Kongre: Tark 2018
Yazdırma Tarihi: 14.4.2021 05:25:35

P-112
Spinal Anestezi Uygulaması Sırasında Gelişen Beklenmedik Bir Durum: Takotsubo Kardiyomiyopatisi


Yonca Yanlı, Mehtap Özdemir, Şeyma Er, Şenay Palit

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ: Takotsubo kardiyomiyopatisi(TKM), nadir bir patoloji olup, koroner arter lezyonu görülmeksizin gelişen, geçici ventriküler fonksiyon bozukluğudur.Ampulla kardiyomiyopatisi, stres kardiyomiyopati, kırık kalp sendromu olarak da adlandırılmaktadır.İlk olarak 1990 yılında Hikaru Sato tarafından tanımlanmış olup, sıklığı %1,7-2,2 civarındadır.Genellikle yaşlı, postmenopozal kadınlarda, fiziksel ve duygusal stres ile ilişkili olarak ortaya çıkar. Sunumumuzda, spinal anestezi hazırlığı sırasında gelişen TKM olgusunu paylaşmayı amaçladık. OLGU: Olgumuz anestezi onamı alınmış,62 yaşında, sağ femur kırığı nedeniyle opere olacak, diabetik,hipertansif ASA II kadın hastaydı.Kardiyoloji ve göğüs konsültasyonlarında özellik yoktu.Preop EKG normal, EF %60 idi.Hasta ameliyathaneye alınarak monitorize edildi.Sedasyonu takiben spinal anestezi için batikonla steril boyama yapılırken bilinç bulanıklığı, taşikardi, hipertansiyon ve satürasyonda düşme meydana gelmesi üzerine işlem sonlandırıldı, entübe edilerek yoğun bakıma alındı.Çekilen elektrosunda hızlı ventriküler yanıtlı atrial fibrilasyon ve sağ dal bloğu saptandı.Bu sırada hipotansiyon gelişmesi üzerine pozitif inotrop destek ve amiodaron infüzyonu başlandı.Acil kardiyoloji konsültasyonu istendi.Ekokardiyografide sol ventrikül sistolik fonksiyonunda ciddi düşme saptandı.Koroner anjiografide kritik koroner arter lezyonu saptanmadı.Kardiyak enzimler ilk 3 günde artış gösterdi, 4.günden sonra normal seviyelerine indi.İnotrop destek tedavisi 1.günde kesildi, antikoagülasyon, diüretik ve amiodarona devam edildi.Hasta 5.günde genel anesteziyle opere edildi, 7.günde sorunsuz olarak servise devredildi. TARTIŞMA: TKM, koroner arterlerde anlamlı darlık olmadan, sol ventrikülün genellikle apikal bölgesinde balonlaşmayla karakterize, akut başlangıçlı, sol ventrikülün sistolik geçici disfonksiyonudur.Fizyopatolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte, artmış katekolamin düzeyinin rol oynadığı düşünülmektedir.Göğüs ağrısı, nefes darlığı, senkop, supraventriküler ve ventriküler aritmi, kardiyojenik şok, pulmoner ödem görülebilir.EKG bulguları akut koroner sendromu taklit eder.Kardiyak enzimler normal veya üst sınırın hafif üstündedir.Anjiyografide normal koroner arterler, ekokardiyografide bölgesel duvar hareket bozukluğu, ventrikülografide sol ventrikül apeksinin akinezi ve balonlaşmasıyla karakterizedir.Sendrom günler, haftalar içinde kendiliğinden tamamen düzelir. Ancak ağır ventrikül disfonksiyonu nedeni ile %1,2 oranında ölümle sonlanabilir. Perioperatif TKM tanısında, klinik şüphe, hızlıca ekokardiyografi ve anjiyografi yapılması önemlidir.Nadir görülen bu sendromun erken tanısında farkındalık oluşturmak için yaşadığımız tecrübeyi paylaşmayı amaçladık.


Bu belgenin dijital olarak doğrulama linki

https://www.tard.org.tr/akademi/bildiri/?kID=9266&sec1=&session=