TARD Üyelik Şartları

Derneğin kurucu üyelerinden başka üç türlü üyesi vardır:

a) Asil Üyeler: Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile fiilen uğraşan Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarıdır. İki asil üye tarafından önerilen ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu''nda belirtilen şartlara uyan adaylar, çalıştıkları kentin bağlı olduğu şubeye veya merkeze başvurarak üyelik formunu doldurup, gerekli belgeleri ekleyerek (nüfus sureti, çalıştığı kurumdan alacağı çalışma belgesi ve 2 adet fotoğraf) başvurabilirler. Adayların üyelikleri, Merkez veya Şube Yönetim Kurulu''nca en geç 30 gün içinde görüşülüp, gizli oy ve çoğunluk prensibi ile onaylanır. Üyenin üyelik hakları, seçildiğinin kendisine bildirilmesinin ardından, ilk aidatını ödediği tarih itibariyle başlar. Asil üyeler, Merkez ve bağlı oldukları Şube Genel Kurulu''nda oy hakkına sahiptirler ve Merkez ve bağlı oldukları Şube Yönetim Kurulu, çalışma grupları ve bilimsel kurullara seçilebilirler.

b) Yedek Üyeler : Anesteziyoloji ve Reanimasyon dalında ihtisas yapmakta olan araştırma görevlileri/asistanlar yardımcı üye olabilir. Yardımcı üyeler uzmanlıklarını tamamladıktan sonra yukarıdaki şartları gerçekleştirerek asil üye olabilirler. Bu işlem için yardımcı üyelerin bir yazı ile ihtisasını tamamladığını Merkez Yönetim Kuruluna bildirmesi konunun görüşülmesi için yeterlidir. Merkez Yönetim Kurulu kararı olumlu veya olumsuz olabilir. Yardımcı üyeler aidat ödemez ve Merkez Genel Kurula katılamazlar.

c) Doğal Üyeler : Mesleğe uzun süre hizmet edip, emekli olmuş üyelerdir. Doğal üyeler, Merkez Genel Kurulu''na katılıp oy kullanabilirler, fakat dernek organlarına seçilemezler ve aidat ödemek zorunda değildirler. Onur Kuruluna seçilebilirler.

d) Onursal Üyeler: Çalışmalarıyla Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında büyük başarılar sağlamış ve bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş yurt dışında bulunan Türk ve yabancı ile derneğe maddi ve manevi destek sağlayan şahıs ve kurumlara, Merkez veya Şube Yönetim Kurullarının teklifi üzerine olağan Merkez Genel Kurulu tarafından oy birliği ile verilen ünvandır. Onursal üyeler, yıllık aidat ödemez ve Merkez Genel Kurulu''na katılamazlar.
Aşağıdaki hallerde dernek üyeliği hükümsüz kalır;

Merkez ve Şube yönetim kurullarına üyelikten ayrılma dilekçesi ulaşanlar ve ölümler. Aşağıdaki nedenlerle haklarında çıkarılma kararı alınanlar:

- Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu''nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olma.

- Derneğin etik ilkelerine uymama ve dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunma.

Dernekten çıkarılma kararı Onur Kurulu tarafından değerlendirilip teklif edilir ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Şube Yönetim Kurulları da aynı yetkiye sahip olup, bu üyeleri Merkez Yönetim Kurulu''na bildirmekle yükümlüdür. Üyelerin, ihraç kararına karşı Merkez Genel Kurulu''na itiraz hakları saklıdır.

Üyelik, aidatın ödendiği yıl ile sınırlıdır. Aidatın, geçerli bir mazeret olmadan iki yıl üstüste ödenmemesi durumunda üyelik otomatik olarak sona erer.