TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ ŞUBELERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


Madde 1- Bu yönergenin amacı, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği yeni şubelerinin kuruluşu, var olan şubelerin iller bazında yapılandırılması, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin seçilmiş oldukları görevlerini 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4771 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak yürütmeleri sırasında; yapılan çalışma ve faaliyetlerin esas ve usulleri ile uyulması gereken diğer konuları belirlemektedir.


 


Merkez Genel Kurul tarafından gerekli görülen ve 25’ten fazla üyesi olan yerlerde, Merkez Yönetim Kurulu’nun yetkili kıldığı ve bulundukları yerde en az 6 aydır oturan, asil üye olabilecek nitelikteki üç kişinin, kanunda yazılı olduğu usulle en büyük mülki amire başvurması ile şubeler kurulur. Bu başvuruya, yetki belgesi ve Dernek Ana Tüzüğü yeterli sayıda eklenir. Şubeler, Dernek Ana Tüzüğünü aynen kabul etmek zorundadır ve sadece şubenin yeri ve adresi yazılı olan maddede değişiklik yapılabilir.


 


1.a- Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’nin şubeleri;


 


            01 kodlu MERKEZ ŞUBE: Bu şubeye bağlı olan iller İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Kırklareli, Kocaeli.


 


            02        kodlu     İÇ ANADOLU ŞUBESİ: Bu şubeye bağlı olan iller Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Yozgat, Kayseri, Çorum, Çankırı.


            03       kodlu      MARMARA ŞUBESİ: Bursa, ,Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Bilecik.


            04        kodlu     EGE-AKDENİZ ŞUBESİ: İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Afyonkarahisar, Isparta, Uşak.


            05        kodlu     KARADENİZ ŞUBESİ: Trabzon, Rize, Samsun, Kastamonu, Tokat, Kars, Ordu, Sinop, Giresun, Artvin, Amasya, Erzurum, Gümüşhane, Bartın, Karabük, Bayburt, Ardahan.


            06        kodlu  ÇUKUROVA ŞUBESİ: Adana, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kilis, Aksaray, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Karaman, Hatay, Şanlıurfa.


            07        kodlu  DİCLE-FIRAT ŞUBESİ: Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Malatya, Sivas, Iğdır, Ağrı, Şırnak, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Muş, Van, Mardin, Batman, Elazığ, Erzincan


           


Hukuki dayanak


Madde 2- Bu yönerge, 4/11/2004 tarihli 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001tarihli ve 4771 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile 27/10/2014 tarihli dernek genel kurulunda oylanarak kabul edilen ve anılan Kanunlara uygunluğu İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 04.11.2014 gün ve 57253 sayılı yazısı ile de derneğe bildirilen Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Derneği Tüzüğünün hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


 


Kapsam


Madde 3- Bu yönerge, şubelerin çalışma şekline, evrak kayıt ve yazışma esas ve usullerine, gelir ve giderlere ilişkin işlemlerine, şube yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkilerinin yanı sıra yükümlülük ve sorumlulukları ile diğer hususlara ait hükümleri kapsar.


 


Şubeler, kendi kaynakları ile ve dernek tüzük hükümlerine göre idare olunurlar. Şubelerin, tüzük amaçlarının gerçekleşmesine ait çalışmalarına Merkez Yönetim Kurulunca gerekirse bilimsel ve maddi yardım yapılabilir. Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunca girişilen çalışmaları, Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, her türlü olanakları ile maddi ve manevi olarak destekler. Şubeler, kendi mali tasarruflarından ötürü genel yasalar karşısında bizzat sorumludur ve Merkez Yönetim Kurulu bu konuda bir sorumluluk taşımaz.


 


Tanımlar


Madde 4- Bu yönergede geçen;


 


Dernek : Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğini,


 


Genel Merkez : Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Genel Merkezini,


 


Merkez Yönetim Kurulu: Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu


 


Genel Başkan : Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği    Genel Başkanını,


 


Şube : Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği İlgili Şubesini,


 


Şube Başkanı : Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği   Şube Başkanını,


 


Yönetim kurulu : Şube Yönetim Kurulunu,


 


Denetleme kurulu : Şube Denetleme Kurulunu,


 


Kanun : 5253 sayılı Dernekler Kanunu,


 


Medeni kanun : 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu,


 


Tüzük : Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği   Tüzüğünü,


 


Genel kurul : Şube üyelerinin bir araya gelerek şube işlemlerini görüştükleri ve şube


organlarını seçtikleri toplantı,


 


Mülki idare amirliği : Şube merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,


 


Dernekler Yönetmeliği : 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümlerine göre İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak 31/05/2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği,


 


 


İKİNCİ BÖLÜM


Şube Organlarının İşleyişi


Genel Kurul


Madde 5- Şube Genel kurulu dernek tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda yapılır. Buna göre;


Şube  Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az onbeş (15) gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazeteyle, e-mektup veya İnternet ortamı da içinde olmak üzere kitle iletişim araçlarından en az birisi kullanılmak yoluyla duyurularak toplantıya çağrılır. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.


Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.


Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Denetim Kurulunun ya da beşte bir üyenin isteği üzerine Şube  Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu ya da beşte bir üyenin Sulh Yargıcına başvurusu ile toplantı sağlanır.


 


TOPLANTI  KARAR  VE YETER SAYISI


MADDE 6:


a) Toplantı Yeter Sayısı: Şube  Genel Kurulu, genel kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.


İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.


 


b) Karar Yeter Sayısı: Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ya da şubenin feshine ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir. Dernek organlarının seçimine ilişkin kararlar gizli oy açık tasnif, derneğin feshine ilişkin kararın oylaması ise açık oylama ile yapılır. Bunun dışındaki kararların hangi yöntemle yapılacağı Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ile yapılır.


 


TOPLANTI YÖNTEMI


MADDE 7:


Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 12. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.


Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına ve onun görev verdiği durumlarda Başkan Yardımcısına aittir.


Yazman toplantı tutanağını düzenler  Başkan ve yardımcısı ile birlikte imzalarlar.


Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Görev devir teslimi anında ise tüm diğer belgeler ile birlikte seçilmiş olan yeni yönetim kuruluna bu tutanak ve belgelerin de teslimi sağlanır.


 


GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:


MADDE 8:


Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birince görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


 Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:


 


a)      Şubenin  geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak,


b)      Şube  hesaplarını ve Denetim Kurulu raporunu inceleyip Yönetim Kurulunu aklamak,


c)      Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak,


d)     Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek,


e)      Yönetim, Denetim  Kurullarını seçmek,


f)       Şube tüzüğünün değiştirilmesi düşünülen konuları görüşüp Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak,


g)      Şube için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, kiralanmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi konusunda Merkez Yönetim Kurulundan alınacak onay doğrultusunda Şube  Yönetim Kuruluna yetki vermek,


h)      Şubenin diğer şubelerle ulusal ve  uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurt içindeki diğer şube  ya da kuruluşlarla işbirliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Şube Yönetim Kuruluna yetki vermek,


i)        Şubenin  feshine karar vermek,


j)        Üyelikten çıkarılan üyenin itirazını görüşüp Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak ,


k)      Tüzüğün ve yasaların yüklediği öteki görevleri yapmak,


l)        Şubece  görevlendirilecek olanlara ödenecek olan yolluk ve gündeliklerin miktarlarını belirlemek için Yönetim Kuruluna yetki vermek.


 


 


 


OYLARIN KULLANILMASI


MADDE 9:


Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve  denetim  kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile oy kullananların kimlik kontrolü yapılarak ve imza karşılığı, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardırAçık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, şubenin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.


Şubelere kayıtlı olan üyeler şube genel kurulu dışında merkez genel kurulununda da bizzat oy kullanma hakkına sahiptir.


Şubelerin organlarında görevli olanlar Merkez organlarına seçildiklerinde şubedeki görevlerinden istifa etmiş sayılırlar.ŞUBE ORGANLARININ SEÇİMİ


MADDE 10:


 Şube Organları  için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır;


a) Adayların tanıtılması hakkı:


Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin yapılacağı  Şube Yönetim Kurulu‘na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler  Şube İnternet sayfalarında duyurulur ayrıca Merkez Yönetim Kuruluna da bildirilir. Şube üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.


Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel değildir. Ancak ilgili Yönetim Kurulu‘nun bu adayları İnternet sayfasında ilan etmesi ve elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.


 


b) Şube Genel Kurulunda adaylık:


Şubenin bütün üyeleri Şube Genel Kurulunda aday olabilir. Aday olan üye Genel Kurula katılarak Şube  Genel Kurul Başkanına başvuru yapmak kaydı ile konuşma hakkı talep edebilir. Şube Genel Kurul Başkanı seçim öncesi bu şekilde talep edilmiş konuşma isteklerine 5 (beş) dakikayı geçmemek üzere ve toplamda 60 (altmış) dakika zaman ayırır. Toplam konuşma süresi talebinin  60 (altmış) dakikayı aşacağı durumlarda adaylara eşit olarak toplam süreyi (60 (Altmış) dakika) dağıtır ve durumu genel kurulla bir  açıklama  ile paylaşır.


Şube yönetim kurulu asil üyeleri, şube denetim kurulu asil üyeleri Merkez Yönetim Kurulu asil üyeliği, merkez denetim kurulu asil üyeliğine aday olabilirler. Merkez Genel Kurulu tarafından bu görevlere seçilmeleri halinde, Genel Kurul tarihi itibariyle şubedeki görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Bu durumda tüzüğün üyeliğin boşalması ile ilgili hükümleri uygulanır. Şubelerde Onur Kurulu üyeliği seçimi yapılmaz.


 


c) Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:


Şube Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler o ana kadar Şube  yönetim kuruluna başvuran adayların listesi ile yapılır. Bu liste dışında genel kurul esnasında seçimlere geçilmeden önce aday olmak istediğini bildiren üyeler de bu listeye dahil edilir.  Kullanılacak oy pusulası, o Şube biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır. Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda ve sandık başlarında görünür bir yere asılır. 


Ayrı organlar için tek oy pusulası her organ ayrı ayrı tanımlanarak düzenlenir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü tekrarlayan sayımlarda karışıklığı önlemek için kırmızı bir kalem ile çizilir.


Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır. Divan kurulu tarafından genel kurula katılım da göz önüne alınarak en az beş sandıkta oy kullanılacak şekilde düzenleme yapılır. Her sandığın kurul başkanı ve iki üyesi Genel Kurul Başkanlığı’nın önerisi ile genel kurulda oylanarak, oy çokluğu ile seçilir. Genel kurula katılım sayısı dikkate alınarak sandık kurullarına kendi sandıkları ile ilgili oyları genel kurul huzurunda açık tasnif ve sayma yetkisi verilir. Tüm sandıkların ayrı ayrı tasnif ve sayma işlemi sonunda sandık kurulları tarafından oluşturulan tutanaklar Genel Kurul Başkanlığı’na sandık kurulu başkanları tarafından imza karşılığında teslim edilir ve Genel Kurul Başkanlığı’na tarafından nihai sonuçlar genel kurula açıklanır. Oy verme işlemi süresi dört (4)  saati geçmeyecek şekilde divan başkanı tarafından düzenlenir, genel kurula duyurulur, oy verme süresi sona erdiğinde halen oy vermek için sandık aşlarında bekleyen üyelerin tespiti sandık kurulları tarafından yapılarak oy vermeleri sağlanır, bunun dışında süre bitiminde gelen üyelere oy kullandırılmaz.


 


ELEKTRONİK OLARAK OY KULLANMA:


Genel Kurul sisteminde elektronik oylamaya geçiş; derneklerde elektronik ortamda genel kurul yapılmasına dair yasal düzenlemeye geçildiğinde gerekli alt yapı hazırlanarak ve Merkez Genel Kurul tarafından  tüzük maddesi yeniden düzenlenerek elektronik ortamda genel kurulun yapılmasına geçilecektir.  Şubeler tarafından da bu doğrultuda gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanarak elektronik oylama sistemine geçiş sağlanacaktır.


 


d) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.


 


e) Şube başkanlığına aday olan kişi, genel kurullarda tek dereceli olarak seçilir. Üyeler başkan adayının veya adaylarının hazırladığı listeleri dikkate alarak oy kullanılır. Şube yönetim ve denetim kurullarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanacak üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri zorunludur. Aday veya adayların isimlerinin yer aldığı varsa matbu olarak bastırılmış oy pusulaları ve oy pusulalarının konulacağı zarflar divan heyeti tarafından mühürlü olarak sandık başında bulundurulur.


 


Gizli olarak yapılan oy kullanma işleminin sonunda oy sandığı veya sandıkları divan heyeti tarafından açık tasnif usulüne uygun olarak açılır ve tasnif edilerek seçim sonuçları ilan edilir. Ancak genel kurul üyeleri arasından “Oy Tasnif Heyeti” olarak en az üç kişilik bir heyetin seçilmesi durumunda bu heyet üyelerinin tasnif işleminin sonucuna göre düzenledikleri ve imzaladıkları, seçim sonuçlarını içeren tutanak divan heyeti tarafından okunarak seçim sonuçları ilan edilir.


 


f) Genel kurul toplantısına katılan üyelerinin az onda biri tarafından imzalanmış olmak kaydıyla divan başkanlığına yazılı olarak verilen önerge ile görüşme açılması için gündeme madde eklenebilir. Ancak önerge ile görüşülmesi istenilen konu gündemde yer alan seçim maddesinin sonrasına bırakılamaz.


 


g) Genel kurul toplantısı tamamlandıktan sonra genel kurul toplantısının sürecini içeren Toplantı Tutanağı divan heyeti tarafından yazılmış olduğu şekliyle imzalanır ve oy pusulaları, yazılı önerge ve benzeri bütün evrak-ı müsbite ile birlikte seçilen yeni yönetim kurulu üyelerine verilir.


 


h) Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu, yapılan genel kurula ait sonuç bildirimini ve ekinde divan başkanı başkan yardımcıları ve yazman üye tarafından imzalanmış olan genel kurul toplantı tutanağının (Divan Tutanağı) bir örneğini en geç otuz gün içerisinde bulundukları yerin mülki idare amirliğine ve Dernek Merkez Yönetim Kuruluna verir.


 


ı) Genel kurulun herhangi bir nedenle tamamlanamaması veya divan başkanlığı tarafından ertelenmesi hallerinde şubenin yönetimi divan başkanlığında kalır. Divan başkanlığı bu olağanüstülük nedeniyle şubenin iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ikamet hususlarını da göz önünde bulundurarak belirlediği ikinci toplantı tarihine kadar şubeyi yönetmek üzere şube üyeleri arasından üç kişilik geçici kurul görevlendirilmesi için dernek genel merkezine başvuruda bulunabilir. Genel Merkez tarafından geçici kurul üyesi olarak atanan kişiler tarafından şube temsil edilir. Geçici kurul üyelerinin görevlendirilmelerinde sadece şubenin zaruri ödemelerini yapabilecekleri hususu özellikle belirtilir.


 


j) Genel kurul toplantısı ertelenmiş olduğu tarihte yine önceki usullerle yapılır.


 


Şubelerin Yönetimi


MADDE 11:


 


ŞUBE YÖNETİM KURULU:


Şube Yönetim Kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir şube sekreteri, bir sayman ve  bir (1)  üye olarak beş (5) asil , ayrıca beş ( 5) yedek üye seçilir. Seçim, Şube Genel Kurulu’nda kapalı oyla yapılır. Şube Yönetim Kurulu görev ve yetkileri Yönergede tanımlandığı şekildedir.Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar


 


Şube Yönetim Kurulu, üyelerinin isim ve adreslerini, değişiklik olmasa bile, her yılın Ocak ayının ilk haftası içinde Merkez Yönetim Kurulu genel sekreterliğine bildirmek zorundadır. Bu listelerini düzenli göndermeyen şubelerin üyeleri, TARD Merkez Genel Kurulu’na katılamazlar


 


Yönetim, şube genel kurulunda dernek tüzüğüne göre faaliyet göstererek şubeyi yönetmek üzere seçilen ve dernek tüzüğüne göre görevleri bulunan Şube Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube  Sekreteri, Şube Saymanı ve üye olmak üzere beş kişiden oluşan şubenin icra organıdır. Şubelerin seçilmiş yönetim kurulları tarafından yönetilmesi asıldır. Yönetim Kurulları alacakları yazılı kararlar doğrultusunda faaliyet gösterirler. Yönetim kurulu kararı olmadan yapılan iş ve işlemler, ilgili yönetim kurulu üyesini sorumlu kılar. Ancak yönetimin seçilememesi, görevden alınması veya istifa etmiş olması gibi olağanüstü durumlarda şubeyi genel kurula götürmek ve o zamana kadar şubeyi yönetmek üzere Genel Merkez tarafından bu yönergenin 9’ uncu maddesinde belirlenmiş olan yetki çerçevesinde Geçici Kurul görevlendirilebilir.


 


Şubelerin Denetimi


MADDE 12:


 


ŞUBE DENETIM KURULU:


Şube Denetim  Kurulu’nun seçimi, görevleri ve denetim usulü, Dernek Denetim Kurulu ile aynıdır üç (3) asıl, üç (3) yedek üye olarak seçilir.


Şubeler, şube denetleme kurulu ve merkez denetleme kurulu tarafından her zaman denetlenebileceği gibi şube yönetim kurulunun uygulamaları hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak da mülki idare amirlikleri tarafından her zaman denetlenebilir. Şube denetleme kurulu  ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör üye seçer. Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulu üyelerinin dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini, yapılan faaliyetler ile ilgili işlem ve eylemlerinin doğruluk, verimlilik ve etkinlik yönlerinden amacına uygun olup olmadığını ve işlevlerini yerine getirip getirmediğini belirlemek, ve şubenin daha fonksiyonel bir yapıya sahip olabilmesi ile gerektiğinde ortaya çıkabilecek sorunların önceden giderilmesi için en geç altı ayda bir olmak üzere Denetim Raporu düzenler. Düzenlenen denetim raporlarının bir örneği düzenleme tarihinden itibaren bir hafta içerisinde şubenin evrak kaydına sokularak yönetim kuruluna ve bir örneği de Dernek Merkez Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca bu raporlara uygun olarak genel kurul toplantıları öncesinde hazırlanan Genel Denetim Raporu da olağan genel kurul toplantılarında genel kurul üyelerine sunularak üyelerin yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hususunda kanaat edinerek karar vermeleri konusunda yardımcı olunur. Şube Genel Denetim Raporunun bir örneği de Dernek Merkez Yönetim Kuruluna tevdii edilir.


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Şubelerin


Çalışma Esas ve Usulleri


Yönetim kurulu


MADDE 13-


Genel kurul toplantısında tek dereceli olarak seçilen şube başkanı ile diğer üyelerden oluşan yönetim kurulu ilk toplantısını en geç bir hafta içerisinde şube başkanının başkanlığında toplanarak yapar. İlk toplantıda yönetim kurulu eksiksiz olarak toplanır ve görev dağılımını yapar. Bu görev dağılımında gizli oy ile bir başkan yardımcısı, bir şube  sekreteri, bir şube saymanı  ve üye seçilir. Yönetim kurulu üyeleri dernek tüzüğünde belirlenmiş görevlerini eksiksiz yerine getirmek zorundadır. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin görevinden ayrılması halinde yerine şube genel kurulunda seçilen yönetim kurulu yedek üyelerinden birisi çağrılır. Bu çağrı yedek üyeler arasındaki sıraya uyularak yapılır. Şube başkanının görevden ayrılması halinde ise yerine kimse getirilemez ancak tüzük hükümleri çerçevesinde şube genel kurulunda yeni bir başkan seçilinceye kadar başkan yardımcısı tarafından şube yönetilir ve yönetim kurulu toplantıları, başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görev dağılımının dışında ayrıca bankalarda ve bilumum resmi iş ve işlemlerde kullanılmak üzere imza sirkülerinin çıkarılması ve ilgili kurul üyelerinin yetkilendirilmesinin yanı sıra bankalardan para çekilmesi işleminde bulunması gereken iki imzadan birinin mutlak şube başkanına ait olması hususu ve şube gelirlerini tahsil etmek üzere bir veya birkaç yönetim kurulu üyesinin yetkilendirilerek adlarına Yetki Belgesi tanzim edilmesi hususu ile ilk toplantıda bir dahaki olağan genel kurul toplantısına kadar geçen zaman içerisinde yönetim kurulunun toplantı zamanlarını ve toplanma şekillerinin düzenlenmesi hususlarının yazılı olarak karar altına alınması zorunludur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kuruluna yazılı başvuruda bulunarak yaz aylarında olmak üzere izinli sayılmalarını isteyebilirler. Bu isteklerin yönetim kurulunca uygun bulunması halinde veya uygun bulunmaması halinde karara yazılması asıldır. İzinli sayılma süreleri yılda otuz günden fazla olamaz. Yönetim kurulu üyelerinden izinli sayılanların sayısı, karar alma sayısının altına düşemez. Aynı anda en fazla iki yönetim kurulu üyesi izinli sayılabilir.


 


Başkan


Madde 14-


Genel kurul toplantısında şube başkanı olarak seçilen kişi şube başkanlığı görevini ifa etmekle yükümlüdür. Dernek tüzüğüyle kendisine verilen yetkileri kullanır ve sorumlulukları taşır. Şube başkanı temsil görevini yerine getirirken hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların kamuoyundaki yansımalarından ötürü kayıtlı üyelere ve dernek genel merkezine karşı sorumludur. Şube başkanı kendisine yasalar, dernek tüzüğü ve şube genel kurul kararı ile verilen görev ve yetkilerini;


 


a) Şubeyi gerçek, tüzel kişi ve kuruluşlar nezdinde temsil etme yetkisi ve dernek tüzüğü hükümleri  çerçevesinde olmak üzere;


 


a.1- Şubenin bulunduğu İl ve İlçelerde bulunan mülki erkan ve kamu kurum ve kuruluşlarının diğer görevlileri ile medeni ilişkiler içerisinde bulunmaya gayret gösterir,


a.2- Şubenin bulunduğu şehirdeki sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişkiler kurarak dernek amacının tanınmasını sağlamak ve üyelerine yansıyacak yerel hizmetlerin çabuklaşmasını çoğaltılmasını sağlamak,


a.3- Dernek genel merkezinin bilgisi dahilinde olmak üzere, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte platform oluşturmak ve bu platformlarda şubeyi temsil etmek,


b) Şube başkanı şubede oluşturulan komisyonlara başkanlık etmenin yanı sıra şubede yapılan bütün çalışmaları takip ve kontrol eder. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkan olumsuzluklardan birinci derecede sorumlu olmakla birlikte çözümünde de yetkilidir.


c) Şube başkanı sahip olduğu birinci derecede imza yetkisine dayanarak oluşturulacak platformlar için protokol imzalamak,


d) Şube faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alarak gerektiğinde ilgili birimlerden izinleri alınmış olarak üyelerin sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretilmesini sağlamak için  toplantılarını yapmak ve bu toplantılara başkanlık etmek,


e) Şubenin denetiminde hazır bulunarak sorulan bütün sorulara cevap vermek veya cevaplandırılmasını sağlamak,


f) Şubede yapılan harcamalara ait sarf evraklarının usulüne uygun olarak alınmasını sağlamak ve bu evrakları (fatura, perakende satış, ücret bordroları, yol biletleri, serbest meslek makbuzu vb.) bizzat görülüp, incelendiğini göstermek üzere imzalamak,


h) Gerektiğinde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanan yönetim kurulu gündemine madde eklenmesi teklifinde bulunarak gündeme madde eklenmesini sağlamak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak şube başkanının her ne sebeple olursa olsun en az üç ay şube merkezi dışında kalmasına neden olacak görevlendirmeler yapılması halinde, bu görev veya görevler süresince, yukarıda maddeler halinde yer alan işler şube başkan yardımcısı tarafından yerine getirilir.


 


Başkan Yardımcısı


Madde 15-


Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube başkan yardımcılığı getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Genel Merkez, Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur.


Şube başkan yardımcısı, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini;


a) Şube başkanının izinli sayıldığı, raporlu bulunduğu veya bir haftadan fazla süren dış görevleri sırasında şube başkanlığına vekalet etmek, yönetim kurulunu toplantıya çağırmak ve şube başkanına verilmiş olan bütün yetkileri kullanmak,


b) Bu yönetmeliğin 14.üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen şartların oluşması halinde aynı maddede sayılan görevleri yerine getirmek,


c) Şube yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmenin yanı sıra şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak,


şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür.


 


Şube  Sekreteri


Madde 16-


 


a) Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube sekreterliğine getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube  sekreteri, dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini;


Gündeminde yer alan konularla ilgili evrakları bütün safahatıyla birlikte hazırlayarak toplantı esnasında yönetim kurulunun bilgisine  sunmak,


b) Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararları, düzgün ve okunaklı bir şekilde silintisiz ve kazıntısız olarak Karar Defterine geçirerek , toplantıya katılanlar tarafından imzalanmasını sağlamak,


c) Yönetim kurulu kararları doğrultusunda yapılması gereken yazışmaları hazırlayarak şube başkanı ile birlikte imzalamak,


d) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüm özel ve tüzel kişilerden gelen resmi yazı, dilekçe, vb. evrakların Evrak Kayıt Defterine kaydını yapmak ve yapılacak işlemler için Şube Başkanına arz etmek ve her türlü yazışma evrakını hazırlayarak imzaya sunmak


e) Şube başkanı tarafından değerlendirilen veya havale edilen evraklardan gündeme alınması gerekenler için Gündem Dosyası oluşturmak,


f) Karara bağlanan evraklar için yapılması gereken yazışmaları hazırlayarak, Evrak Kayıt Defterine kayıt yaparak giden evrak sayısı vermek ve son imza için şube başkanına sunmak,


g) Şube genel kurulu için gereken Üye Listesini ve bütün üyelere sunulması veya dağıtılması gereken Faaliyet Raporunu hazırlamak,


h) Şubelerde tutulması zorunlu olan defterlerden Mali defterler dışında kalan defterlerin olması gereken şekilde tutulmasını ve üye kayıtlarının sürekli güncel olmasını sağlamak,


ı) Şubenin bütün idari işlerini yerine getirmek ve varsa şube personelinin iş ve işlemleri öğrenerek eksiksiz yerine getirilmesi için eğitilmesini sağlamak,


j) Üyelik müracaatlarını kabul ederek üyelerce doldurulmuş bulunan matbu üye kartlarını yönetim kuruluna sunarak üyelik kararlarının alınmasını sağlayarak, üye kartları ve Üye Kayıt Defterine üyelerin vatandaşlık numaralarının yazılmasını sağlamak,


k) Şube sekreteri dernek tüzüğü ile kendisine verilen ve yukarıda sayılan asli görevlerine bağlı olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmenin yanı sıra şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür.


 


Şube Saymanı;


Madde 17-


Şube yönetim kurulunun ilk toplantısında şube saymanlığına  getirilen kişi hal, tutum, davranış ve konuşmaları ile bunların yansımalarına karşı öncelikle Şube Başkanına ve diğer yönetim kurulu üyelerine karşı sorumludur. Şube saymanı , dernek tüzüğünde belirlenen görev ve yetkilerini;


a) Şubenin tüm mali iş ve işlemlerinden sorumlu olmakla birlikte şube gelirlerinin toplanmasında kullanılan Alındı Belgeleri ile yapılan harcamalara ilişkin sarf evraklarını (fatura, perakende satış fişleri, ücret bordroları, yol biletleri, serbest meslek makbuzu vb.) muhafaza etmek,


b) Şube ihtiyaçlarının giderilmesi ve zaruri ödemelerin yapılması için Bankalardan para çekilmesi için talimat yazılarını hazırlamak ve şube başkanı ile birlikte imzalamak,


c) Şubede bilanço esasına göre defter tutuluyor ise her yılın sonunda (31 Aralık itibarıyla) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak, 31/05/2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Dernekler Yönetmeliği” nin 41 inci maddesi gereğince “Bilanço” ve “Gelir Tablosu” hazırlamak ,


d) Şubede işletme hesabı esasına göre defter tutuluyor ise her yılın sonunda, (31 Aralık itibarıyla) 31/05/2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Dernekler Yönetmeliği” nin 40’ ıncı maddesi ile belirlenen şekilde “İşletme Hesabı Tablosu” hazırlamak,


e) Her ayın sonunda “Aylık Gelir ve Gider Tablosu” nu hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak ,


f)Yönetim kurulunda görüşülerek kabul edilen “Aylık Gelir ve Gider Tablosu” nu şube başkanı ile birlikte imzalayıp bir suretini giden evrak dosyasında muhafaza ederek aslını Genel Merkeze göndermek,


g) Şube muhasebe bürosunu yürütmek varsa muhasebe personeline nezaret ederek işlem ve kayıtların usulüne göre tutulmasını sağlamak,


h) Dernek genel merkezi tarafından bastırılarak gönderilen veya şube tarafından bastırılmış olan Alındı Belgelerinin, yukarıda anılan Dernekler Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde gösterildiği şekilde Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilmesini sağlamak,


ı) Şube gelirlerini tahsil etmek üzere tanzim edilen Yetki Belgelerinin süresi dolduğunda Dernekler Yönetmeliğinin 46 ıncı maddesinde belirtildiği şekilde yenilerini hazırlayarak şube başkanının onayına sunmak,


j) Şube mükellefiyeti esas alınarak, varsa vergi ve sigorta primlerinin zamanında ilgili kurumlara yatırılmasını sağlamak,


k) Şubenin mal varlığına ilişkin belgeler ile demirbaş kayıtlarında yer alan emtialar ile ilgili kayıtların usulüne uygun tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,


l) Yetki Belgesi sahipleri tarafından tahsil edilen paraları, en geç 30 gün içerisinde teslim alarak bankaya yatırmak,


m) Üyeler için Genel Merkez tarafından belirlenmiş olan aidatların toplanma usulü ile toplanmış olan aidatın Genel Merkez’e aktarılmasını sağlamak. Bu anlamda toplanan aidatın %60’ ı Dernek Ana Merkezine aktarılırken %40’ ı Şube giderleri için Şube’de kalacaktır.


n) Şubenin bilimsel ve eğitsel çalışmalarından  elde edilen gelirlerin şube nezdinde muhasebeleştirilmesini sağlamak,


o) Dernekler Yönetmeliği’nin 83 üncü maddesi gereğince her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren Dernekler Beyannamesinin mali bölümlerini hazırlamak  ve beyannamenin mülki idare amirliğine verilmesini ve bir örneğinin de genel merkeze gönderilmesini sağlamak,


p) Merkez denetim kurulu veya şube denetim kurulu hatta mülki idare amirlikleri tarafından yapılabilecek denetlemeleri göz önünde bulundurarak şube hesaplarının her zaman iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,


r) Şube saymanı dernek tüzüğü ile kendisine verilen ve yukarıda sayılan asli görevlerine bağlı olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve şube başkanı tarafından yürütülen iş ve işlemlerin süresinde tamamlanması ve kamuoyu karşısında verilen hizmet ve sürdürülen faaliyetlerin aksamaması için şube başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak, şeklinde yerine getirmekle yükümlüdür.


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Şubelerde Tutulacak Defter ve Kayıtlar


Tutulacak Defterler


Madde 18-


Şubeler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Buna göre;


a) İşletme hesabı esasına göre defter tutan şubelerin tutacakları defterler ve uyacakları esaslar aşağıdaki gibidir:


1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.


2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.


3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.


4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.


5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.


6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.


 


b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:


1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.


2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.


3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.


4) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.


5) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve şubelerce tutulması zorunlu olan defterlerin yenilerinin tutulmaya başlanmadan önce dernekler biriminden veya noterden onaylattırılması şarttır.


 


Defterlerin tutulma şekli


Madde 19-


Defterlerin silintisiz ve kazıntısız bir şekilde mürekkepli kalemle yazılması asıldır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve dernekler biriminden veya noterden onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir.


Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır. Şubelere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.


 


Defter Kayıtları


Madde 20-İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;


a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.


b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan şubelerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Şube defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların


işlenmesi zorunludur.


 


Hesap dönemi


Madde 21


Şubelerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31Aralık’ta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.


 


ŞUBELER ARASINDA ÜYELIK NAKLI


Madde 22:


Dernek üyelerinin, üyesi bulunduğu şubeden ayrılarak derneğin bir başka şubesine nakil olma hakkı vardır. Bu durumda üye, istifa etmesine gerek bulunmaksızın üyelik nakil talebini ve hangi şubeye nakil olmak istediğini gerekçesiyle birlikte bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletir. Üyenin şube nakil talebini alan Şube Yönetim Kurulu, üyenin nakil talebini değerlendirerek gereği hakkında otuz gün (30) gün içerisinde karar verir ve kararı hakkında nakil talebinde bulunan üyeyi yazılı olarak bilgilendirir.


Nakil talebi hakkında olumlu karar verilmesi halinde, Şube Yönetim Kurulu, bu doğrultuda aldığı kararı, vakit kaybetmeksizin Merkez Yönetim Kurulu’na bildirerek talepte bulunan üyenin üyelik dosyasını da Merkez Yönetim Kuruluna gönderir. Merkez Yönetim Kurulu, ilgili şube yönetim kurulu kararını, üyenin nakil olmak istediği şubeye bildirir ve üyenin üyelik dosyasını da gönderir.


Üyenin şubeler arası nakil işlemi gerçekleştiğinde, üye sicil numarası şube kodu dışında değişmez.


 


ŞUBELERİN GEÇİCİ OLARAK FAALİYETLERDEN MEN EDİLMESİ VEYA


KAPATILMASI


MADDE 23


Faaliyetleri yetersiz görülen veya denetimler sonunda faaliyetlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk tespit edilen şubelerin durumları Merkez  yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucuna göre şube geçici olarak faaliyetten alıkonur veya temelli kapatılır. Kapatma işlemi bir yazı ile ilgili şubenin bağlı bulunduğu Dernek İl Müdürlüğüne ve Genel merkezin bağlı olduğu Dernek İl Müdürlüğüne   bildirilir. Ayrıca usulsüzlük ve yolsuzlukları tespit edilen şube sorumluları hakkında tespit edilen fiilin mahiyetine göre kanuni takibat yapılır. Geçici olarak faaliyetten men edilen bir şubenin çalışmalarında görülen eksiklikler giderildiği veya faaliyetten geçici olarak men sebebinin ortadan kalktığı merkez yönetim kurulu tarafından tespit edildiği ve yönetim kurulu tarafından da uygun görüldüğü takdirde o şubenin faaliyetine tekrar izin verilir.


 


 


Yürürlük


Madde 24- Dernek genel merkez yönetim kurulu tarafından hazırlanan bu yönerge,


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Merkez Yönetim Kurulu  tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.


 


Yürütme


Madde 29- Bu Yönergenin hükümlerini Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Merkez  Yönetim Kurulu yürütür.