TARD Akademi Yönergesi

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ
AKADEMİ YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER


Amaç


Madde 1 - Bu yönerge, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Akademi’nin işleyişini, yönetimini ve kullanımını düzenler.


Kapsam


Madde 2 - Bu yönerge, TARD Akademi’nin tüm kullanıcıları ve yöneticileri için geçerlidir.


İKİNCİ BÖLÜM: TARD AKADEMİ'NİN AMAÇLARI


Madde 3 - TARD Akademi'nin amaçları şunlardır:


3.1. TARD Yönetim Kurulu'nun ilke ve çalışmaları doğrultusunda, Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık alanında kanıta dayalı eğitim etkinliklerini güçlendirmek, klinik uygulamaya katkı sağlamak, araştırmayı, bilimsel ilerlemeyi, bilgi alışverişini teşvik ederek uzmanlaşmadaki standartları yükseltmek ve yeniliğe katkıda bulunmak.


3.2. Uzmanlık eğitimi süresince Tıpta Uzmanlık Kurulu müfredatında yer alan teorik ve uygulamaya yönelik kabul edilmiş programı temel alarak, eğitim komisyonları tarafından kabul edilmiş öğrenme materyallerini kullanarak, elektronik öğrenme materyalleri (video, podcast, yazılı doküman) hazırlamak ve üyelerinin kullanımına sunmak.


3.3. Mezuniyet sonrası dönemde önemli güncel konuları ve belirli bir konuyla ilgili soruların ele alındığı sürekli eğitim komisyonlarından onaylı web tabanlı uygulamalar düzenlemek, interaktif tartışmaya izin veren küçük grup çalışmaları sunmak.


3.4. Canlı webinarlar ve uzmanı ile söyleşiler düzenleyerek, güncel uzmanlık alanıyla ilgili bilgi ve deneyim paylaşımları sağlamak.


3.5. Kongre, sempozyum programlarında yer alan sunumlar ve bildirileri üyelerinin erişimine sunmak.


3.6. Bilimsel ve çalışma kurulları veya davetli uzman üyeler tarafından hazırlanan elektronik bültenleri süreli olarak üyelerine iletmek, web sitesi üzerinden erişim sağlamak.


3.7. TARD Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen, üyeleri tarafından yazılan elektronik kitapları üyelerinin erişimine sunmak.


3.8. TARD eğitim kurulları ve sürekli eğitim komisyonları tarafından onaylanmış elektronik kurslar ve eğitimler düzenlemek.


3.9. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık alanında hazırlanan uygulama kılavuzlarını güncel olarak üyelerine sunmak.


3.10. TARD Yönetim Kurulu tarafından onaylanan endüstri destekli eğitim, bilgilendirme ve tanıtım materyallerini dernek üyelerine iletmek ve süreli olarak erişimlerine sunmak.


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÇALIŞMA İLKELERİ


Madde 4 – Çalışma İlkeleri şöyledir:


4.1 TARD Akademi, dernek tüzüğüne uygun olarak kurulan, bilimsel ve teknik açıdan TARD Yönetim Kurulu ile eş güdüm içerisinde çalışan bir organıdır.


4.2 TARD Akademi web sayfası, üyelerine E-öğrenme, kılavuzlar, kurslar, podcastler, ölçme değerlendirme, uzmanı ile buluşma videoları, Kongre-Sempozyum gibi tüm toplantılarda izin verilen sunum ve yazılı materyallerin erişimini, bilimsel kurulları tarafından oluşturulan bülten ve tüm materyallere erişim olanağı sağlar. Bu amaçlarla oluşturulan materyaller, akademi kurulu tarafından değerlendirildikten sonra web sitesinde yayınlanır.


4.3 Uzmanlık öğrencileri için eğitim materyallerinden ölçme değerlendirme yaparak, asistan karnelerine aktarılır. TARD Yönetim kuruluna sunularak, eğitim kurullarına değerlendirme amacıyla iletilir.


4.4 TARD Akademi'de yer alan tüm materyaller, TARD Yönetim kurulu tarafından belirlenen üyeler, bilimsel ve çalışma kurulları tarafından hazırlanır. TARD Akademi kurulu tarafından içerikleri kontrol edildikten sonra web sitesi üzerinden yayınlanır.


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BÜTÇE VE FİNANS


Madde 5 - Finans ve Bütçe Hükümleri şöyledir:


5.1 TARD Akademi üzerinden yapılan tüm aktivitelerin finansmanı TARD tarafından karşılanır.


5.2 TARD Yönetim Kurulu, TARD Akademi platformundan sağlanacak hizmetler için kullanıcılardan kullanım ücreti talep etme yetkisine sahiptir. Ayrıca, TARD Akademi içeriğinde reklam yayımlama ve bu reklamlar için gelir elde etme hakkını saklı tutar. Bu gelirler, TARD Akademi'nin finansal sürdürülebilirliği ve derneğin genel bütçesine katkı sağlamak amacıyla kullanılabilir.


5.3 TARD Akademiden sağlanan gelirler (sınavlar, kurslar, endüstri sunumları vb.) ve giderler, dernek bütçesi ve muhasebesi tarafından yönetilir. Mali yönden yönetim ve sorumluluk TARD'a aittir.


BEŞİNCİ BÖLÜM: TARD AKADEMİ YÜRÜTME KURULU


Madde 6 - TARD Akademi Yürütme Kurulu'nun oluşumu ve işleyişi.


6.1 TARD Akademi yürütme kurulu, TARD Yönetim kurulu tarafından seçilmiş bir başkan ve en az altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Gerek görüldüğü durumda TARD Yönetim Kurulu üye sayısını artırabilir. Kurulda görev yapacak üyelerin TARD üyesi olması zorunludur. Üyelerden biri TARD yönetim kurulu üyesi, biri TARD-YEK üyesi (TARD-YEK ile ilişkileri yürüten üye), biri asistan çalışma grubu üyesi olmalıdır. Görev süreleri 2 yıldır ve TARD yönetim kurulu değişimlerinde TARD yönetim kurulu tarafından yeniden belirlenir. Tüm üyeler, TARD Yönetim Kurulu tarafından seçilir.


6.2 TARD Yönetim Kurulu, TARD Akademi Yürütme Kurulu'nun çalışmalarını her zaman gözden geçirme hakkına sahiptir. TARD Yönetim Kurulu üyeleri görevden alabilir ve yerlerine yeni üyeleri görevlendirebilir.


6.3 TARD Akademi Yürütme Kurulu, üç aydan uzun olmamak kaydıyla belirli periyotlarla toplanarak Akademi'nin süreç ve faaliyetleri hakkında değerlendirme yapmalıdır. Her toplantı sonrasında elde edilen sonuçlar ve alınan kararlar bir raporla TARD Yönetim Kurulu'na sunulmalıdır. Bu rapor, Yürütme Kurulu'nun faaliyetlerinin şeffaflığını sağlamak ve Yönetim Kurulu'nu sürekli bilgilendirmek amacıyla hazırlanır. Yürütme Kurulu'nun bu bilgilendirme yükümlülüğü, etkin bir iş birliği ve koordinasyon sağlamak adına esastır.


ALTINCI BÖLÜM: SON HÜKÜMLER


Madde 7 - Bu yönerge, TARD Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. Tüm değişiklikler TARD'ın resmî web sitesi üzerinden ilan edilir.