TARD OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL ÇAĞRISI

  • 22 Ocak 2020 Çarşamba

2. ERTELEMEYE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


Dünya genelinde yaşanan Corona Virüs salgını ve Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilanı sonrasında alınan önlemler ve uygulamalar hükümetler tarafından güncellenmektedir. Bu kapsamda, 17 nisan 2020 tarihinde yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında yayınlanmış olan 7244 sayılı yasa* gereği TARD Seçimli Olağan Genel Kurulu 2.toplantısı 23 Ağustos 2020 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de aynı saatte ve aynı gündemle yapılmak üzere ertelenmiştir.


İçişleri Bakanlığı tarafından “Dernek Genel Kurullarının 31.07.2020 tarihinden sonraki 3 aylık sürece ertelenmesi yönünde” herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde, 23 Ağustos 2020 kesin bir tarihtir. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan tüm değişiklikler an be an, uçak biletleriniz için, siz üyelerimizle paylaşılacaktır.


TARD Yönetim Kurulu


 


            * 17 nisan 2020 tarihinde yayınlanmış olan yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının      ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında 7244 sayılı yasanın            2.madde ç bendi uyarınca;
ç) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721        sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve            beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir.       Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları,     ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların       görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula        kadar devam eder.ERTELEME BİLGİSİ

Saygıdeğer TARD Üyeleri,

İki yılda bir yapılmakta olan TARD Seçimli Olağan Genel Kurulu ile ilgili olarak daha önce göndermiş olduğumuz ilanda Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının 15 Mart 2020 tarihinde Wyndham İstanbul Levent adresinde yapılmasına karar verilmiş, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının da aynı adreste 29 Mart 2020 tarihinde yapılacağına ilişkin olağan genel kurul gündemi tarafınıza iletilmiş idi.


Ancak son zamanlarda dünya genelinde yaşanan Corona Virüs salgını (Covid-19) ve Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ile ilgili açıklamaları sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler ve tüm izinlerin iptaline ilişkin bildirimler de dikkate alınarak olağanüstü toplanan Dernek Yönetim Kurulu tarafından Dernekler Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısının
14 Haziran 2020 Pazar günü (Üniversite sınavları ve arada Ramazan aynın ve bayram tatili ile ilgili süreç de gözetilerek) aynı yerde ve aynı gündem ile yapılmasına karar verilmiştir.


Bu bağlamda tüm üyelerimizin ve özellikle şehir dışından katılacak olanların seyahat ve konaklama ile ilgili düzenlemelerini yeni programa göre yapmaları için konunun aciliyetine binaen bilgilerinize sunuyoruz.


Saygılarımızla


TARD Yönetim KuruluSaygıdeğer TARD Üyeleri,


TARD Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı 15 Mart 2020 Pazar günü Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel-İstanbul’da aşağıdaki gündemle saat 09:30’da başlayacaktır. Genel Kurul oylaması saat 11:00-16:00 arasında yapılacak ve sandıklar saat 16:00’da kapatılarak sayıma geçilecektir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mart 2020 Pazar günü aynı saat ve adreste, aynı koşullarda yapılacaktır.


Gündem:


- Açılış ve yoklama
- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
- Genel Kurul Divanının Teşekkülü
- Gündemin okunması
- Açılış konuşması
- TARD 2018-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporunun okunması
- TARD 2018-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faliyet Raporu ve Denetleme Raporlarının Genel Kurul’un görüş ve onayına ayrı ayrı sunulması
- TARD Bilanço, Gelir Cetveli ve Hesapların görüşülmesi ve ibraya sunulması
- TARD Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası
- Adaylık başvurularının alınması
- Gizli oylama, açık tasnif
- Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nun asil ve yedek üyelerin seçimi
- Sonuçların açıklanması
- Dilek ve temenniler
- Kapanış

Bildiğiniz üzere, Genel Kurul’da oy kullanmak için TARD’a asil üye olmak şarttır. Tüzüğümüzün 3. maddesindeki* askı ilan ve karar alma süresi gereği, üyelik başvuru formlarının 6 Şubat 2020 Perşembe günü saat 23:59’a kadar TARD Genel Merkez’e iletilmesi** ve 7 Şubat 2020 tarihli TARD Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesi gerekmektedir.


 


* MADDE 3 - DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:
a) Asil Üyeler
Üyelik Başvurusunda bulunan üye adaylarının listesi, belgelerin Genel Merkeze geldiği tarih itibariyle on beş (15) gün süreyle derneğin internet sayfasında askıda kalır ve üyelere elektronik posta aracılığı ile duyurulur.


Üyelik istekleri kendilerine duyurulan dernek üyeleri, üye adayları hakkındaki düşüncelerini Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak on beş (15) gün içinde bildirebilirler.


Şubeye yapılan başvurularda Şube Yönetim Kurulu başvuruyu aldığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde genel merkezin internet sayfasında ilan için Genel Merkeze iletir, 15 günlük askı süresinden sonar şube tarafından on beş gün (15) gün içerisinde üyelik başvurusu ile ilgili karar verilir. Üyenin şubeye kaydı yönünde karar verilmesi halinde, başvuru belgelerinin bir nüshasını vakit geçirmeksizin Merkez Yönetim Kurulu'na gönderir.


Elektronik ortamda veya herhangi bir biçimde doğrudan Genel Merkeze yapılan başvurular, başvurunun Genel Merkeze ulaştığı günden itibaren yedi (7) gün içerisinde genel merkezin internet sayfasında ilan eder. Ancak Merkez Yönetim Kurulu, başvuruyu ilan etmeden önce , başvuru sahibinin halihazırda dernek şubelerinden birine kayıtlı olup olmadığını mutlaka tetkik ederek üyelik halinde başvuruyu dikkate almaz ve üyeye zaten üye olduğuna dair bilgi yazılı olarak verilir. Üyelik söz konusu değilse ilan sonrası bu başvuruyu ilgili şubeye iletir. İlgili şube belgelerin kendisine iletilme tarihinden itibaren on beş gün (15) gün içerisinde değerlendirerek üyeliğe kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili karar verir. Üyeliğe Kabul kararı halinde belgeler Merkez Yönetim Kuruluna iletilir.


**6 Şubat 2020 saat 23:59’a kadar e-posta ile formunuzu gönderseniz dahi, oy kullanabilmeniz için sonrasında formunuzun aslını 21 Şubat 2020 tarihine kadar bir fotoğraf ile birlikte mutlaka TARD Genel Merkez’e ulaştırmanız gerekmektedir.


TARD YÖNETİM KURULU