TÜRK ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
________________________________________
BÖLÜM 1
GENEL
MADDE 1 - ADI VE MERKEZİ:

Aşağıda isimleri yazılı doktorlar* tarafından 1956 yılında kurulmuş bulunan Anesteziyoloji Cemiyeti, 1972 yılında ''Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'' adını almıştır. Derneğin adında 'Türk' isminin kullanılmasına Bakanlar Kurulunun 24.1.1975 tarih ve 7-9349 sayılı kararı ile müsaade edilmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'da olup, adresi
Gümüşsuyu, İnönü Cad. Zambak Apt. No. 7/4 Taksim/İstanbul'dur.MADDE 2 - DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI İLE FAALİYET ALANI:
A) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin (TARD) amacı:
Derneğin amacı Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve Türkiye'de uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için faaliyetlerde bulunmak, üyelerinin ve meslek grubunun haklarını savunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının oluşturulması için diğer dernekler, sosyal ve sivil toplum kuruluşları ve idari birimler ile uyumlu çalışmalar yürütmek, tüzel kişilik olarak bizzat veya üyeler tarafından açılmış olan davalara ve soruşturma süreçlerine müdahil olarak iştirak etmek, görüş beyan etmektir.
B) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:
Yukarıdaki amaca yönelik olarak;a) Ülke çapında sürekli tıp eğitimi kapsamında konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler, bölgesel ve genel sempozyumlar ve mezuniyet sonrası kurslar düzenlemek.
b) Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi, standardize ve akredite edilmesi için çalışmalar yapmak.
c) Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanındaki bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik etmek, daha iyilerinin yapılması için gerektiğinde yarışmalar açmak ve ödüller vermek.
d) Bu tıp dalı mensuplarının faaliyetlerini düzenlemek, onları temsil etmek, haklarını korumak, aralarında ve ilgili kurumlar arasında işbirliği kurulması ve geliştirilmesine yardım etmek.
e) Anesteziyoloji, Yoğun Bakım ( Reanimasyon), Palyatif Bakım Algoloji, Perioperatif Bakım, Resüsitasyon ve Nütrisyon alanındaki yardımcı elemanların (teknisyen/teknikerler, hemşireler vb.) eğitiminin yeterli ve düzenli olması konusunda etkin görev üstlenmek.
f) Dernekler Kanunu'nun kurallarına uygun olarak ve öngördüğü koşullar içinde yurtdışında aynı amaçlarla kurulmuş benzer derneklerle ilişki kurma, çalışmalarından yararlanma, kendi çalışmaları hakkında bilgi verme, ilgili toplantı, kongre vb. çalışmalara katılma, birlikte kongre, sempozyum vb. etkinlikler gerçekleştirme (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Teknik Dairesi'nin 16.6.1966 tarih ve 6-6502 no'lu karar suretiyle bildirilen ve Bakanlar Kurulu'nun 4.6.1966 tarihinde aldığı karara dayanarak, merkezi Hollanda'da bulunan Anesteziyolojistler Dünya Federasyonu'na iştirak etmiştir ve halen üyesidir.)
g) Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamaya, derlemeye ve değerlendirmeye çalışma, bir dokümantasyon merkezi ve arşiv oluşturma.
h) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği bu amaçlar doğrultusunda, Yeterlik Kurulu (TARD-YEK),bilimsel kurullar, çalışma grupları ve gerekli gördüğü bölgelerde şubeler oluşturur ve bunların çalışmalarının sürekliliğini sağlar.
i) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, halkın sağlığını korumanın yanında, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile ilgili konularda halkı bilgilendirmekle yükümlüdür. Ülke genelinde, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile ilgili toplumu uyarıcı kitap, dergi veya broşürler yayınlar, yazılı ve görsel yayın kuruluşlarından bu konularda destek talep eder.
j) Dernek, amacına ulaşabilmek için, çalışmalarını yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, E-mail, internet, bilimsel yayın olanakları sağlayabileceği ve bilimsel toplantılar yapabileceği mekanları içeren bina ve müştemilatı gibi gayri menkuller edinebilir, bu amaçlara yönelik olarak iktisadi işletme kurabilir, işletebilir. Buna ilişkin çalışma yönergesi ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenleme yapılarak dernekten bağımsız olarak burada dernek adına gelir getirici faaliyette bulunabilir, istihdam sağlayabilir.
k) Dernek ,üyelerinin ve tüm meslek grubunun özlük haklarına ilişkin yasal düzenlemeler için görüş beyan eder, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini ve meslek grubunu temsil eder.C) Derneğin Faaliyet Alanı:
Dernek, tıbbın Anesteziyoloji, Perioperatif bakım, Yoğun Bakım (Reanimasyon), Algoloji, Palyatif Bakım, Resüsitasyon, Nutrisyon, alanında ve bunların kapsamına giren konularda faaliyet gösterir.BÖLÜM 2
ÜYELİK
MADDE 3 - DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Derneğin kurucu üyelerinden başka beş türlü üyesi vardır:
a) Asil Üyeler
Derneğe üye olmak isteyen Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları bir (1) fotoğraf ve nüfus cüzdanının fotokopisi ile birlikte, biçimi Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak, Şube veya Merkez Yönetim Kuruluna teslim ederek ya da derneğin resmi internet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza (e-imza) kullanarak doldurmak suretiyle başvurabilirler.
Üye adayının üyeliğe kabulü için iki dernek üyesini referans göstermesi zorunludur. Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda ve elektronik formda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulur. Referans göstermeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilebilir.
Üyelik Başvurusunda bulunan üye adaylarının listesi, belgelerin Genel Merkeze geldiği tarih itibariyle on beş (15) gün süreyle derneğin internet sayfasında askıda kalır ve üyelere elektronik posta aracılığı ile duyurulur.
Üyelik istekleri kendilerine duyurulan dernek üyeleri, üye adayları hakkındaki düşüncelerini Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak on beş (15) gün içinde bildirebilirler.
Şubeye yapılan başvurularda Şube Yönetim Kurulu başvuruyu aldığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde genel merkezin internet sayfasında ilan için Genel Merkeze iletir, 15 günlük askı süresinden sonar şube tarafından on beş gün (15) gün içerisinde üyelik başvurusu ile ilgili karar verilir. Üyenin şubeye kaydı yönünde karar verilmesi halinde, başvuru belgelerinin bir nüshasını vakit geçirmeksizin Merkez Yönetim Kurulu'na gönderir.
Elektronik ortamda veya herhangi bir biçimde doğrudan Genel Merkeze yapılan başvurular, başvurunun Genel Merkeze ulaştığı günden itibaren yedi (7) gün içerisinde genel merkezin internet sayfasında ilan eder. Ancak Merkez Yönetim Kurulu, başvuruyu ilan etmeden önce , başvuru sahibinin halihazırda dernek şubelerinden birine kayıtlı olup olmadığını mutlaka tetkik ederek üyelik halinde başvuruyu dikkate almaz ve üyeye zaten üye olduğuna dair bilgi yazılı olarak verilir. Üyelik söz konusu değilse ilan sonrası bu başvuruyu ilgili şubeye iletir. İlgili şube belgelerin kendisine iletilme tarihinden itibaren on beş gün (15) gün içerisinde değerlendirerek üyeliğe kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili karar verir. Üyeliğe Kabul kararı halinde belgeler Merkez Yönetim Kuruluna iletilir.
Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu tarafından kendisine gönderilen başvuru belgelerini inceleyerek üyeliğe kabul edilen kişinin, öncelikle ödentilerini ödememe dışında bir sebeple dernek üyeliğinden çıkartılan kişilerden olup olmadığını araştırır. Araştırma sonucu olumsuz ise üyeyi Merkez Üye Kütüğüne kaydederek Şube Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. Şube Yönetim Kurulu da, başvuru sahibine vakit geçirmeksizin üyeliğe kabul edildiğini bildirir ve üyenin Şube Üye Kütüğüne kaydını sağlar. üye kaydı, derneğin internet sayfasında da ilan edilir.
Şube bulunmayan bir ildeki üyenin hangi şube üye kütüğüne kaydedileceği ilgili yönergede gösterilir.
b)Yardımcı Üyeler:
Anesteziyoloji ve Reanimasyon dalında ihtisas yapmakta olan uzmanlık öğrencileri yardımcı üye olabilir. Yardımcı üyeler uzmanlıklarını tamamladıktan sonra yukarıdaki şartları gerçekleştirerek asil üye olabilirler. Bu işlem için yardımcı üyelerin bir yazı ile ihtisasını tamamladığını Merkez Yönetim Kuruluna bildirmesi konunun görüşülmesi için yeterlidir. Merkez Yönetim Kurulu kararı olumlu veya olumsuz olabilir. Yardımcı üyeler aidat ödemez ve Merkez Genel Kurula katılamazlar.
c) Onursal Üyeler:
Çalışmalarıyla Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında büyük başarılar sağlamış ve bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş yurt içinde veya dışında bulunan Türk ve yabancı kişilere veya derneğe maddi ve manevi destek sağlayan şahıs ve kurumlara, Merkez veya Şube Yönetim Kurullarının teklifi üzerine Olağan Merkez Genel Kurulu tarafından oy birliği ile verilen unvandır. Onursal üyeler, yıllık aidat ödemez ve Merkez Genel Kurulu'nda seçme ve seçilme hakkı olmadan, misafir veya gözlemci olarak katılabilirler. Yabancı asıllı onursal üyelerden Türkiye'de oturma şartı aranmaz.
Dernek geçmiş dönem başkanları ise Onursal Başkan olarak üyeliklerini devam ettirirler.
d)Fahri Üyeler:
Türk asıllı olup yurt dışında yaşayan Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları ile yabancı asıllı Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları derneğe fahri üye olabilirler. Bu üyelerin dernek organlarına seçme ve seçilme hakkı ile aidat ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır.
MADDE 4 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
a) Üyelikten Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
b) Üyelikten Çıkartılma ve Çıkartılmaya İtiraz
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
1 Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2 Üyenin kendi onayı ile verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3 Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl içinde ödememek,
4 Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5 Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6 Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olmak,
7 Derneğin internet sayfasında yayınlanan TARD Etik Kurallar ve Onur Kurulu Yönergesi'ne aykırı davranışlarda bulunmak ve dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak,
8 ESA ve TARD-YEK'in birlikte gerçekleştirdiği yeterlik sınavlarında kopyaya teşebbüs etmek veya kopya çekmek.
Merkez Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, Onur Kurulu'nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulunun oylama sonucunda oy çokluğu ile alacağı kararla üyelikten çıkartılır. Şubeler tarafından da kendi üyeleri ile ilgili olarak Onur Kurulunun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Şube Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile alacağı kararla üyelikten çıkartılma işlemi gerçekleştirilir.
Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler Onur Kurulu'nun rapor hazırlamasına gerek olmadan ilgili Şube Yönetim Kurulu'nun önerisi veya Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı ile üyelikten çıkartılır.
Üyelikten çıkartılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna doğrudan ya da üyesi olduğu Şube aracılığı ile yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.
Merkez Yönetim Kurulunun kararında direnmesi durumunda, üyenin Merkez Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkartılanlar, bir defa Merkez Genel Kurulunda çıkartılma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Merkez Genel Kurulunda oylama yapılır ve katılanların üçte iki oyu ile alınan kararlar kesindir.
Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.
MADDE 5 - KİMLİK KARTI VE ÜYELİK NUMARASI:
Üyelere biçimi tek tür olarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir "Kimlik Kartı" ile üyenin kayıtlı olduğu şubeye bakılmaksızın ardışık olarak ve üyenin kayıtlı olduğu şubeyi belirtecek biçimde Genel Merkezde üretilen bir "Üyelik Numarası" verilir. Üyenin başka bir yere taşınması nedeniyle bağlı olduğu şubenin değişmesi durumda şubeyi belirten ilgili haneler dışında üyelik numarası değişmez.
MADDE 6 - ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Üyelerin hakları ilk aidatın ödendiği tarih itibarıyla başlar ve şunlardır:
1 Hiç kimse dernekte üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çekilme hakkına sahiptir.
2 Üyeler eşit haklara sahiptir.
3 Asil ve doğal(*1) üyeler, Merkez ve bağlı oldukları Şube Genel Kurulu'nda oy hakkına sahiptirler. Asil üyeler Merkez ve bağlı oldukları Şube Yönetim Kurulu, çalışma grupları ve bilimsel kurullara seçilebilirler.
4 Derneğin yönetimiyle ilgili dileklerini yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna iletebilir.
5 Her asil üye şubenin dışında genel merkezin asil üyesidir ve merkez genel kurulunda da oy kullanma hakkı vardır.
b) Üyelerin Yükümlülükleri:
1 Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak.
2 Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde Derneğe bildirmek.
3 Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek.
4 Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük'e aykırı davranmamak ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.
MADDE 7 - YENİDEN ÜYELİK
Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesi ile çıkartılanlar dışında üyelikten çıkartılmasına karar verilenler derneğe yeniden üye olamazlar.
Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkartılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine ilişkin alındı belgeleriyle Merkez veya Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak bu nedenle iki (2) kez üyelikten çıkartılanlar yeniden üye olamazlar.
MADDE 8 - ŞUBELER ARASINDA ÜYELİK NAKLİ
Dernek üyelerinin, üyesi bulunduğu şubeden ayrılarak derneğin bir başka şubesine nakil olma hakkı vardır. Bu durumda üye, istifa etmesine gerek bulunmaksızın üyelik nakil talebini ve hangi şubeye nakil olmak istediğini gerekçesiyle birlikte bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletir. Üyenin şube nakil talebini alan Şube Yönetim Kurulu, üyenin nakil talebini değerlendirerek gereği hakkında otuz gün (30) gün içerisinde karar verir ve kararı hakkında nakil talebinde bulunan üyeyi yazılı olarak bilgilendirir.
Nakil talebi hakkında olumlu karar verilmesi halinde, Şube Yönetim Kurulu, bu doğrultuda aldığı kararı, vakit kaybetmeksizin Merkez Yönetim Kurulu'na bildirerek talepte bulunan üyenin üyelik dosyasını da Merkez Yönetim Kuruluna gönderir. Merkez Yönetim Kurulu, ilgili şube yönetim kurulu kararını, üyenin nakil olmak istediği şubeye bildirir ve üyenin üyelik dosyasını da gönderir.
Üyenin şubeler arası nakil işlemi gerçekleştiğinde, üye sicil numarası şube kodu dışında değişmez.BÖLÜM 3MADDE 9 - DERNEĞİN ORGANLARI:

a) MERKEZ ORGANLARI:

1 Merkez Genel Kurulu
2 Merkez Yönetim Kurulu
a) Yeterlik Kurulu
b) Bilimsel Kurulla
c) Çalışma Grupları
3 Merkez Denetim Kurulu
4 Onur Kurulu
b) ŞUBE ORGANLARI:
1 Şube Genel Kurulu
2 Şube Yönetim Kurulu
3 Şube Denetim Kurulu
MADDE 10 - MERKEZ GENEL KURULU:
MERKEZ GENEL KURULU'NUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

a) Merkez Genel Kurulu Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır. Merkez Genel Kurulu asil üyeler, doğal(*1) üyeler ve şube üyelerinden oluşur. Merkez Genel Kurulu olağan toplantısı iki yılda bir Mart ayı içinde merkezde veya yönetim kurulunun belirlediği bir başka yerde yapılır.
b) İki yılda bir Mart ayı içinde Merkez Yönetim Kurulunun çağrısıyla "olağan",
c) Merkez Yönetim Kurulu ya da Merkez Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde "olağanüstü" olarak toplanır.
MADDE 11 - ÇAĞRI YÖNTEMİ:
Merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az on beş (15) gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazeteyle, e-mektup veya İnternet ortamı da içinde olmak üzere kitle iletişim araçlarından en az birisi kullanılmak yoluyla duyurularak toplantıya çağrılır. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Denetim Kurulunun ya da beşte bir üyenin isteği üzerine Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu ya da beşte bir üyenin Sulh Yargıcına başvurusu ile toplantı sağlanır.
MADDE 12 - TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI:
a) Toplantı Yeter Sayısı: Merkez Genel Kurulu, genel kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim, onur ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
b) Karar Yeter Sayısı: Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ya da derneğin feshine ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir. Dernek organlarının seçimine ilişkin kararlar gizli oy açık tasnif, derneğin feshine ilişkin kararın oylaması ise açık oylama ile yapılır. Bunun dışındaki kararların hangi yöntemle yapılacağı Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ile yapılır.
MADDE 13 - TOPLANTI YÖNTEMİ:
Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 12. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına ve onun görev verdiği durumlarda Başkan Yardımcısına aittir.
Yazman toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ve yardımcısı ile birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Görev devir teslimi anında ise tüm diğer belgeler ile birlikte seçilmiş olan yeni yönetim kuruluna bu tutanak ve belgelerin de teslimi sağlanır.
MADDE 14 - GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birince görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:
1 Derneğin geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak.
2 Derneğin hesaplarını ve Denetim Kurulu raporunu inceleyip Yönetim Kurulunu aklamak.
3 Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak.
4 Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek.
5 Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarını seçmek.
6 Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek.
7 Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, kiralanmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
8 Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
9 Derneğin yurt içinde ve dışında şube açmasına karar vermek ve gerekli işlemleri yürütmek için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
10 Derneğin feshine karar vermek.
11 Üyelikten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak.
12 Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği öteki görevleri yapmak.
13 Üyelerin vereceği Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti Tutarını belirlemek.
14 Dernekçe görevlendirilecek olanlara ödenecek olan yolluk ve gündeliklerin miktarlarını belirlemek için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
MADDE 15 - OYLARIN KULLANILMASI:
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim, denetim ve onur kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile oy kullananların kimlik kontrolü yapılarak ve imza karşılığı, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
MADDE 16 - DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ:
Merkez ve Şube Organları için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Adayların tanıtılması hakkı:
Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin yapılacağı Merkez veya Şube Yönetim Kurulu'na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler Merkez ve Şube İnternet sayfalarında duyurulur. Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.
Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel değildir. Ancak ilgili Yönetim Kurulu'nun bu adayları İnternet sayfasında ilan etmesi ve elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.


b) Merkez Genel Kurulunda adaylık:
Derneğin bütün üyeleri Merkez Genel Kurulunda aday olabilir. Aday olan üye Genel Kurula katılarak Merkez Genel Kurul Başkanına başvuru yapmak kaydı ile konuşma hakkı talep edebilir. Merkez Genel Kurul Başkanı seçim öncesi bu şekilde talep edilmiş konuşma isteklerine 5 (beş) dakikayı geçmemek üzere ve toplamda 60 (altmış) dakika zaman ayırır. Toplam konuşma süresi talebinin 60 (altmış) dakikayı aşacağı durumlarda adaylara eşit olarak toplam süreyi (60 (Altmış) dakika) dağıtır ve durumu genel kurulla bir açıklama ile paylaşır. Seçilmiş İkinci başkan(bundan sonra başkan yardımcısı olarak tanımlanacaktır) yukarıda bahsedilen süreler haricinde Merkez Genel Kurul Başkanına yazılı başvuru yaparak genel kurulda 5 (beş) dakikayı geçmeyecek şekilde konuşma yapabilir.
Seçimlerde Genel Sekreter ve sayman ancak seçilmiş ikinci başkanın önerdiği adaylar arasından seçilebilir. Başkanlığa sadece seçilmiş ikinci başkan aday olabilir.
Şube yönetim kurulu asil üyeleri, şube denetim kurulu asil üyeleri Merkez Yönetim Kurulu asil üyeliği, merkez denetim kurulu asil üyeliğine aday olabilirler. Merkez Genel Kurulu tarafından bu görevlere seçilmeleri halinde, Genel Kurul tarihi itibariyle şubedeki görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Bu durumda tüzüğün üyeliğin boşalması ile ilgili hükümleri uygulanır. Onur Kurulu Üyeliğine Merkez Yönetim Kurulu tarafından gösterilen adaylar arasından seçim yapılır.
c) Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:
Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler o ana kadar merkez yönetim kuruluna başvuran adayların listesi ile yapılır. Bu liste dışında genel kurul esnasında seçimlere geçilmeden önce aday olmak istediğini bildiren üyeler de bu listeye dahil edilir. Kullanılacak oy pusulası, o dernek biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır. Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda ve sandık başlarında görünür bir yere asılır.
Ayrı organlar için tek oy pusulası her organ ayrı ayrı tanımlanarak düzenlenir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü tekrarlayan sayımlarda karışıklığı önlemek için kırmızı bir kalem ile çizilir.
Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır. Divan kurulu tarafından genel kurula katılım da göz önüne alınarak en az beş sandıkta oy kullanılacak şekilde düzenleme yapılır. Her sandığın kurul başkanı ve iki üyesi Genel Kurul Başkanlığı'nın önerisi ile genel kurulda oylanarak, oy çokluğu ile seçilir. Genel kurula katılım sayısı dikkate alınarak sandık kurullarına kendi sandıkları ile ilgili oyları genel kurul huzurunda açık tasnif ve sayma yetkisi verilir. Tüm sandıkların ayrı ayrı tasnif ve sayma işlemi sonunda sandık kurulları tarafından oluşturulan tutanaklar Genel Kurul Başkanlığı'na sandık kurulu başkanları tarafından imza karşılığında teslim edilir ve Kurul Başkanlığı'na tarafından nihai sonuçlar genel kurula açıklanır. Oy verme işlemi süresi dört (4) saati geçmeyecek şekilde divan başkanı tarafından düzenlenir, genel kurula duyurulur, oy verme süresi sona erdiğinde halen oy vermek için sandık başlarında bekleyen üyelerin tespiti sandık kurulları tarafından yapılarak oy vermeleri sağlanır, bunun dışında süre bitiminde gelen üyelere oy kullandırılmaz.ELEKTRONİK OLARAK OY KULLANMA:
Genel Kurul sistemine geçiş; derneklerde elektronik ortamda genel kurul yapılmasına dair yasal düzenlemeye geçildiğinde gerekli alt yapı hazırlanarak ve tüzük maddesi yeniden düzenlenerek elektronik ortamda genel kurulun yapılmasına geçilecektir.
d) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına misafir veya gözlemci üye olarak katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar* (İSTİSNAİ UYGULAMA)
İstisnai durumlar oluştuğu takdirde bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
MADDE 17 - MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:
Merkez Yönetim Kurulu, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin yürütme organıdır. Merkez Yönetim Kurulu; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve beş üye olmak üzere 9 kişiden meydana gelir. Merkez Genel Kurulu tarafından, bu 9 asil üye ve 9 yedek üye, adayların görevlerini ayrı ayrı gösteren birleşik tek oy pusulası ve gizli oylamayla iki yıl için seçilir. Bir önceki dönem başkanı ise yeni seçilen Yönetim Kurulunda aktif olarak görev almaz, ancak geçmiş dönemden devam eden çalışmalarla ilgili görüşmelere davet edilerek danışman sıfatıyla bilgisine başvurulabilir.(Son bendin yürürlük tarihi 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul tarihidir.)
MADDE 18 - MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI:
Merkez Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısıyla her ay toplanarak Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin bilimsel, idari ve mali işlerini düzenler, organize eder. Ayrıca Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği İktisadi İşletmesi ile ilgili çalışmaları takip eder, denetler. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç kez Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bunların yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır .Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını Mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir. Bu biçimde alınan kararların ilgili defterlere işlenmesi konusunda yönetmelik hükümleri uygulanır.
MADDE 19 - MERKEZ YÖNETIM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Derneğin tüzüğü ve Merkez Genel Kurulda alınan kararlara uygun olarak yönetilmesinden ve derneğin temsilinden Merkez Yönetim Kurulu sorumludur.
Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda şube başkanlarını Merkez Yönetim Kurulu toplantısına davet eder. Benzer şekilde, şube başkanları da gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmak için başvurabilirler. Her ne şekilde olursa olsun, katıldıkları Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlarda şube başkanları oy hakkına sahip değildirler.
Merkez Yönetim Kurulu;
a) Derneği temsil etmek ya da bu konuda dernek üyelerinden bir ya da birkaçına ya da Genel Sekretere yetki vermek,
b) Ülke genelinde gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikleri oluşturmak, temsilciliklerle ilişkileri, saptanan ilkelere ve yasalara uygun olarak sürdürmek,
c) Ülke genelinde gerekli gördüğü illerde, dernek asıl üyelerinden oluşan çalışma kolları kurmak, bu kolların çalışma biçim ve yöntemini saptamak çalışmaları denetlemek,
d) Derneğin genel yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak,
e) Yıllık çalışma programlarını hazırlamak,
f) Yıllık ve dönemsel bütçeleri belirlemek, giderleri onaylamak,
g) Dernekler yasasına göre tutulması zorunlu kütük ve tutanakların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
h) Her türlü ortamda yayınlanacak basılı veya görsel belgeyi, mali olarak desteklenecek araştırma ve çalışmaları belirlemek, verilecek veya alınacak hizmetlere karar vermek, yurt içinde ve dışındaki toplantılara derneği temsilen katılacakları saptamak,
i) Bütçenin bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak,
j) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait aşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
k) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
l) Genel Kurul'dan alınan yetki ile derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
m) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
n) İktisadi işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
o) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
p) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
q) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
r) Yeterlik Kurulunun (TARD-YEK), Bilimsel Kurulların ve Çalışma Gruplarının görüş, öneri ve kararlarını görüşerek karara bağlamak, çalışmalarını takip etmek,
s) Derneğin yönetsel ve mali çalışmalarıyla ilgili olarak gerektiğinde temsil görevini yürütmek üzere başta Genel Sekreter olmak üzere dernek çalışanlarını atamak,
t) Derneğin çalışmalarını verimli, yüksek başarılı ve etkin biçimde yürütmek ve katılımı artırmak amacıyla gerekli gördüğü Danışma Kurulları, Çalışma Grupları, Özerk Birimler oluşturmak ve bunların görev ve sorumluluklarını yönetmeliklerle belirlemek, yönetmeliklere uygun biçimde çalışmalarını sağlamak,
u) Bu Tüzükte öngörülen ya da gerek duyulan konularda yönetmelikler, yönergeler hazırlayarak, Derneğin çalışmalarını kural ve tanımlara bağlamak,
v) Bu Tüzükte ve mevzuatta bir başka organa verilmemiş olan görevleri yapmak ve kararları almak,
Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır.MADDE 20 - MERKEZ YÖNETİM KURULUNDAN BOŞALAN ÜYELİKLER:
Geçerli özür bildirmeksizin birbiri ardına üç (3) toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.
Merkez Yönetim Kurulu başkanın ya da seçilmiş başkan yardımcısının istifa etmesi durumunda boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine sırada olan yedek üyenin çağrılması ile oluşturulan Merkez Yönetim Kurulu'nda seçim yapılarak Başkan ya da başkan yardımcısı belirlenir. Başkanın veya yardımcısının istifa etmesi durumunda Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen başkan yardımcısının görev süresi o dönem sonunda sona erer ve Genel Kurulda hem başkan hem de başkan yardımcısı seçimi aday olan üyeler arasından yapılır.
Merkez Yönetim Kurulunda boşalan üyelik yerine, sırada olan yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de çağırılmasından sonra, asil üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyelerince ya da Denetim Kurulunca en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Yargıcı Dernek üyeleri arasından seçeceği üç (3) kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
MADDE 21 - GÖREV SÜRESİ VE GENEL KURULA KARŞI SORUMLULUK:
Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi dolan Merkez Yönetim Kurulu, çalışmalarını, genel durumu ve mali durumunu gösteren bir raporu üyelerinin ortak sorumluluğu altında Genel Kurula sunar ve bunu, toplantıdan en az (2) iki hafta önce Merkez Genel Kuruluna katılacak olan üyelere dağıtır ve derneğin İnternet sayfasında yayınlar.
MADDE 22 - MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
b) Derneğin bilimsel ve idari temsilcisi olup, derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder.
c) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular, uygulatır.
d) Tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar, dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.
e) Dernek bütçesini ve mali işlerini sayman ile birlikte yönetir, çekleri sayman ile birlikte imzalar.
f) TARD-YEK toplantılarına doğal üye olarak katılır ve Dernek Merkez Yönetim Kurulu ile arasındaki eşgüdümü sağlar.
g) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
h) Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
i) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
j) Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
k) Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
l) Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
m) Derneğin temsilcilik veya şube açması halinde, temsilciliğin veya şubenin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
n) Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
o) Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
MADDE 23 - DERNEK BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:
Başkan Yardımcısı, başkan olmadığı takdirde ona vekalet eder, onun tüm yetkilerini kullanır. Ayrıca başkanın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Kurula Başkanlık yapar.
MADDE 24 - SEKRETERIN GÖREVLERİ:
a) İç ve dış yazışmaları hazırlar, takip eder.
b) Merkez Yönetim Kurulu gündemlerini Başkanla birlikte hazırlar ve kurul üyelerine dağıtır.
c) Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen-giden evrak defteri ve dosyaları düzenler.
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını takip eder.
e) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna onay için sunmak.
f) Dernek gelirlerini toplanmasını koordine etmek, mevzuat, bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaların ve raporlamaların yapılmasını sağlamak.
g) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar verilmesini koordine etmek.
h) Derneğin bilimsel, sosyal hizmetler alanındaki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak.
i) Özel sektör sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin sosyal hizmetler alanında politika oluşturma sürecine katkıda bulunmasını sağlayıcı faaliyetleri araştırmak ve katılım sağlanmasını sağlamak.
j) Yapılan proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
k) Sosyal ve bilimsel hizmetler ile ilgili yurt içindeki ve dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
l) İmkânlar doğrultusunda kendi alanında veya bağlantılı alanlarda çalışan diğer derneklere teknik destek sağlanmasını koordine etmek.
m) Dernek üyelerinin kabulü ve dernekten çıkarılması hakkında dilekçe iş ve işlemlerini Yönetim Kurulunun karar alması için hazırlamak.
n) Derneği temsilen, ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak.
o) Derneğin sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.
MADDE 25 - SAYMANIN GÖREVLERİ:
a) Derneğin gelir-gider, kesin hesap ve bilanço defterlerini tutar, masraflarla ilgili belgeleri dosyalar.
b) TARD-YEK' in hesaplarını kontrol eder, hazırladığı bütçe taslağında bu kurulun taleplerini de göz önüne alır ve Başkana iletir.
c) Demirbaş defterini tutar ve derneğe ait demirbaş eşyaları buna kaydeder.
d) Merkez ve şubeler tarafından tahsil edilen üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını organize eder, aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Başkana bildirir.
e) Merkez Yönetim Kurulu'nun onayı ile Dernek ile ilgili masrafları karşılar. Bu masraflarda yönetim kurulu ve sayman ortak sorumluluk taşırlar.
f) Sayman, kendi üzerinde Dernek parasından 1.000 (Bin)TL'sına kadar bulundurabilir. Değişen koşullara bağlı olarak bu rakamın artırılmasına olağan Merkez Genel Kurulu karar verir.
g) Altı ayda bir, Derneğin mali durumunu gösteren sayım özetini Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna verir.
h) Saymanlık işlerinde görevlendirilen dernek çalışanını denetler.
i) Dernek gelirinin toplanmasını izler ve yapılacak harcamalara ilişkin paraları öder.
j) TARD İktisadi İşletmesi ile ilgili hesapları denetler, buna ilişkin raporları da altı ayda bir merkez Yönetim Kurulu'na sunar.
MADDE 26 - SÜRE:
Merkez Yönetim Kurulu iki yıl süre ile görev yapar. Merkez Yönetim Kurulu başkanları, bir dönem başkan yardımcısı ve bir dönem de başkanlık olmak üzere toplam dört (4) yıl süre ile görev yaparlar, tekrar başkanlığa aday olamazlar. Diğer görevlerdeki üyeler ise her dönem tekrar aday olabilirler.
MADDE 27 - DERNEK ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ:
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin çalışmaları, dernek organlarınca, Merkez ve Şube Yönetim Kurulları tarafından Tüzük ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan sürekli ya da geçici Yeterlik Kurulu, Bilimsel Kurullar, Çalışma Grupları, Özerk Birimlerce ve/veya mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre atanan dernek üye ve çalışanlarınca yürütülür.
Bilimsel Kurulların, Çalışma Gruplarının, Özerk Birimlerin oluşturulması ve dernek üye çalışanlarının atanması, ve birimler ile dernek çalışanlarının görevleri, yetkileri ve ilgili diğer konular Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönergelerle belirlenir.
Mevzuat hükümleri ve Tüzük gereği bir dernek organına verilen ve devredilemez görev ve yetkiler Bilimsel Kurullara, Çalışma Gruplarına, Özerk Birimlere ve dernek çalışanlarına dahi devredilemez.
Bilimsel Kurullar, Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve dernek çalışanlarının eşgüdümü Genel Sekreter aracılığıyla sağlanır.
Genel Sekreter Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve Genel Sekreterin de aralarında bulunduğu çalışanlar, iş ve işlemlerinden dolayı Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
1) YETERLİK KURULU:
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yeterlik Kurulu (TARD-YEK), TARD'nin ulusal yeterlik çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu tarafından, dernek tüzüğüne dayalı olarak ve genel kurulun onayı ile kurulmuş bir iç kurul olup kendi iç yönergesi doğrultusunda özerk olarak çalışır. TARD Yönetim Kurulunda görevli olanlar TARD-YEK'te yer alamazlar. Benzer şekilde, TARD Yönetim Kurulu seçimlerine katılıp, kazanan TARD-YEK üyeleri de bu görevlerinden istifa etmek zorundadırlar.
Yeterlik Kurulu (YEK)
TARD-YEK Yürütme Kurulu, TARD-YEK tarafından seçilmiş 10 asıl, 6 yedek üyeden oluşur. Yeterlik Kurulunda, seçilen bu üyelerin yanında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi yer alır.
TARD-YEK'İN Çalışma İlkeleri:
1- Dernek tüzüğüne uygun olarak kurulan bir çalışma organıdır.
2- Derneğin bilimsel olarak özerk bir çalışma organıdır.
3- Harcamaları, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin harcama esasları göz önüne alınarak dernek bütçesinden karşılanır."
TARD-YEK'in Amaçları:
a) TARD Yönetim Kurulu'nun ilke ve çalışmaları doğrultusunda, Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık alanının eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim veren kurumlar arasında Anesteziyoloji, Yoğun Bakım (Reanimasyon) ve Algoloji dallarında standardizasyonun sağlanması gibi konularda projeler üretmek, araştırma ve çalışmalar yapmak, özendirici girişimlerde bulunmak.
b) Yeterlik Sertifikasyonu ile ilgili kurulları oluşturmak, sınavların organizasyonu ve yapılması için ön ve ileri çalışmaları yapmak, sınavları düzenlemek ve yapılan sınavları kazanan Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarının kurul adına sertifikasyonunu sağlamak.
c) Yeterlik Sertifikasyonunun, öncelikle Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (European Union of Medical Specialists-UEMS) ve Avrupa Anesteziyoloji Derneği (European Society of Anaesthesiology-ESA)'nın hazırladığı Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Diploması (European Diploma of Anaesthesiology and Intensive Care-EDAIC)'na nitelik olarak paralellik göstermesini sağlamak ve daha sonra eşdeğer olarak işlem görebilmesi için çalışmaları sürdürmek.
d) Sürekli tıp eğitimi, mesleksel beceriler geliştirilmesine yönelik eğitim programlarını Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Merkez Yönetim Kurulu'nun görevlendirmeleri ve denetlemesi ile yapar.
2) BİLİMSEL KURULLAR:
Bilimsel Kurullar, ulusal ve uluslararası platformlarda Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında gelişmeye başlayan branşlaşmalara eşgüdüm sağlamak, bu dallarda çalışanları bir araya toplamak ve bilimsel etkinlikler düzenlemek amacıyla gerekli şartlarda Merkez Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilen bilimsel danışma organları olup, her hangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur.
a) Bilimsel Kurullar, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen ve o dalda çalışmaları bilinen en az 3 kişi tarafından kurulur. Bu kurucu heyet aralarında başkan, 2. başkan ve sekreter olarak görev bölümü yapar, takiben en kısa sürede o dalda çalışanları belirleyerek faaliyetlerine başlar.
b) Bilimsel Kurulların kurucu heyeti, her iki yılda bir yapılan Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Merkez Genel Kurulu sonucu oluşan Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
c) Bilimsel Kurullar, dallarında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin bilimsel danışmanı olarak görev yaparlar. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi içinde ve/veya Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir takvim doğrultusunda bilimsel etkinliklerde bulunurlar.
d) Dalıyla ilgili alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, aynı dal kuruluşları ile ilişki kurar, üyelerine ve Merkez Yönetim Kurulu'na bu bilgileri iletir. Temsil ettiği dal ile ilgili uluslararası kuruluşa Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Merkez Yönetim Kurulu'nun onayı ile üye olabilir.
e) Kongre ve diğer bilimsel etkinliklerde, Bilimsel Kurullar Üst Kuruluna dalıyla ilgili olarak öneriler götürür, konu ve konuşmacı önerir.
f) Bilimsel Kurullar derneğin her yıl düzenlediği Ulusal Kongre ve Sempozyumların yapılacağı yer ve Bilimsel kurullarının seçimi için gerekli duyuruları yapmak, bunlarla ilgili başvuru koşullarını belirlemek, başvuruları Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu ile görevlendirilen kişiler arasındaki iletişimi sağlamak, bu faaliyetleri her aşamada Yönetim Kurulu adına denetlemekle yükümlüdür. Bu konuda hazırlanan Bilimsel Toplantı Yönergesini düzenler ve günceller.
g) Ulusal toplantıların bilimsel anlamdaki sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda yöntem geliştirir ve bunun Yeterlik belgesinin yenilenmesi ile eşgüdümlü olmasını sağlar. TARD-YEK ile işbirliği yapar.
h) Ulusal Toplantıların bilimsel kurullarında ve programlarında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bilimsel Çalışma Gruplarının yer almasını sağlar ve denetler.
i) Kamuoyunun Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve bunun yan dalları ile ilgili konularda doğru bilgilenmesini sağlamak için (gerekirse şubelerle işbirliği yaparak) toplantılar ve kurslar düzenler.
j) Uzmanlık sonrası eğitimi geliştirmek için çalışmalar yapar.
k) İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan Bilimsel Kurul üyelikleri atamaları, ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.
l) Altı (6) aylık sürelerle çalışma raporlarını Merkez Yönetim Kurulu'na sunar.
3) ÇALIŞMA GRUPLARI:
Çalışma Grupları, TARD'nin çalışma alanı içine giren konularda Merkez Yönetim Kurulu'nun danışmanı olarak, özellikle geleceğe yönelik projelerin ve politikaların tespiti amacı ile araştırmalar yapar, öneriler, raporlar hazırlar ve bunları Merkez Yönetim Kurulu'na sunar. Çalışma Gruplarının her hangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur. Gerektiğinde, çalışma grubu başkanı ve/veya başkanları önerilerinin ve raporlarının tartışılması sırasında Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar.
a) Çalışma grupları, en az 3 kişi olmak üzere yeterli sayıda dernek üyeleri ve gerektiğinde diğer meslek gruplarından en fazla bir temsilcinin katılımı ile oluşur.
b) Çalışma Grubu başkanları, TARD Merkez Yönetim Kurulu'nca seçilir. Grup üyelerini seçilen başkan belirler ve TARD Merkez Yönetim Kurulu onayına sunar.
c) İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan grup üyelikleri atamaları, ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.
d) Seçimle yenilenen Merkez Yönetim Kurulu, Çalışma Grubu başkan ve üyelerini yeniden oluşturabilir,
e) Alanı ile ilgili konularda ülke genelinde veya bölgesel çok merkezli araştırmalar planlamak ve gerçekleştirmek, uluslararası çok ülkeli, çok merkezli araştırmalara ülke olarak katılım sağlamak.
f) Gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçlarını ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde sunmak ve ulusal veya uluslararası dergilerde Merkez Yönetim Kurulu onayı ile yayınlamak. Çalışma grupları yurt içi bildirilerini TARD Ulusal Kongrelerinde sunmak ve yurt içi yayınlarını TARD yayın organı olan Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisinde yapmakla yükümlüdürler. Bu yayınlar için derginin yayın kuralları aynen geçerlidir.
g) Alanı ile ilgili bilgi toplamak, veri tabanı oluşturmak, üyeler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve gerektiğinde TARD'nin kurul ve diğer çalışma gruplarına bilgi ve veri sunmak.
h) Alanına giren konularda bilimsel ve klinik uygulama standartlarını saptamak, bunları içeren kılavuzlar hazırlanmak ve sağlık politikalarının oluşturulması için TARD Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
i) Konusu ile ilgili meslek içi eğitime ve toplum sağlığını korumaya yönelik kitap, broşür ve görsel eğitim materyalleri hazırlamak.
j) TARD'nin Ulusal Kongre, Sempozyum ve diğer toplantılarının bilimsel programlarına katkıda bulunmak, bu toplantılarda TARD'nin Yönetim Kurulu ve organizasyon komitesi ile ortaklaşa hareket ederek alanı ile ilgili bir veya daha fazla oturum veya kurs düzenlemek.
k) Talep edildiğinde TARD-YEK çalışmalarına ve Yeterlik Sınavlarına katkıda bulunmak.
l) TARD Yönetim Kurulunun onayını almak ve TARD adına yürütmek koşuluyla diğer dernek ve kurumlarla ortak çalışmalar yapmak.
m) Çalışma grupları, gerektiğinde belirli alt konularda ayrıntılı değerlendirme ve çalışma yapmak üzere TARD Yönetim Kurulunun onayı ile alt inceleme grupları kurabilirler. Bu şekilde kurulan alt inceleme gruplarına Çalışma Grubu Yürütme Kurulundan bir üyenin başkanlık etmesi esastır.
MADDE 28 - MERKEZ DENETİM KURULU:
Merkez Denetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından derneğin tüm faaliyetlerini kontrol etmek üzere gizli oyla üç asil, üç yedek üye olarak seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.
a) Denetim Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun, Şubelerin ve İktisadi İşletmenin iş ve işlemlerini ve Dernek çalışmalarının tüzükte belirlenen amaçlara uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.
b) Denetim Kurulu, derneğin hesaplarını en az her altı ayda bir kez denetler.
c) Denetim Kurulu derneğin hesap işlerinde gördükleri aksaklıkları ya da dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini ve eleştirilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak verebilecekleri gibi, gerekli olan durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler.
d) Denetim Kurulu her dönem sonunda Genel Kurula, derneğin çalışmaları konusunda rapor verir.
e) Denetim Kurulu gerek gördüğü taktirde Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırır.
f) Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.
g) Merkez Genel kurulu veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
MADDE 29 - ONUR KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:
a) Onur Kurulunun Oluşumu:
Merkez Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Merkez Genel Kurulu tarafından seçilecek üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar Onur Kurulu Asil üyeliklerine Prof. Dr. Ülkü Aypar, Prof. Dr. Ali Günerli , Prof. Dr. Mois Bahar , yedek üyeler olarak ise Prof. Dr. Bora Aykaç , Prof. Dr. Hüseyin Öz ve Prof. Dr. Mustafa Erdal GÜZELDEMİR seçilmişlerdir.
Onur Kurulu, seçildikten sonra bir ay içinde üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçer.
Onur Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Kurul Başkanının uygun gördüğü zamanlarda veya Merkez Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine toplanır, asil üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir.
b) Onur Kurulunun Görevleri:
Onur Kurulu görevleri şunlardır:
a) Üyelerin, gerek dernek çalışmalarında ve gerek meslek yaşamlarında uymaları gereken davranış ilke ve kurallarını belirleyen TARD Etik Kurallar ve Onur Kurulu Yönergesini hazırlayarak, Merkez Yönetim Kurulu'nun onayına sunar ve bu yönergenin toplum, iş yaşamı ve mesleki gelişmelere paralel olarak canlı tutulmasını sağlar,
b) TARD'nin belirlenen amaçlara uygun, sağlıklı, düzenli ve verimli bir biçimde ilerleme ülküsünün gerçekleşmesi ile ilgili her türlü uygulama ve gelişmeleri izler, etik açıdan inceler ve uygun gördüğü takdirde bu konular hakkında görüş belirleyerek Merkez Yönetim Kuruluna sunar,
c) Dernek organlarından birisi ya da herhangi bir üye tarafından, Dernek Merkez ve Şube Organlarında görevli bir üyenin TARD Etik Kurallar ve Onur Yönergesi' ne veya Dernek Tüzüğü'ne uygun olmayan eylem ve davranışlarda bulunduğu ileri sürüldüğünde, Tüzük, Yönetmelikler ve TARD Etik Kurallar ve Onur Yönergesindeki kurallara göre konuyu inceleyerek konu hakkında rapor hazırlar ve karara bağlanmak üzere raporu Yönetim Kuruluna aktarır.
MADDE 30 - ONUR KURULUNUN SORUŞTURMA YÖNTEMİ VE ÖNEREBİLECEĞI YAPTIRIMLAR:
Onur Kurulu, kendisine gönderilen şikayet konusunu TARD Etik Kurallar ve Onur Yönergesine göre soruşturur.
Onur Kurulu şikayetin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde soruşturmaya başlar ve soruşturmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde konu hakkında rapor yazar ve Yönetim Kurulu'na sunar.
Soruşturma süresi, Onur Kurulu'nun isteği ve Merkez Yönetim Kurulu'nun kararıyla bir ay uzatılabilir. İkinci kez süre uzatılmaz.
Onur Kurulu'nun süresi içerisinde soruşturmaya başlamaması ya da raporu düzenleyerek iletmemesi durumunda Merkez Yönetim Kurulu soruşturmayı tamamlar ve konu hakkında doğrudan karar verir.
Onur Kurulu hazırlayacağı raporda kişiye bir yaptırım önermeyebilir, ancak şikayet edilen üyenin kusurlu olduğu kanısına varırsa, ilgili üye hakkında;
a) Üyenin uyarılmasını,
b) Üyenin kınanmasını,
c) Eylemin ağırlığına göre, üyenin Dernek çalışmalarından altı (6) aya kadar uzaklaştırılmasını,
d) Üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılmasını
Merkez Yönetim Kuruluna önerebilir.
Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulunun raporunu hazırlayarak kendisine teslim ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde raporu ele alarak, üye ile ilgili kararını verir.
Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulunun önerisini göz önünde bulundurarak öneride belirtilen yaptırımdan daha fazla olmamak kaydıyla kesin kararı verir.
Kararlara itiraz ve diğer konular hakkında Tüzük, Yönetmelikler ve TARD Etik Kurallar ve Onur Kurulu Yönergesi hükümleri uygulanır.BÖLÜM 5ŞUBELER:
MADDE 31
 - DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU:

Genel Kurul tarafından gerekli görülen ve 25'ten fazla üyesi olan yerlerde, Merkez Yönetim Kurulu'nun yetkili kıldığı ve bulundukları yerde en az 6 aydır oturan, asil üye olabilecek nitelikteki üç kişinin, kanunda yazılı olduğu usulle en büyük mülki amire başvurması ile şubeler kurulur. Bu başvuruya, yetki belgesi ve Dernek Ana Tüzüğü yeterli sayıda eklenir. Şubeler, Dernek Ana Tüzüğü aynen kabul etmek zorundadır ve sadece, şubenin yeri ve adresi yazılı olan maddede değişiklik yapılabilir.
MADDE 32 - ŞUBE TÜZÜĞÜ:
Açılacak şubeler, bu tüzük ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "TARD Şubeleri Çalışma Yönergesi" Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Merkez Yönetim Kurulu'nun bu şubeler üzerinde idari, mali ve bilimsel yönden her zaman ve her şekilde kontrol yetkisi vardır.
MADDE 33 - ŞUBE ADI:
Şubelerin adı "Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ........................ Şubesi" şeklinde belirtilir.
MADDE 34 - ŞUBENİN İDARESİ VE SORUMLULUĞU:
Şubeler, kendi kaynakları ile ve bu tüzük hükümlerine göre idare olunurlar. Şubelerin, tüzük amaçlarının gerçekleşmesine ait çalışmalarına Merkez Yönetim Kurulunca gerekirse bilimsel ve maddi yardım yapılabilir. Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunca girişilen çalışmaları, Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, her türlü olanakları ile maddi ve manevi olarak destekler. Şubeler, kendi mali tasarruflarından ötürü genel yasalar karşısında bizzat sorumludur ve Merkez Yönetim Kurulu bu konuda bir sorumluluk taşımaz.
MADDE 35 - ŞUBEDE ÜYELİK VE OY HAKKI:
Üyeler, ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Her dernek üyesinin kayıtlı bulundukları Şube Genel Kurulu'nda ve Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Bölge değiştirmelerde üyenin kayıt fişi, aidatı ve durumu, üyenin yeni kayıt olmak istediği bölgesindeki Şube Yönetim Kurulu'na gönderilir ve ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu'na bilgi verilir.
MADDE 36 - ŞUBELERIN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ:
Şubelere kayıtlı olan üyeler şube genel kurulu dışında merkez genel kurulunda da bizzat oy kullanma hakkına sahiptir.
Şubelerin organlarında görevli olanlar Merkez organlarına seçildiklerinde şubedeki görevlerinden istifa etmiş sayılırlar.
MADDE 37 - ŞUBE GENEL KURULU:
Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden meydana gelir. Toplantıya çağırma, toplantı ve diğer işlemler TARD Genel Kurulu gibi yapılır. Şube Genel Kurulu da iki yılda bir toplanır. Her türlü erteleme halinde Genel Kurul, TARD olağan Merkez Genel Kurulu'ndan iki ay önce tamamlanmış olmalıdır. Şube Genel Kurulu sonuçları, en geç otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine ve Merkez Yönetim Kurulu'na iletilir. Şube Genel Kurulu'nda, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu seçilir.
MADDE 38 - ŞUBE YÖNETİM KURULU:
Şube Yönetim Kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve bir (1) üye olarak beş (5) asil , ayrıca beş ( 5) yedek üye seçilir. Seçim, Şube Genel Kurulu'nda kapalı oyla yapılır. Şube Yönetim Kurulu görev ve yetkileri Merkez Yönetim Kurulu ile aynıdır.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Şube Yönetim Kurulu, üyelerinin isim ve adreslerini, değişiklik olmasa bile, her yılın Ocak ayının ilk haftası içinde Merkez Yönetim Kurulu genel sekreterliğine bildirmek zorundadır. Bu listelerini düzenli göndermeyen şubelerin üyeleri, TARD Merkez Genel Kurulu'na katılamazlar.
MADDE 39 - ŞUBE DENETİM KURULU:
Şube Denetim Kurulu'nun seçimi, görevleri ve denetim usulü, Dernek denetim Kurulu ile aynıdır üç (3) asıl, üç (3) yedek üye olarak seçilir.BÖLÜM 6MADDE 40 - MALİ KAYITLAR:
a) DERNEĞİN GELİRLERİ,GELİR GİDER KAYITLARI VE PARASAL İŞLEMLER:

1 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Derneğin geliri, üyelerden alınan aidatlar, bağışlar, düzenlenen bilimsel ve sosyal toplantılardan, yayınlardan, varsa malvarlığından elde ettiği gelirler ve iktisadi işletmesinden elde edilen gelirlerle sağlanır.
Derneğin parası, Merkez Yönetim Kurulu'nun kararıyla milli bankalara Dernek adına açılan cari hesaba/hesaplara yatırılır. Devlet teminatı olmayan tahvil veya benzeri gibi yerlere hiçbir nedenle para yatırılamaz.
Bankalardan para, Başkan ve sayman veya Merkez Yönetim Kurulu'nun yetkili kıldığı yönetim kurulu üyelerinden ikisinden birinin imzasıyla çekilir. Bunun için, Derneğin parasının bulunduğu bankalara, her seçimden sonra imza sirküleri gönderilir.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" veya "Banka Dekontu" gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15'te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
2 Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK-17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
3 Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19'da yer alan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
4 Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
5 Aidatlar
Derneğin asil üyeleri, ilk kayıt olduklarında ve yıllık aidat olarak, iki yılda bir genel kurul tarafından belirlenen aidatı verirler.
a. Üyelik aidatını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerin üyeliği sona erer. Tekrar üyeliğe başvurduklarında, eski borçlarına yasal faiz eklenerek ödemeleri talep edilir.
b. O yıl aidatını ödemeyen üye seçim olduğu takdirde Merkez ve Şube Genel Kurul toplantılarına katılamaz. Derneğin herhangi bir organına seçilirse, bunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde borcunu tamamen ödemediği takdirde aldığı görevden istifa etmiş sayılır.
c. TARD dergisine abone olmak, yıllık aidatı ödemiş sayılmayı gerektirmez.
b) DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:
Dernekte, bilanço esasına göre defter tutulur. TARD İktisadi İşletmesi'nin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defterleri tutulur.
1 Kayıt Usulü:
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
2 Tutulacak Defterler:
Dernekte, bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
e. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
f. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
3 Defterlerin Tasdiki:
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri'nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
c) GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:
Bilanço esasına göre tutulan defterlerle ilgili olarak yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
d) BEYANNAME VERİLMESİ:
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
e) DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
Dernek herhangi bir nedenle, hiçbir şekilde borçlanma yapamaz.MADDE 41 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Derneğin ana tüzüğünün değiştirilmesi için Merkez Yönetim Kurulunun veya asil üyelerden en az beşte birinin müşterek imza ile talepte bulunmaları gerekir. Merkez Yönetim Kurulu en az bir ay içinde bu talep karşısında karar verir. Eğer bu talebi uygun görürse, hangi amaç için olduğunu bildirerek Merkez Genel Kurulunu toplantıya davet eder. Merkez Yönetim Kurulu değişiklik teklifini uygun bulmazsa, talebi yapan üyelere bunu yazılı olarak bildirir. Ancak, üyeler bu taleplerinde ısrar ederlerse, Merkez Yönetim Kurulu toplanıp onların kararına uymak zorundadır. Ana Tüzük üzerinde yapılacak değişiklikler, ancak TARD Merkez Genel Kurul üye mevcudunun üçte iki oy çoğunluğu ile kabul edilir.
Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
MADDE 42 - FESİH VE TASFİYE:
Derneğin feshi, Dernekler Kanunu'nda belirtilen fesih hallerinin dışında, TARD Merkez Genel Kurulu'nun 2/3 üye sayısı ile yapacağı toplantıda, 2/3 çoğunluk kararı ile alınabilir. İlk toplantıda 2/3 üye sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda karar alınması için katılanların 2/3 olumlu oyu gereklidir. Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Merkez Genel Kurulu dernek mallarını, parasını ve alacaklarını amacına uygun bir başka meslek kuruluşuna devreder. Merkez Genel Kurulu'nca bir karar alınmamışsa derneğin para, mal ve hakları hazineye intikal eder. Fesih kararı, Merkez Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
MADDE 43 - ŞUBE FESİH VEYA KAPATMA:
Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları, taşınır-taşınmaz malları ve parası Merkez Yönetim Kurulu'na teslim edilir. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa, bu mallar ve belgeler yeni şubeye devredilir.
MADDE 44
Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili Dernekler Kanunu ile çıkmış ve çıkacak yönetmelik hükümleri uygulanır.
MADDE 45
İşbu tüzük genel kurulda görüşülüp karara bağlandığı tarihten itibaren geçerlidir.


Başkan Başkan Yardımcısı Genel Sekreter
Hülya BİLGİN Ömer KURTİPEK Remzi İŞÇİMENSayman Üye Üye
Ayşin SELCAN
Karamehmet YILDIZ Abdurrahim DERBENTÜye Üye Üye
Fevzi TORAMAN Bahar KUVAKİ BALKAN Hüseyin İlksen TOPRAK(*1) T.C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü talebiyle "doğal üye" tanımı TARD Tüzüğünden çıkartılmıştır.


DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ:

Ord. Prof. Dr. Fahri AREL: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Cerrahi Kliniği Direktörü, Nişantaşı Eytam Caddesi Arel Apt. No. 5-T.C.

Prof. Dr. Şinasi Hakkı EREL: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tedavi ve Eksperimental Cerrahi Kliniği Direktörü, Taksim Cumhuriyet Cad. No.11 - T.C

Dr. Melih ERHAN: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Cerrahi Kliniği Anesteziyoloğu, Beyazıt, Vidinli Tevfik Paşa Caddesi, No: 16, T.C.

Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail GÜRKAN: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Cerrahi Kliniği Direktörü, Taksim Kervansaray - T.C

Dr. Sabahat KABAALİOĞLU: Anesteziyolog, Şişli Abide-i Hürriyet Cad. No. 209/5 - T.C.

Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi KAZANCIGİL: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Kadın Doğum Kliniği Direktörü, Nişantaşı Gülbahçe Sok. No.14 - T.C

Dr. Cezmi KINOĞLU: Anesteziyolog, Beyoğlu Büyük Parmakkapı Sok. Hayat Apt. No. 5 - T.C

Prof. Dr. Halit Ziya KONURALP: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Cerrahi Kliniği – T.C

Opr. Dr. Sadi SUN: Anesteziyolog, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Cerrahi Kliniği Anesteziyoloji Şefi, Laleli Cad. No. 26 - T.C.