TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ

KURULUŞ:


MADDE 1-  Bu yönetmelikte kuruluş ve statüsü belirlenen işletmenin kurucusu Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)’ dir.


 


TİCARİ ÜNVANI:


MADDE 2 - İşletmenin ticari unvanı “ TARD İktisadi İşletmesi” dir.


 


KURULUŞA İLİŞKİN KARAR


MADDE 3 – Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Tüzüğü’ nün “Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin amacı” başlığını taşıyan 2. Maddesinin (  j ) Bendi hükmü ve Dernek Yönetim Kurulu’ nun 24.2.2009 gün ve 17 no’lu kararı.


 


İŞLETMENİN ÇALIŞMA KONULARI


MADDE 4- TARD Tüzüğü’ nün amaçlarına uygun olarak;


1-      Mesleki ve bilimsel toplantılar


2-      Kongre organizasyonu


3-      Sağlık kurumu işletmeciliği


4-      Hakla ilişkiler, tanıtım


5-      Medya danışmanlığı


6-      Ulaşım, bilet satış acentalığı


7-      Tur organizasyonu,


8-      Gayrimenkul alım satımı


9-      Basın, yayın, reklam


10-  Bilgisayar ve bilgi işlem,


11-  Eğitim


12-  Matbaacılık ve kırtasiyecilik,


13-  Danışmanlık,


14-  Mesleki, Sosyal, Kültürel ve Sportif Organizasyon,


15-  Ticaret ve pazarlama,


16-  Turizm


işletmenin çalışma konularını oluşturur.


Yukarıda belirtilen çalışma konularının imalatı, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı konusunda faaliyet gösterir. Mümessillik, bayilik, distiribitörlük ile bu faaliyet için faydalı knowhow izin ruhsat ihtira beraatı lisans imtiyaz gibi hakları yerli ve yabancı sahiplerinden iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir başkalarına ait olanları devralabilir.  İşletme uluslararası kredi kartı kuruluşlarına üye olabilir kredi kartı kabul ve ihdas edebilir. Hülasa işletme amaç ve konularını elde edebilmesi için kanunlar ve kararnamelerdeki bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.


 


SERMAYE


MADDE 5 - İşletmenin sermayesi: 3.000.- ( Üç Bin ) TL’ dir.


 


İŞLETMENİN GELİR VE GİDERLERİ


MADDE 6- İşletme, sermaye olarak tahsis edilen miktarın dışında ve TARD tarafından işletilmek üzere devredilebilecek tesisleri ekipmanı ve diğer kaynakları değerlendirir. Yukarıda belirtilen faaliyet alanlarında işletilen tesislerden her takvim yılı sonunda elde edilen gelir fazlası işletmenin yılsonu bilançosunda TARD’ e devredilir. TARD Yönetim Kurulu yeni yatırımlar tevzi modernizasyon ve tamir v.b. gibi gayelerle kullanılmak üzere fazlasını işletme bünyesinde bırakılmasına karar verebilir.


İşletme, yıllık bütçesi ile belirlenen belli amaç ve prensipler çerçevesinde her türlü personel araştırma menkul ve gayrimenkul satma, alma, kiralama, işletme, bakım,  tamir ve idareye ilişkin işletmeciliğin gerektirdiği her türlü harcamaları yapar.


 


İŞLETMENİN MERKEZİ


MADDE 7- İşletmenin merkezi Derneğin yönetim yeri olup, İnönü Caddesi No: 7/4 Zambak Apt. Taksim adresidir.


 


İŞLETMENİN YÖNETİM KURULU


MADDE 8- İşletmenin yönetim kurulu, TARD yönetim kurulunca, TARD yönetim kurulu üyeleri arasından iki yıl için atanan bir başkan ve 4 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda murahhas üye görevini ifa eder. Bu statüde belirlenen amaç ve esasları çerçevesinde ve işletme yönetim kurulu kararları doğrultusunda işletmenin bütün işleri yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.


Başkanın bulunmadığı zamanda başkanın görevini başkan vekili yürütür. Başkan vekilini işletme yönetim kurulu kendi üyeleri arasından seçer. İşletme yönetim kurulu en az 4 üyenin katılması ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.


İşletme yönetim kurulu başkan veya üyelerden biri herhangi bir sebeple görevden ayrıldığı taktirde TARD Yönetim Kurulunca yerine yenisi atanır.  Yeni atanan üye bir önceki üyenin görev süresini tamamlar. TARD Yönetim Kurulu,  görev süresi sona ermeden işletme başkan ve üyelerini görevden alabilir.


İşletme yönetim kurulu başkan ve üyelerine herhangi bir şekilde aylık ücret veya huzur hakkı ödemesi TARD Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.


İşletme yönetim kurulu kararları için ayrı bir karar defteri tutulur.


 


İŞLETME YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ


MADDE 9- İşletme Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.


a)      İşletmenin işlerini yürütmek,


b)      İşletmeyi kanuni, idari ve kazai merciler ile resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,


c)      İşletmenin hak ve menfaatlerini korumak,


d)     İşletmenin adına her türlü sözleşme yapmak,


e)      Menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak,


f)       İşletme içinde mevcut gayrimenkuller üzerinde diğer şahıslar lehine aynı hakları ve ipotek tesis etmek, bağış kabul etmek,


g)      İşletme adına bankalarda hesap açmak ve kapatmak, ihale arttırma ve eksiltmelerine girmek, ithalat ve ihracat işlerini yapmak, sicil ve benzeri kuruluşlarda tescil, kayıt ilan v.b işleri yapmak, vergi ve SSK mükellefiyetini yerine getirmek, marka tescil ettirmek.


h)      Cari mevzuata göre iktisadi işletme açısından zorunlu olan yükümlülükleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.


i)        Bu yönetmelikte belirtilen diğer faaliyetleri yürütmek.


j)        İşletme yönetim kurulu, bu yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen görev ve yetkileri  en iyi şekilde yerine getirmekten  TARD yönetim kuruluna karşı sorumludur.


k)      Kasten veya ihmalleri neticesinde işletmenin uğradığı zararları müteselsilen tazminle yükümlüdür.


 


YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ


MADDE 10- İşletme yönetim kurulu işlerinin gerektiği şekilde yürütülebilmesi konusunda  yönetim kurulu üyelerinden birine, birkaçına işletme personeline veya dışarıdan  bir kişiye yetki verebilir.  Bu yetkilerin sınırı yönetim kurulu  kararı ile tespit edilir.  Karar defterine geçilir ve karar  defterinde tespit edilen  esaslara göre noter  marifetiyle düzenlenecek yetki  belgeleri  yetkili kılına kişilere verilir.


 


PERSONEL ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ


MADDE 11- İktisadi işletme yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde, hizmet alımına veya TARD Genel Kurulunun, Dernek Merkezinde çalıştırılacak kişiler için yetki verdiği ücret miktarına uygun olarak personel istihdamına yetkilidir.


İktisadi  işletme yönetim kurulu  gerekli gördüğü hallerde  yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan  personel istihdamına yetkilidir.  Alınan personel  ücret karşılığı veya pirim  esasına göre  çalıştırılabilir. Pirim esasına göre çalıştırmada; alınan ürünün  alış fiyatı veya bastırılan mamulün  baskı maliyeti çıkarıldıktan sonra  kalan kısım üzerinden  en az %20’ pirim ödeme esası benimsenir.


 


İŞLETME MUHASEBESİ


MADDE 12-İşletmenin ayrı bütçesi ve muhasebesi vardır. Bunun için TARD  hesaplarından  ayrı muhasebe kayıtları ve defterleri  tutulur ve banka hesapları açılır. Akçeli işlerdeki yetkiler 11. Maddedeki esaslara göre düzenlenir.


 


İŞLETMENİN BÜTÇE VE BİLANÇOSU


MADDE 13- İşletmenin her takvim yılı hazırlanacak  bütçesi bir önceki yılın kasım  ayı sonuna kadar  işletme yönetim kurulu tarafından TARD yönetim kuruluna  sunulur. Yıl içinde bütçe değişiklikleri işletme yönetim kurulunun teklifi üzerine TARD yönetim kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer.


TARD yönetim kurulunca onaylandıktan sonra takvim yılı başı itibariyle yürürlüğe girer. İşletme yönetim kurulunca hazırlanan bir önceki yılı kesin hesap bilançosu müteakip yılın şubat ayı sonuna kadar TARD yönetim kuruluna sunulur.


Bilançonun TARD yönetim kurulunca onaylanması işletme yönetim kurulu ve diğer ilgilileri ibrası anlamını taşır.


 


İMZA SÜRKÜLERİ


MADDE 14- İşletme yönetim kurulu tarafından kendisine yetki belgesi verilen başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve diğer görevliler bu işlerde kullanacakları imzaları tevsik eden imza sirkülerini kendilerine tevdi edilen  yetki belgelerini  ibraz ederek notere tanzim ettirirler.


 


UYGULAMA TALİMATLARI


MADDE 15- Bu yönetmelikte  hüküm bulunmayan konularda  TARD  yönetim kurulunca  hazırlanan talimatlar uygulanır.


 


İŞLETMENİN HESAP DÖNEMİ


MADDE 16- İşletmenin hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Ancak işletme kurulduğu yılda, hesap dönemi kurulduğu tarihte başlar.


 


İŞLETMENİN DENETİMİ


MADDE 17- İşletmeyi denetime Dernek Denetim Kurulu yetkili ve görevlidir.


 


İŞLETMENİN FESHİ


MADDE 18- İşletmenin feshine karar verme yetkisi TARD yönetim kuruluna aittir. Fesh edilen işletmenin bütün mal varlığı hakları alacakları ve borçları ile birlikte TARD’e intikal eder.


 


HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER


MADDE 19- Usul ve yöntemlere ilişkin olarak, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde TARD Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.


 


YÜRÜTME


MADDE 20- Bu yönetmelik hükümlerini TARD Yönetim Kurulu yürütür.


 


YÜRÜRLÜK


MADDE 21- Bu yönetmelik TARD yönetim kurulunun kabulünden itibaren yürürlüğe girer.


 


GEÇİCİ MADDE 1 - İşletmenin kurulduğu yıla ilişkin bütçesi, kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde hazırlanır ve TARD yönetim kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer.


 


KABUL TARİHİ:


    Neslihan ALKIŞ                     Güner KAYA                        Hülya BİLGİN


Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi          


                                              


       Fikret KUTLU                    Ömer KURTİPEK                   Tuğhan UTKU


Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi           Yönetim Kurulu Üyesi         


    


   Hasan KOÇOĞLU           Mustafa Kemal BAYAR             Zekeriyya ALANOĞLU


Yönetim Kurulu Üyesi             Yönetim Kurulu Üyesi               Yönetim Kurulu Üyesi