Kongre: Tark 2018
Yazdırma Tarihi: 26.9.2020 04:56:13

P-019
Medial dal bloğu için yapılan konvansiyonel radyofrekansın lomber faset eklem ağrısı olan hastalarda kısa ve uzun dönemdeki etkinliğinin değerlerndirilmesi


Osman Uzundere, Abdulkadir Yektaş, Andaç Dedeoğlu, Sevim Temiz, Cem Kıvılcım Kaçar, Hakan Akelma, Ali İhsan Yürekli, Sedat Kaya, Bahar Uslu, Abdulkadir Yektaş

TC. SBÜ. Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH

GİRİŞ VE AMAÇ: Lomber faset eklem hastalığı tanısı hikaye, fizik aktivite ve sıklıkla CT ve MRI çekimlerini içeren tanısal görüntülemeden oluşan bir kombinasyonlar toplamıdır. Faset kökenli kronik bel ağrısı (KBA) sının prevalansı %15-45 dir. Kortikosteroid ile intraartiküler enjeksiyon ya da medial dal bloğu lomber faset eklemlerden köken alan KBA yönetiminde geleneksel olarak yaygın kullanılır. Fakat bu prosedürlerin kanıt düzeyleri düşük ya da orta düzeydedir. Bir alternatif olarak lomber medial dalın radyofrekans nörolizisi lomber faset eklem ağrısının yönetiminde kullanılabilir. Radyofrekans nörolizisi için pulsed ve konvansiyonel olmak üzere iki çeşit radyofrekans uygulaması vardır. Biz bu çalışmada KBA olan lomber faset eklem sendromlu hastalarda konvansiyonel RF nin etkinliğini incelemeyi araştırdık.

YÖNTEM: Hastalara (n=43) konvansiyonel RF uygulandı. Tüm hastaların işlem öncesi ve işlem sonrası 1-3-6. ay ve 1-2. yıl VAS değerleri sorgulanarak kaydedildi. Hastaların işlem öncesi ve işlem sonrası 1-3-6. ay ve 1-2. yıl VAS değerleri karşılaştırıldı. İkinci yıl sonundaki Hastaların Odom kriterleri karşılaştırıldı.

BULGULAR: Hastaların işlem öncesi VAS değerleriyle işlem sonrası 1-3-6. ay ve 1-2. yıl VAS değerleri karşılaştırıldı ve hastaların işlem öncesi VAS değerleriyle işlem sonrası 1-3-6. ay ve 1-2. yıl VAS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Lomber faset eklem ağrısı olan hastalarda medial dal nörotomisi için konvansiyonel RF, kısa ve uzun dönemde VAS değerlerini etkin olarak düşürmektedir.


Bu belgenin dijital olarak doğrulama linki

https://www.tard.org.tr/akademi/bildiri/?kID=9173&sec1=&session=