TARD BİLİMSEL KURULLAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ

TARD BİLİMSEL KURULLAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ


 


Yapı:
1-      Eski Tüzük gereği Bilimsel Komiteler ismi ile kurulmuş bulunan bu Dernek organının ismi yeni yürürlüğe girmiş bulunan Dernek Tüzüğü gereği Bilimsel Kurullar olarak değiştirilmiştir.
2-      Bilimsel Kurullar, Tüzük Bölüm 3 Madde 9 gereği Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı Dernek organları içinde yer alan bilimsel amaçlı Kurullardandır.
3-      Bilimsel Kurulların, kuruluş ve çalışma şartları Tüzük Madde 27 de tanımlanmıştır.
4-      Bilimsel Kurullar, ulusal ve uluslararası platformlarda Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında gelişmeye başlayan branşlaşmalara eşgüdüm sağlamak, bu dallarda çalışanları bir araya toplamak ve bilimsel etkinlikler düzenlemek amacıyla gerekli şartlarda Merkez Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilen bilimsel danışma organları olup, her hangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur.


Kuruluş:
5-      Mevcut Bilimsel Kurullar dışında, TARD-YK tarafından gerekli görüldüğü durumlarda yeni Kurullar oluşturulabilir.
6-      Mevcut Bilimsel Kurullar dışında, TARD üyeleri tarafından iletilen yeni Bilimsel Kurul oluşturulma talebi, TARD-YK onayı ile yaşama geçirilebilir.
7-      Bilimsel Kurullar, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen ve o dalda çalışmaları bilinen en az 3 kişi tarafından kurulur. Bu kurucu heyet aralarında başkan2. başkan ve sekreter olarak görev bölümü yapar, takiben en kısa sürede o dalda çalışanları belirleyerek faaliyetlerine başlar
8-      Bilimsel Kurulların kurucu heyeti, her iki yılda bir yapılan Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Merkez Genel Kurulu sonucu oluşan Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir
9-      Merkez Yönetim Kurulu, uygun gördüğünde mevcut Bilimsel Kurul heyetinin çalışma süresini uzatabilir.
10-  İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan Bilimsel Kurul üyelikleri atamaları, ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yapılır. 

Üyelik:

11-  Bilimsel Kurullara, Dernek üyesi olan tüm meslektaşlarımız katılabilir.
12-  Dernek üyeleri, katılmak istedikleri Bilimsel Kurul’un sekreterine dileklerini elektronik posta yoluyla iletirler
13- Üyeler için en fazla 2 bilimsel kurul ve 2 çalışma grubuna üye olmak olanaklıdır. Bu gruplardan sadece birinin yönetiminde görev alabilirler.


Görevleri:


14-  Bilimsel Kurulun sekreteri , Kurula katılan tümünün yer aldığı elektronik posta grubu oluşturur. Bu grubun moderasyonunu sağlar.
a.      Görevlilerin ve üyelerin isim ve bilgilerini düzenler ve Dernek Sekreteryasına bildirir
b.      Yeni üyelik başvurularını değerlendirerek, Kurula katılımlarını sağlar
c.       Bilgi akışı, iş bölümü, üretim vb işler elektronik ortamda yürütülür.
15-  Bilimsel Kurullar, ilgili oldukları alan ile ilgili bilimsel çalışma planlayabilir, anket yapabilirler. Bu faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce YK na rapor vererek onay almak zorundadırlar.


16-  Bilimsel Kurulların oluşturdukları, kılavuzlar ve algoritmalar, üyelerin dikkatine sunulmadan önce YK tarafından ve uygun gördüğü organları tarafından denetlenir veya denetlendirilir, sonrasında işleme sokulur.


17-  Bilimsel Kurulların, ilgi alanlarının “çakışması” durumunda, diğer Kurullar ile ortak çalışarak, üzerinde uzlaşılan tek bir kılavuz veya algoritma üretmek zorundadırlar. Bu tip koşullar, TARD-YK tarafından yönetilerek karara bağlanır.


18-  Bilimsel Kurullar, ilgili oldukları konularda uzmanlaşmış yerli ve yabancı Dernekler ile ortak çalışabilir, üretilen kılavuzları veya algoritmaları ortak kullanım için Kabul edebilmek üzere TARD-YK sunabilirler. Bu amaçla, TARD ile ortak logo kullanımı söz konusu olabilir. 


19-  Bilimsel Kurullar, dallarında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’nin bilimsel danışmanı olarak görev yaparlar. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi  içinde ve/veya Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir takvim doğultusunda bilimsel etkinliklerde bulunurlar
20-  Dalıyla ilgili alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, aynı dal kuruluşları ile ilişki kurar, üyelerine ve Merkez Yönetim Kurulu’na bu bilgileri iletir. 


21-  Temsil ettiği dal ile ilgili uluslararası kuruluşa Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile üye olabilir.


22-  Kongre ve diğer bilimsel etkinliklerde, Bilimsel Kurullar Üst Kuruluna  dalıyla ilgili olarak öneriler götürür,konu vekonuşmacı önerir.
23-  Bilimsel Kurullar derneğin her yıl düzenlediği Ulusal Kongre ve Sempozyumların yapılacağı yer ve Bilimsel kurullarının seçimi için gerekli duyuruları yapmak, bunlarla ilgili başvuru koşullarını belirlemek, başvuruları Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu ile görevlendirilen kişiler arasındaki iletişimi sağlamak, bu faaliyetleri her aşamada Yönetim Kurulu adına denetlemekle yükümlüdür. Bu konuda hazırlanan Bilimsel Toplantı Yönergesini düzenler ve günceller. 
24-  Ulusal toplantıların bilimsel anlamdaki sonuçlarının değerlendirilmesi  konusunda yöntem geliştirir ve bunun Yeterlik belgesinin yenilenmesi ile eşgüdümlü olmasını sağlar. TARD-YEK ile işbirliği yapar.
25-  Ulusal Toplantıların bilimsel kurullarında ve programlarında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bilimsel Çalışma Gruplarının yer almasını sağlar ve denetler. 
26-  Kamuoyunun Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve bunun yan dalları ile ilgili  konularda doğru bilgilenmesini sağlamak için (gerekirse şubelerle işbirliği yaparak) toplantılar ve kurslar düzenler.
27-  Uzmanlık sonrası eğitimi geliştirmek için çalışmalar yapar.
28-  Altı (6) aylık sürelerle çalışma raporlarını Merkez Yönetim Kurulu’na sunar.