TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ YETERLİK KURULU (TARD-YEK) YÖNERGESİ

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ
YETERLİK KURULU (TARD-YEK) YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM               : Genel Esaslar
İKİNCİ BÖLÜM                 : Kurullar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM             : Yeterlik Sınavları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM       : Son Hükümler


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
Tanım
1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yeterlik Kurulu (TARD-YEK), Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)’ nin ulusal yeterlik çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu tarafından, dernek tüzüğüne dayalı olarak 29 Ekim 2001 tarihinde yapılan TARD Genel Kurulu’nun onayı ile kurulmuş bir iç kurul olup kendi iç yönergesi doğrultusunda çalışır. 
TARD-YEK, TARD ile eşgüdüm içerisinde, ancak bilimsel yönden özerk çalışan; uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan; uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan; eğitim birimlerini başvuru esasına göre ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerinin akreditasyonunu (denkliğini, eş yetkilendirmesini) sağlayan bir kuruluştur. 
Bu kurulun çalışma ilkeleri; uluslararası düzeyde Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili organları olan "Avrupa Tıp Uzmanları Birliği/Avrupa Anestezi Yeterlik Kurulu – European Union of Medical Specialist/ European Board of Anaesthesiology (UEMS/EBA)” düzenlemeleri, ulusal düzeyde ise “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”, “Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Yönergeleri ile uyumluluğu göz önünde bulundurur. 


Amaç
2. TARD-YEK’in amaçları şunlardır: 
2.1. TARD Yönetim Kurulu'nun ilke ve çalışmaları doğrultusunda, Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temel ilkelerini oluşturmak, uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim veren kurumlar arasında Anesteziyoloji, Yoğun Bakım (Reanimasyon) ve Algoloji dallarında standardizasyonun sağlanması gibi konularda projeler üretmek, araştırma ve çalışmalar yapmak, özendirici girişimlerde bulunmak.
2.2. Uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek eğitim müfredatı ve uygulamalı eğitim için en az yapılması gerekenler) hazırlanmasını sağlamak. 
2.3. Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresince öğrenmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için "asistan karnesi" gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak. 
2.4. Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun iyi düzenlenmiş ve sistematik olması, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir kuramsal ve uygulamalı eğitim programının oluşturulması, araştırma olanakları konularında rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından akreditasyonunu gerçekleştirmek. 
2.5. Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliklerini sınamak. 
2.6. Yeterlik Sertifikasyonu ile ilgili kurulları oluşturmak, sınavların organizasyonu ve yapılması için ön ve ileri çalışmaları yapmak, sınavları düzenlemek ve yapılan sınavları kazanan Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının TARD ve TARD-YEK adına Sertifikasyonunu sağlamak, Yeterlik Belgesi vermek. 
2.7. Eğiticilerin ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımını özendirmek, izlemek ve yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak. 
2.8. Ulusal "yeterlik belgelendirmesi" ve "denklik" standartlarının uluslararası düzeyde uygunluğunu sağlamak. Yeterlik Sertifikasyonunun, öncelikle Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (European Union of Medical Specialists- UEMS) ve Avrupa Anesteziyoloji Derneği (European Society of Anaesthesiology- ESA)’ nın hazırladığı Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Diploması (European Diploma of Anaesthesiology and Intensive Care-EDAIC)’ na nitelik olarak paralellik göstermesini sağlamak ve daha sonra eşdeğer olarak işlem görebilmesi için çalışmaları sürdürmek.
Çalışma İlkeleri 
3.1. Dernek tüzüğüne uygun olarak kurulan ve bilimsel olarak özerk olan bir çalışma organıdır. 
3.2. TARD–YEK Kurullarının temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde ve başvuru esasına dayalı olarak uzmanların yeterlik belgelendirilmesi / yeniden belgelendirilmesi ve eğitim kurumlarının/ birimlerinin/ uzmanlık eğitimi programlarının denkliğinin/ akreditasyonunun sağlanmasıdır. 
3.3.TARD–YEK Kurullarının tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve 
toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.                                                 
3.4. TARD–YEK Kurullarının tüm çalışmalarında (belgelendirme ve akreditasyon) standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar. 
Adres 
4. TARD-YEK, merkez olarak TARD' ın aşağıda adresi, telefon ve faks numaraları yazılı bürosunu kullanır.
Adres: Gümüşsuyu, İnönü Cad. No. 7/4 Taksim/İSTANBUL
Tel: 0212 251 75 55 
Faks: 0212 251 75 56
E-mail: http://www.tard.org.tr 
Bütçe ve Finansman
5. TARD-YEK çalışmalarının finansmanı TARD tarafından aşağıdaki koşullar doğrultusunda karşılanır.
5.1. TARD-YEK’in, TARD’a sağladığı gelir ve dernek bütçesinden yaptığı giderlerin kayıtlı ve resmi muhasebe işlemleri, TARD-YEK veznedarı tarafından TARD muhasebe birimine bildirilir. Bu muhasebe işlemlerinin mali yönden sorumluluğu TARD’a aittir.
5.2. TARD-YEK, maddi destek isteğinde bulunacağı yıl için tahmini bütçe hazırlar ve içinde bulunduğu yılın mali bilançosu ile birlikte, o yılın ilk ayı içinde TARD’a başvurur. Bütçede yer almayan ve yıl içinde ek harcama gerektiren durumlarda, TARD-YEK’in ek bütçe talep etme yolu açıktır. Talep edilen ek bütçe, TARD Yönetim Kurulunda görüşülüp onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
5.3. TARD-YEK, mali kaynak yaratmak amacıyla, TARD adına ve bu derneğin makbuzlarını kullanarak faaliyet gösterebilir. Bu gelirlerin tamamı TARD’a aittir. 
Yönergede Değişiklik Yapma Yöntemi 
6. TARD-YEK yönergesinde yapılacak değişiklikler, TARD Yönetim Kurulu, TARD-YEK Yürütme Kurulu veya TARD-YEK Genel Kurul’unun üyesi 23 kişinin önerisi üzerine, TARD-YEK Genel Kurulunda tartışma ve oy çokluğu prensibine göre yapılan oylama ile gerçekleştirilir. Yasal gelişmelerin zorunlu kıldığı değişikliklere öncelik verilir. Yönergede yapılan değişiklikler TARD Tüzüğü’ne aykırı hükümler içeremez.
İKİNCİ BÖLÜM 
KURULLAR
TARD-YETERLİK GENEL KURULU 
7. TARD-YEK Genel Kurul’u TARD’ın TARD-YEK Yeterlik Belgesi’ne ve/ veya ulusal ve/ veya uluslararası algoloji ve/ veya yoğun bakım yeterlik belgesi/ sertifikasına sahip TARD üyelerinden oluşur.
7.1. TARD – YEK Genel Kurul’u en az iki yılda bir defa toplanır. Toplantı çağrısı TARD – YEK Yürütme Kurulu kararı ile TARD – YEK Başkanı tarafından yapılır ve TARD Yönetim Kurulu Başkanlığına bilgi verilir. Genel Kurul duyurusu toplantıdan en az 30 gün önce üyelere gündem ile birlikte TARD’ ın iletişim organları aracılığı ile duyurulur. Genel Kurul’un Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi sırasında yapılması öncelikli olarak planlanır. Genel Kurul TARD – YEK Başkanı tarafından açılır ve Genel Kurul üyelerinin TARD Başkanı ve TARD-YEK Yürütme Kurulu üyelerinin dışından seçeceği 1 Divan Başkanı ve iki sekreter üye tarafından yönetilir.
7.2. TARD-YEK Genel Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz. Yeterlik Yürütme Kurulu asıl üye sayısının en az iki katı üyenin katılımı, Genel Kurul’un toplanması için yeterlidir.
7.3. Genel Kurul’un görevleri:
7.3.1. TARD-YEK Yürütme Kurulu faaliyet raporu sunularak görüşülür ve Genel Kurul’un onayına sunulur.
7.3.2. Yürütme Kurulu‘nun varsa önerilerini görüşür, gereğinde yeni çalışma grubu komisyon oluşturulmasına karar verir.
7.3.3. Aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde TARD-YEK Yürütme Kurulu’na yeni üye seçimlerini yapar.
7.3.4. Yönergeye ilişkin değişiklik önerilerini görüşerek karara bağlar. Yönerge değişiklik teklifinin yapılma usulü yukarıda (Madde 6) bildirilmiştir.
7.4. TARD-YEK Yürütme Kurulu gerektiğinde, TARD Yönetim Kurulu’nun görüşünü de alarak, TARD Yeterlik Genel Kurul’unu madde 7.2. de belirtilen usul ile olağanüstü toplantıya çağırabilir.
TARD – YEK YÜRÜTME KURULU (TARD-YEK)
8.1. TARD-YEK Yürütme Kurulu, TARD-YEK Genel Kurulu tarafından seçilmiş 10 asıl, 6 yedek üyeden oluşur. TARD Başkanı veya TARD Yönetim Kurulu üyeleri arasından TARD Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir kişi TARD-YEK Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir. Bu üye TARD Yönetim Kurulu ve TARD-YEK Yürütme Kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur. TARD Yönetim Kurulunda görevli olanlar TARD-YEK Yürütme Kurulu’nda asil ya da yedek üye olarak görev alamazlar. TARD Yönetim Kurulu’na seçilen TARD-YEK Yürütme Kurulu üyelerinin de görevleri kendiliğinden sona erer.
8.2. TARD-YEK Yürütme Kurulu üyeleri TARD-YEK Genel Kurulu tarafından gizli oy ve açık tasnifle seçilir. Görev süresi 4 (dört) yıldır. İki dönem art arda görev alamazlar.
8.3. TARD-YEK Yürütme Kurulu seçimleri iki yılda bir TARD-YEK Genel Kurulu sırasında yapılır. Her dönem seçimlerde, Yürütme Kurulu’na 5 asil ve 3 yedek üye seçilir. Böylece her iki yılda bir Yürütme Kurulu üyelerinin yarısının değişimi sağlanarak TARD-YEK çalışmalarının sürekliliği korunur.
TARD – YEK Yürütme Kurulu’na Aday Olma Esasları:
8.3.1. TARD–YEK Genel Kurulu üyeleri arasından yeterlik sertifikasını aldıktan sonra en az beş (5) yıldır aktif eğitici görevini sürdürmekte olan kişilerden seçilir. Aday olup TARD -YEK’ e seçilen üye, görev süresi boyunca istifa etmeden TARD Yönetim Kurulu’na aday olamaz.
8.3.2. Genel kurulda, koşulları sağlayan üyeler kendileri aday olabilecekleri gibi, genel kurul üyeleri tarafından da aday gösterilebilirler. Seçimlerde adayların salonda bulunmaları zorunludur ve adaylar da oy kullanabilirler.
8.4. TARD-YEK Yürütme Kurulu, seçimin yapıldığı ilk gün toplanarak 10 seçilmiş üye arasından başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve veznedar arasından varsa görev süreleri dolması nedeni ile boşalmış olanların yerine yenisini seçer.
8.5.TARD-YEK Genel Kurulu’nda vekalet ile oy kullanılamaz.
TARD–YEK Yürütme Kurulu’nun görevleri:
8.6.1.Seçilmiş üyelerle birlikte TARD Başkanı veya TARD Yönetim Kurulunu temsil eden üye ile oluşan 11 kişilik Yürütme Kurulu, TARD Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır.
8.6.2. Yürütme Kurulu yılda en az 4 kere toplanır.
8.6.3. Yürütme Kurulu Başkanı, kurulun sözcüsü olup, kurul üyelerinin görüşlerini de alarak toplantılarda gündemi belirler ve toplantıları yönetir.
8.6.4. Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararlar, genel sekreter tarafından yazılı hale getirilir ve oturuma katılan üyeler tarafından imzalanır. Oy çokluğu ile alınan kararlara ret oyu veren veya çekincesi olan üyeler gerekçelerini yazarak imzalarlar. Yürütme Kurulu’nda vekalet ile oy kullanılamaz.
8.6.5. Aşağıda tanımlanmış olan alt kurullar için seçmesi gereken üyelikleri, ilgili kurulların oluşturulmasına ilişkin maddelerde belirtilen usullere göre seçer.
8.6.6. TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulunda Yeterlik Kurulunu temsil etmek üzere Yürütme Kurulu Başkanı ve bir temsilcisini görevlendirir.
8.6.7. Yeterlik Kurulları ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.
8.6.8. TARD-YEK Genel Kurul tarihini, gündemini belirler  genel kurulu toplar ve çalışma raporunu sunar.
8.6.9. Yeterlik kurul ve komisyonlarının öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.
8.6.10. Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve TARD Yönetim Kurulu’na sunar.
8.6.11. Yeterlik ve akreditasyon ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.
 8.6.12. Yeterlik sınav tarihlerini, giriş aidatını belirler ve duyurur.
8.6.13. Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını sınav komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar. 
8.6.14. Yeterlik sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.
8.6.15. Aşağıda tanımlanmış olan Denklik Kurulunun raporlarını temel alarak gönüllü eğitim kurumlarının/birimlerinin akreditasyonunu gerçekleştirir, belirlenen standartlara ulaşamamış olan gönüllü eğitim kurumları/birimleri için öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda TARD Yönetim Kuruluna ve TTB-UDEK-UYEK'e bilgi verir.
8.6.16. Genel Kurul sonrası seçilen Kurul ve Komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini TTB-UDEK-UYEK'e bildirir.
8.6.17. Yılda en az 1 defa sınav tarihlerini ve varsa kurum ziyaret programlarını TTB-UDEK-UYEK'e bildirir.
8.6.18. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarını TTB-UDEK-UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.
8.6.19.Faaliyetlerinden TARD-YEK Genel Kurulu’na karşı sorumludur.
Yürütme Kurulu Üyeliğinin Sonlanması
8.7.1. Yürütme Kurulu üyeleri TARD – YEK Başkanlığına yazılı beyan ile görevlerinden ayrılabilirler. Yerine görev süresi sona eren üye ile aynı genel kurulda yapılmış olan oylamada seçilmiş olan yedek üyelerden en yüksek oyu alan atanır. Asıl yerine görevlendirilen yedek üye, asıl üyenin kalan görev süresi kadar görev yapar.
8.7.2. TARD – YEK Yürütme Kurulu yıllık toplantılarının bir yıl içinde % 50’sine katılmayan üyelerin üyeliği düşer, yerine görev süresi sona eren üye ile aynı genel kurulda yapılmış olan oylamada seçilmiş olan yedek üyelerden en yüksek oyu alan atanır. Asıl yerine görevlendirilen yedek üye, asıl üyenin kalan görev süresi kadar görev yapar.
YÜRÜTME KURULUNA BAĞLI KURULLAR
DENKLİK KURULU


9. Anesteziyoloji ve  Reanimasyon eğitiminin ve ilgili sağlık hizmeti kalitesinin, uzmanlık eğitimi veren kurumların / birimlerin fiziki kapasitelerinin yeterliğinin, eğiticilerin bilimsel düzeylerinin ve bu alanda sağlık hizmeti veren tüm kurumların ATUB (UEMS)  kriterleri ve “TTB-UDEK-UYEK Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının Esasları” başlıklı düzenlemesi göz önüne alınarak TARD-YEK tarafından belirlenen ulusal standartlara uyumunu belirlemek, standardize etmek ve bu standardizasyonun sürekliliğini sağlamak üzere kurulan bir kuruldur.

9.1. Kurul 7 kişiden oluşur. TARD Yönetim Kurulu Başkanı Denklik Kurulu’nun doğal Başkanıdır. TARD-YEK Başkanı II. Başkan’ dır. Kurulun diğer üyeleri; TARD Yönetim Kurulu’nun kendi içinden seçeceği 1 kişi, TARD-YEK Yürütme Kurulu’nun kendi içinden seçeceği bir kişi ve TARD-YEK Yürütme Kurulu’nun önereceği TARD üyesi ve TARD yeterlik belgesi olan, bir eğitim kliniğinde en az beş yıl süre ile görev yapmış olan 6 kişi arasından TARD Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 3 kişidir. Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Kurulun yedek üyesi yoktur. Herhangi bir nedenle görev süresi sona eren üyenin yerine aynı yöntemle yenisi belirlenir. TARD-YEK tarafından önerilerek TARD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üç üyeden görev süresi herhangi bir nedenle sona eren üye ya da üyelerin yerine, eksilen üye sayısının iki misli kadar, TARD üyesi ve TARD yeterlik belgesi olan, bir eğitim kliniğinde en az beş yıl süre ile görev yapmış, kişiyi TARD-YEK Yürütme Kurulu’ nun TARD Yönetim Kuruluna önermesi ve TARD Yönetim Kurulunun bunlar arasından eksik üye sayısı kadar yeni üye belirlemesi ile seçilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine seçilen üyenin görev süresi yerine seçildiği üyenin kalan süresi kadardır. Bir üye iki dönem üst üste, toplam dört yıldan daha uzun süre görev yapamaz.

DENKLİK KURULUNUN GÖREVLERİ
9.2. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim ve sağlık hizmeti veren Üniversitelerde Anabilim Dalları ve Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma Hastaneleri’ndeki kliniklerin aşağıda belirtilen yöntemlerle başvurmaları halinde fiziki koşullarının yeterliliğini, verdiği eğitimin kalitesini, eğiticilerin bilimsel aktivitelerini sağlık hizmetinin nicelik ve niteliklerini ATUB (UEMS)  kriterleri ve “TTB-UDEK-UYEK Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının Esasları” başlıklı düzenlemesine uygun şekilde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, ulusal standartlara uyum yönünden inceler eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. Bu incelemeye esas olmak üzere Denklik Kurulu TARD-YEK Yeterlik Yürütme Kurulu'nda ve Genel Kurul’unda Onaylanmış Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne ve başvuru esasına dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen temel standartlar çerçevesinde akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur.

Tüm koşulları ulusal standartlara uyan Anabilim Dalı veya Kliniğe denklik belgesi verilmesini TARD Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere TARD-YEK Yürütme Kurulu’na önerir.

DEĞERLENDİRME VE ZİYARET KOMİTESİ
9.2.1. Denklik belgesi almak için yapılacak başvuruları değerlendirmek üzere Denklik Kurulu her başvuru için ayrı bir Değerlendirme ve Ziyaret Komitesi oluşturur. Bu komiteler 4 kişiden oluşur. Bu komitelerin bir üyesi Denklik Kurulu üyeleri arasından olmak zorundadır. İki üye, TARD üyesi, TARD yeterlik belgesi sahibi ve bir eğitim kliniğinde en az beş yıl süre ile görev yapmış olmalıdır. Ziyaret programı Türk Tabipler Birliğine bildirilerek bir üyenin de TTB- UDEK- UYEK tarafından görevlendirilmesi sağlanır.

Değerlendirme ve Ziyaret Komitesi üyeleri ziyaret edecekleri anabilim dalı veya klinikte daha önce herhangi bir nedenle ve sürede görev yapmamış olanlardan belirlenir.
DENKLİK BELGESİ BAŞVURUSU


9.3.1. Ülke sınırları içinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim ve öğretim veren tüm kamu ve özel birimler başvurabilir.
9.3.2. Başvurular TARD Başkanlığı’na yapılır. Başvuru sırasında istenecek belgeler her takvim yılı başında TARD- YEK tarafından belirlenerek ilan edilir.

9.3.3. Başvurular ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı veya eğitim sorumlusu tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, bağlı oldukları kurum amirlikleri (Dekanlık, Başhekimlik) aracılığı ile de yapılabilir. Başvurulara ilişkin tüm sorumluluk başvuruyu yapana aittir.
9.3.4. Başvurular, başvuru tarihinden sonra yapılacak olan ilk TARD Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Ziyaret kararı verilen başvurular TARD-YEK Yürütme Kuruluna Denklik Kurulu’nun ziyaret programı yapması için bildirilir. Olumsuz kararlar doğrudan başvuruyu yapan makama gerekçeleri ile birlikte TARD Başkanlığı tarafından bildirilir.

DENKLİK BELGESİNİN VERİLMESİ
9.4.1. Değerlendirme ve Ziyaret Komitesi belirlenmiş olan standartlar çerçevesinde ve “TTB-UDEK-YEK Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının Esasları” başlıklı düzenlemesine uygun şekilde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.

 9.4.2. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir.

9.4.3.Asistan karneleri ve/veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirilir.

9.4.4. Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmelerini ve asistan karneleri ve /veya portfolyo gibi süreç değerlendirmelerini denetler.
9.4.5. Değerlendirme ve Ziyaret Komitesinin ziyaret sonrası hazırladığı tutanak ve raporlar her üye tarafından imzalanır ve TARD- YEK Denklik Kurulu’na ziyaret tarihinden sonraki 10 iş günü içinde sunulur. TARD-YEK Denklik Kurulu, tutanak ve raporları inceleyerek, görüşünü gerekçeleri ile birlikte bir ay içinde TARD – YEK Yürütme Kuruluna sunar. TARD-YEK Yürütme Kurulu da bir ay içinde belgeleri inceleyerek sonucu TARD Yönetim Kurulu’na sunar. TARD Yönetim Kurulu, denklik verilip verilmemesini iki ay içinde karara bağlayarak, sonucu ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı veya eğitim sorumlusuna, varsa gerekçeleri ile birlikte bildirir.
9.4.6. Kurum eğitim denklik belgesi süresi 5 yıldır. İlgili bölüm denklik belgesi yenilenmesi için 5 yıllık sürenin dolmasından 6 ay önce TARD YEK’e müracaatını bildirerek yeniden değerlendirme talep eder. Değerlendirme ve Ziyaret Komitesi 9.4.1 maddesinde yer alan düzenleme uyarınca    hastaneyi ziyaret eder ve eğitim akreditasyonuna yönelik hazırladığı tutanak ve raporlar TARD- YEK Denklik Kurulu’na sunar.
9.4.7. (04.11.2023 Olağan Genel Kurul kararı ile) ESAIC ve EBA-UEMS tarafından akredite edilmiş birimler/kurumlar/merkezler uluslararası akreditasyon dönemleri süresince (ilk akreditasyon veya yeniden akreditasyon dönemleri olmak üzere) ziyaret edilmeden TARD-Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almaya hak kazanırlar. Bu kurumun ulusal denklik belgesi alabilmesi için TARD-YEK’ye başvuru dilekçesi ile almış olduğu uluslararası denklik belgesinin noter onaylı kopyasını sunması zorunludur.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME:
10.1. Denklik Kurulu aşağıda belirtilen temel standartlar çerçevesinde Denklik Belgesi almak için başvuru koşulları, gerekli rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve güncel standartlar oluşturarak her yılın EKİM ayı sonuna kadar değerlendirilmesi için gerekçeleri ile birlikte TARD-YEK Yürütme Kurulu’na sunar. TARD-YEK Yürütme Kurulu bunları görüşerek her yılın Kasım ayı sonuna kadar TARD Yönetim Kurulu’na sunar. TARD Yönetim Kurulu önerileri değerlendirerek Aralık ayı sonuna kadar karara bağlayarak TARD’ın iletişim organlarında ilan eder.
DENKLİK BELGESİ TEMEL STANDARTLARI
10.4.1. TARD-YEK Yürütme Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olması ve bu programın düzenli olarak uygulanması, (Eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedefler açıkça tanımlanmış olmalıdır. Uzmanlık öğrencisinin kazanımları beklenen düzeyde olmalıdır.)
10.4.2. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği ve uygunluğu tanımlanır.
10.4.3. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği tanımlanır.
10.4.4. Sunulan hizmetin boyutu ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organizasyonu ve sistematiği tanımlanmış olmalıdır.
10.4.5. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi) tanımlanmış olmalıdır.
10.4.6. Araştırma olanaklarının bulunması ve eğitim alanlarının bu etkinliklere yeterince katılmasının sağlanmış olması gereklidir.
EĞİTİMİ GELİŞTİRME KURULU 
Amaç
11. Bilimsel yenilikleri eğitim yolu ile klinik uygulamaya aktarabilmek, uzmanların bilgi ve becerilerine katkıda bulunmak, bu bilgi ve becerilerin eğitim kliniklerinin müfredat programlarında yer almasını, böylece uzmanlık dalının güncelleşmesini ve ülke düzeyinde tıbbi uygulamalarda standart bir düzeye erişilmesini sağlamaktır.
11.1. Eğitimi Geliştirme Kurulu TARD Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen 1 TARD Yönetim Kurulu üyesi, TARD-YEK Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen 1 TARD-YEK Yürütme Kurulu üyesi ve TARD – YEK Yürütme Kurulu’nun önereceği uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 5 senedir aktif eğitici konumunda bulunan TARD – YEK belgesi sahibi 6 kişinin arasından TARD Yönetim Kurulu’nun seçeceği 3 üye olmak üzere 5 üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Herhangi bir nedenle görev süresi sona eren üyenin yerine aynı yöntemle yenisi belirlenir. TARD-YEK tarafından önerilerek TARD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üç üyeden görev süresi herhangi bir nedenle sona eren üye ya da üyelerin yerine, eksilen üye sayısının iki misli kadar, TARD üyesi ve TARD yeterlik belgesi olan, bir eğitim kliniğinde en az beş yıl süre ile görev yapmış, kişiyi TARD-YEK Yürütme Kurulu’ nun TARD Yönetim Kuruluna önermesi ve TARD Yönetim Kurulunun bunlar arasından eksik üye sayısı kadar yeni üye belirlemesi ile seçilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine seçilen üyenin görev süresi yerine seçildiği üyenin kalan süresi kadardır. Bir üye iki dönem üst üste, toplam dört yıldan daha uzun süre görev yapamaz.
11.2. Kurulun yıllık toplantılarının %50’sine katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine belirlenen usul ile yenisi seçilir.

Eğitimi Geliştirme Kurulu üyelerinin arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Görev süresi dolan ve/veya ayrılan Başkan ve Sekreter’in yerine aynı yöntemle yenisi seçilir.


    1. Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.
    2. Yeterlik Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
    3. Gerektiği takdirde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir. 

EĞİTİMİ GELİŞTİRME KURULU GÖREV ve SORUMLULUKLARI
12. Eğitimi Geliştirme Kurulu’ nun öncelikli (temel) görevi, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelere, gereksinimlere uygun ve ülke düzeyinde uzmanlık dalının tüm mensuplarının yararlanabileceği Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimi sırasında  ve sonrasındaki eğitim programlarını hazırlamak, ulusal standart programlara uyumu sağlamak güncelleyerek geliştirmektir.
12.1. Bu görev kapsamında; Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitim Programını aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.
12.1.1.Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (genel ve özel hedefler; bilgi, beceri ve tutum),
12.1.2. Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi),
12.1.3. Eğitim programını sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi),
12.1.4. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geribildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi),
12.1.5. Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.
12.1.6. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.
12.1.7. Asistan karneleri ve/veya portfolyolarının hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.
12.2. Uzmanların bilgi ve becerilerine katkıda bulunmak için uzmanlık sonrası eğitim programları belirler ve bu programların hayata geçirilebilmesi için gerekçeleri, gereken koşulları ve yapılaşmayı belirleyerek TARD-YEK Yürütme Kurulu’na sunar.
12.2.1. Uzmanlık sonrası eğitim programlarında yer alacak ulusal ve uluslararası eğiticilerin, uzmanlık dalı ile ilgili çalışmaları, araştırmaları, yayınları ve ders konuları ile ilgili bilgi ve belgeleri inceler, eğiticilerin yetkin oldukları programlara katılmalarını sağlayarak TARD-YEK Yürütme Kurulu’na sunar. TARD-YEK Yürütme Kurulu, TARD Yönetim Kurulu’nun onayı ile eğitim programını uygular.
12.2.2. Uzmanlık sonrası eğitim programlarının, yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı mensuplarına eşdeğer bilimsel nicelik ve nitelikte yapılmasını sağlayacak düzenlemeler yapar.
12.3. Uzmanlık öncesi ve sonrası eğitimi geliştirme programlarının nitelikleri;
12.3.1. Hastalara verilecek tıbbi hizmetlerin standartlarını yükseltmek ve bu yüksek standartta tıbbi uygulamaların devamlılığını sağlamak amacına uygun olmalıdır.
12.3.2. Yüksek standartta tıbbi uygulamalar için gerekli olan bilimsel gerçeklerin ve teknik becerilerin sürekli güncellenmesini ve yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı mensuplarına ulaştırılmasını sağlayabilmelidir.
12.3.3. Konuların içeriği anestezi şemsiyesi altında toplanan tüm dallar ile ilgili geniş bir yelpazede, ek olarak da pratikte uygulanabilecek derinlik ve içerikte olmalıdır.
12.3.4. Programlar belirli bir zaman diliminde tamamlanacak, yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı mensuplarına olabildiğince katılma olanağı sağlayacak, katılımcıların gerek pratik gerekse teorik eksiklerini giderecek şekilde planlanmalıdır.
12.3.5. Programlar tamamen uzmanlık dalı mensuplarının teorik ve pratik gereksinimlerine cevap verecek şekilde oluşturulmalı, ticari yönlendirilmelerden etkilenmemelidir. Bu nedenle programların finansal bağımsızlığı sağlanmalıdır.
YETERLİK SINAV KURULU
13. TARD-YEK, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları’nın yeterliklerinin sertifikasyonu ve belgelendirilmesini yapılacak olan 2 aşamalı sınav ile sağlar. Bu amaçla Yeterlik Sınav Kurulu kurulur.
13.1. Yeterlik Sınav Kurulu; Yürütme Kurulu’nun kendi üyeleri arasından seçeceği altı (6) kişiden oluşur. Bu üyelerin görevleri TARD – YEK Yürütme Kurulu’ndaki görev süreleri ile sınırlıdır. Herhangi bir nedenle görev süresi sona eren üyenin yerine yenisi seçilir. Bu nedenle seçilen üyenin görev süresi yerine seçildiği üyenin kalan süresi kadardır.
Yeterlik Sınav Kurulunun Görevleri
13.3.1. Yeterlik Sınav Komisyonu, TARD – YEK Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. Bunun yanında Denklik Kurulu ve Eğitimi Geliştirme Kurulu ile iş birliği içerisinde çalışır.
13.3.2. TARD-YEK Belgesi almak için gerekli olan yazılı ve sözlü sınavların aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanması gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur.
13.3.3. Sınavlarla ilgili her türlü başvuru, yazışma form ve dokümanlarını hazırlar.
13.3.4. Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve TARD-YEK Yürütme Kurulundan görüş gereğinde yetki alarak sınav listelerini hazırlar.
13.3.5. Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini ve sınav yeri ile önerilerini TARD-YEK Yürütme Kurulu’na sunar. Sınav tarih, yer ve yöntemi TARD-YEK Yürütme Kurulu tarafından kararlaştırılır.
13.3.6. Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak Yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar.
13.3.6.1. Sınavların Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitim programında belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamaya yönelik olmasını, sınav içeriğinin uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılanmasını sağlar.
13.3.6.2. Sınavların, uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlar.
13.3.7. Sözlü sınav görevlilerini (en az 5 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve Yeterlik Yürütme Kuruluna önerir.
13.3.8. Sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitimi Geliştirme Kurulu ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar.
13.3.9. Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YETERLİK SINAVLARI
Başvuru koşulları
14. TARD Yeterlik Sınavına TARD üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon eğitimi almakta olan son sene araştırma görevlileri katılabilir. Başvuru için aşağıda belirtilen belgeler gerekir.
14.1. Geçerli kimlik kartı (nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi)
14.2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olduğunu belgeleyen diploma veya yerine geçen belge fotokopisi ve son sene uzmanlık öğrencisi için klinik eğitim sorumlusu ya da anabilim dalı başkanı tarafından onaylanmış belge,
14.3. Başvuru ücretini yatırdığına dair belge,
14.4. TARD-YEK Yürütme Kurulu tarafından yayınlanan başvuru formu.
Genel Koşullar
15.1. TARD-YEK Sınav Kurulu, sınava başvuran adayın belgelerini değerlendirir ve başvuru koşullarını yerine getirdiği saptanan adayın yazılı sınava girmesine olanak tanınır.
15.2. Başvuru belgelerinde yetersiz veya tutarsız bilgi içerdiği saptanan adaylar sınava alınmaz.
15.3. Değerlendirmelere karşı yapılan itirazları TARD-YEK Yürütme Kurulu’na sunar. Bu başvuruların değerlendirilmesinde TARD-YEK Yürütme Kurulu yetkilidir.
Birinci (I.) Basamak (Yazılı Sınav)
16. ESA (European Society of Anaesthesiology) tarafından düzenlenen ve "Avrupa Tıp Uzmanları Birliği / Avrupa Anestezi Yeterlik Kurulu- European Union of Medical Specialist/ European Board of Anaesthesiology (UEMS/EBA)” tarafından onaylanan Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Diploması (EDAIC) sınavının birinci basamağı TARD-YEK birinci (I.) basamağıdır.
16.1. Yazılı sınav sonuçlarına göre Sınav Kurulu Ulusal Başarı Puanı belirleyerek TARD-YEK Yürütme Kurulu’n a önerir.  Yürütme Kurulu tarafından onaylanan başarı puanını alanlar TARD-YEK II. Basamak sınavına girmeye hak kazanırlar.
İkinci (II.) Basamak (Sözlü Sınav)
17. II. Basamak sözlü sınava girebilmek için ön koşul, I. Basamak Sınavı‘nda son beş (5) yıl içinde başarılı olmaktır.
17.1. I. Basamak’ta başarılı olan uzmanlık öğrencileri uzman olduktan sonra II. Basamak sınavına girebilirler. Beş yıllık I. Basamak geçerlilik süresi uzman oldukları yıldan sonra ki beş yıl olarak hesaplanır.
17.2. Herhangi bir nedenle II. Basamak sözlü sınavı açılmayan yıllar bu beş yıllık süreden sayılmaz.
17.3. Sözlü Sınav yöntemi her takvim yılı başında TARD-YEK Yürütme Kurulu tarafından belirlenerek TARD’ ın resmi sanal ağ sayfasında açıkça anlaşılır bir şekilde ilan edilir.
17.4. TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kuruluna sınav sonuçları hakkında (sınavdan geçen adayların kimlik bilgileri, katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) 30 gün içinde bilgi verilir.
Yeterlik Belgesinin Verilmesi ve Kayıt Defteri
18. II. Basamak Sınavı’nda da başarılı olanlar Yeterlik Belgesi almaya hak kazanırlar.
18.1. ESA tarafından düzenlenen EDAIC II. Basamak Sınavı’nda da başarılı olarak EDAIC Belgesi almaya hak kazananlar sınavsız TARD-YEK Yeterlik Belgesi almaya hak kazanırlar. Bu kişilerin Yeterlik Belgesi alabilmesi için, TARD üyesi olması ve almış olduğu belgenin noter onaylı kopyası ile TARD-YEK’ e başvurması gerekir. TARD-YEK Yürütme Kurulu başvuruyu inceleyerek belgenin düzenlenmesi için TARD Yönetim Kurulu’na bilgi verir.
18.2. Yeterlik Belgesi almaya hak kazananlar TARD-YEK Yeterlik Belgesi Kayıt Defterine kaydedilirler. Bu defterde belge sıra no., belge sahibi kimlik bilgileri (adı, soyadı, T.C. kimlik no.), TARD üye numarası, başarılı olduğu sınavların tarihleri bulunur. Her üye için ayrılan sütun TARD Başkanı tarafından imzalanır. TARD-YEK Yeterlik Belgesi Kayıt Defteri’nin bir örneği elektronik ortamda uygun dosya formatında yedeklenerek TARD Genel Merkezi elektronik ortamında saklanır.
18.3. Yeterlik Belgesi’nin kaybedilmesi halinde yerine yenisi düzenlenmez. Ancak kişinin başvurusu ile Kayıt Defterinden sağlanan bilgilere göre TARD Yönetim Kurulu kararı ile belgeyi almaya hak kazanmış olduğuna ilişkin bir yazı verilir.
Yeterlik Belgesinin İptali
19.1. İlk başvuruda, adayın yanlış beyanda bulunduğu, sahte veya uygunsuz belge düzenlediğinin ortaya çıkması halinde ve
19.2. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı veya yurt dışında çalışıyor ise bu kuruluşlara denk kurumlarda, herhangi bir nedenle hekimlik veya Anesteziyoloji ve Reanimasyon uygulama yetkilerinin kişinin elinden alınmış olması halinde TARD Yönetim Kurulu kararı ile belge iptal edilir.
Yeterlik Belgesi Kayıtlarının Saklanması
20.1. TARD-YEK Yeterlik Belgesi Kayıt Defteri imha edilmez. Sayfaları dolmuş olan defter TARD Genel Merkez’inde saklanır. Yerine yeni defter açılır.
20.2. Sınavlara ilişkin bütün belgeler en az altı (6) yıl süre ile TARD Genel Merkezi’nde arşivlenerek saklanır. Bu sürenin sonunda, aksine bir yasal düzenleme yok ise TARD-YEK Yürütme Kurulu önerisi ve TARD Yönetim Kurulu kararı ile imha edilebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
21. Bu yönerge, tartışılıp onaylandığı ilk Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren "Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yeterlik Kurulu Yönergesi" olarak yürürlüğe girer.
Yürütme
22. Bu yönerge hükümleri TARD –YEK Yürütme Kurulu'nca yürütülür.
EK Madde: Bu yönergedeki en son değişiklikler 25.03.2018 tarihindeki TARD-YEK 2018 Olağanüstü Genel Kurulu’nda yukarıdaki yazılı son hali kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.