralık ayı sonu 

BURSİYERLERİN TESPİTİ
Bursiyerler, TARD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bursiyerlerin tespiti için gerek duyulursa sözlü görüşme yapılır. Başvuru belgeleri ve gerektiğinde sözlü görüşmeler yapılarak adayların akademik nitelikleri ile üzerinde çalışmayı planladıkları konular aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınarak birlikte değerlendirilir:


 • Konunun güncelliği, Türkiye’nin bilimsel birikime ve evrensel bilime yapması beklenen katkılar, 
 • Yurt dışında yapılacak araştırmanın, Türkiye’ye dönüşten sonra laboratuar vb. olanaklar göz önüne alındığında devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar, 
 • Türkiye’ye dönüşten sonra diğer üniversitelerimizdeki araştırmacıların katılımıyla bir çalışma grubu kurabilmesi olasılığı, 
 • Yurt dışında konusunda çalışan bir araştırma grubuyla bağlantı kurarak karşılıklı işbirliği ile ileride geliştirilerek sürdürülecek bir ortak çalışmaya girme olasılığı, 
 • Adayın akademik başarıları ve yayınları, araştırma konusuna hâkimiyeti. 

Bütçe olanakları da dikkate alınarak adaylar ve burs süreleri saptanır. Burslar TARD yönetim kurulu’nun onayından sonra kesinleşir. Burs verilmesine karar verilen adayların bursları, burs onay tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere, bursiyerin belirleyeceği tarihte başlar. Onay tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmayan burslar iptal edilir.
Ayrıca bursun başlatılabilmesi için;


 • Bursiyer çalışıyor ise, yapmayı planladığı araştırmanın çalıştığı kurum tarafından onaylandığını ve araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belgelendirmesi gerekir. Bu belgede ayrıca adaya kuruluşu tarafından yapılabilecek yol gideri, burs vb. destekler de belirtilmelidir.
 • Yurt dışında yapılacak araştırma için Türkiye'den biyolojik materyalin yurt dışına götürülmesi gerekiyor ise çalıştığı Üniversiteden veya Fakülteden alınacak Etik Kurul Onay Belgesinin bulunması gerekir.


Bursiyerlerin araştırmalarını TARD tarafından kendilerine tahsis edilen süre içerisinde bitirmesi esastır. Bursiyerin araştırmasını bu süre içinde bitirememesi halinde, burs süresinin en çok 12 aya tamamlanacak kadar uzatılması için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapacağı başvuru, TARD yönetim kurulu  tarafından değerlendirilir:


 • Bursiyerin süre uzatımı için gerekçeli dilekçesi, 
 • Yurt dışında çalıştığı kurumun ilgili kişisinden alınan yazı, 
 • Türkiye’deki kuruluşunun izin yazısı (izin süresi bitmiş ise), 
 • Yurt dışında yaptığı çalışmanın ayrıntılı raporu. 

YÜKÜMLÜLÜKLER

Bursiyer yurt dışı çalışmaları süresince her dört ayda bir yurt dışındaki danışman hocasının imzasını içeren bir gelişme raporu göndermekle yükümlüdür. Burs süresinin bitiminde (Türkiye’ye döndüğünde) de, çalışmaların gelişme ve sonuçlarını kapsayan “kesin raporu” ve bu sürede çıkan yayınlarının listesini ve rapor formlarını en geç 3 ay içinde TARD’a sunmak ve Türkiye’deki kuruluşunda işine başladığı tarihi (Üniversite/Kurum yetkilisinin ıslak imzasıyla) bildirmek zorundadır.
Alınan burs ile yapılan araştırma kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TARD desteğinin belirtilmesi ve yayın örneğinin TARD’a gönderilmesi gerekir.
Yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde kullanılmak üzere, bursiyer Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi imzalar.
Bursiyer kendisine tahsis edilen bursu, TARD bilgisi dışında ve TARD tarafından kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir bilim dalında kullanamaz.
Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra destek almaya başlaması halinde 15 gün içinde TARD’a bilgi vermekle yükümlüdür.


DİĞER
Bu belgede belirtilmeyen özel durumlarda, TARD Yönetim Kurulu’nun kararları uygulanır.
Bursiyerin yükümlülüklerini ihlali veya gelişme raporlarının yetersiz bulunması durumunda verilen burs TARD Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilebilir. Yükümlülüklerin ihlali halinde Düzenleme Şeklinde Taahhüt ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalat Senedi hükümleri uygulanır.
Bu programa yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini takip eden 3 ay içinde sonuçlandırılır.