UZMAN OKULLARI YÖNERGESİ

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD)
 UZMAN OKULLARI YÖNERGESİ


GİRİŞ
Ülkemizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık alanında eğitim veren kuruluşlarda homojen bir yapılanma bulunmamaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı TUK tarafından Anesteziyoloji ve Reanimasyon çekirdek eğitim programı oluşturulmasına rağmen, uygulamada bazı eğitim araştırma kliniklerinde ve yeni kurulan üniversite hastanelerinde yetersiz alt yapı ve eğitici eksikliği nedeniyle sorunlar olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, yine bazı spesifik dal hastanelerinde bütün cerrahi branşların bulunmaması ve kısıtlı vaka nedeniyle anestezi eğitimi aksamakta, bunu gidermek için yapılması gereken hastaneler arası rotasyonlarda uygulama zorlukları yaşanmaktadır.


AMAÇ VE KAPSAM
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD); anestezi uzmanlarının, uzmanlık eğitimleri sırasında alt yapı yetersizliği ya da eğitici eksikliği nedenleriyle, eksik/yetersiz olduklarını düşündükleri alanlarda teorik bilgi ve uygulama becerilerini iyileştirmeye yönelik olarak, uzmanlık sonrası sürekli eğitim programları oluşturmaktır. Ancak bu eğitim programları yetersiz kaldığından, aşağıda belirtilen konularda uzman okulları açılması planlanmıştır.


  1. Pediyatrik Anestezi
  2. Zor Hava Yolu Yönetimi
  3. Obstetrik Anestezi
  4. Rejyonal Anestezi

Belirlenen bu dört uzmanlık okulu dışında üyelerden gelen talep üzerine yeni alanlar ile ilgili olarak da TARD Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde okul açılabilir.
TANIM
Uzmanlık Okulu: Anestezinin belli bir alanında anestezi uzmanlarının kendilerini eksik ya da yetersiz hissettikleri veya bilgilerini güncellemeleri amacı ile yapılan pratik ve uygulamalı eğitimdir.
Uzmanlık Okulu Katılımcısı: Öncelikle, hizmet hastanelerinde çalışan Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzman hekimlerine katılım hakkı tanınacaktır. (Üniversite ve eğitim araştırma kliniklerinde çalışan anestezi uzmanlarına da kontenjan gözetilerek katılım hakkı verilebilir).
Uzmanlık Okulu Eğiticisi: Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde, o alanda çalışan ve bilimsel kurullarda yer alan eğiticilerdir.
Uzmanlık Okulu Merkezi: Uzmanlık Okulu spesifik konusu ile ilgili kliniklerde eğitici ve ameliyathanesinde branşlaşması olan en az 4 klinik bulunan illerdeki Eğitim Araştırma Klinikleridir.


UYGULAMA ESAS VE USULLERİ
1-Uzman Okulları teorik (sunum, interaktif tartışma, senaryolar) ve pratik eğitim (simülasyon, ameliyathane uygulaması) olmak üzere en fazla 4 günlük bir eğitim paketidir.
2-Katlımcılar, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve ayrıca TARD üyesi olmalıdır.
3-Uzman Okulu’ndan önce katılımcılara ulaştırılan materyal üzerinden bir ön sınav ve okul bitiminde de değerlendirme sınavı yapılır.
4-Uzman Okulları yukarıda belirlenen alt dallarda yılda iki kez yapılır.
5-Uzman Okulu merkezleri her bir spesifik alana göre en az 4 eğitim araştırma kliniği olan illerden belirlenir (Ankara, İstanbul, İzmir gibi) yerlerde yapılır.
6-Her Uzmanlık Okulu maksimum 20 katılımcıdan oluşur.
7-Her bir uzman okulu için TARD yönetim kurulundan bir üye koordinatör olarak atanır.
8-Ulaşım ve kayıt masrafları katılımcılar tarafından karşılanacak; diğer masraflar ise dernek tarafından karşılanacaktır.
9-Uzman Okulu ile ilgili duyurular 1-2 ay öncesinden TARD internet sayfasında ilan edilerek üyelere duyurulacak, katılım ile ilgili başvurular on-line alınacaktır.
10- Uzman hekim bir defa katıldığı programa tekrar katılamaz. Farklı alanlarda olanlara katılımı serbesttir.
11- Uzmanlık Okulu’na katılanlara Katılım Belgesi verilecektir.


 Bu yönerge, TARD Yönetim Kurulu tarafından uygulanır ve yürütülür.  21.06.2018