Kongre: Tark 2018
Yazdırma Tarihi: 23.9.2020 13:13:41

P-001
Türkiye’de Anestezi ve Reanimasyon Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan Doktorların Sürdürülebilir Anestezi Tecrübesi: Ön Çalışma


Aybike Onur Gönen, Havva Süheyla Akın, Yusuf Tunalı

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ: Sürdürülebilirlik son senelerde politika, ekonomi ve sosyal forumlarda sıklıkla karşımıza çıkmasına alıştığımız bir kavram. Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yaşamın her alanında olduğu gibi, sağlık sektöründe de uygulanması için hastanelerin fiziksel standartlara uymasının yanı sıra, birim ve bireylerin de sorumlulukların farkında olmaları ve çevreye duyarlı çalışmaları gerekir. Türkiye’de Anestezi ve Reanimasyon alanında tıpta uzmanlık eğitimi alan doktorların bu alandaki farkındalıklarının ve günlük pratiklerinin, Amerika Anestezi Derneği’nin (ASA) hazırladığı “Anestezi Pratiği için Çevresel Sürdürülebilirlik” raporuyla ne kadar uyum içinde olduğunu incelemeyi hedefledik.

YÖNTEM: Uzmanlık öğrencisi doktorların tecrübelerini değerlendirmek için yazılı onam içeren, çevrim içi, anonim bir anket kullandık. Farkındalık araştırması için ASA’nın raporundan iki çarpıcı unsuru, bir fakültenin 50 uzmanlık öğrencisi doktoruna sorduk. Günlük uygulamaları değerlendirmek için, telefon ve sosyal medya ile son dört sene içinde Tıpta Uzmanlık Sınavı ile uzmanlık öğrencisi alımı yapmış her kurumdan bir kişiye ulaşmaya çalıştık. ASA raporundaki “Sürdürülebilir Anestezi Kontrol Listesi”nde bulunan yedi ana maddenin altındaki uygun alt maddelere, o kurumda günlük pratikteki uyumu sorduk.

BULGULAR: Doktorların sadece %18’i anestetik gazların güçlü bir sera etkisine sahip olduğunun (Şekil 1) ve %38’i hastane bazlı atıkların yaklaşık %20-30’unun ameliyathane kaynaklı olduğunun farkında (Şekil 2). Belirlenen 98 kurumdan ulaşılan 33’üne göre, kurumların %21’nde atmosfere anestetik gaz atılımını azaltmayı hedefleyen maddelerin hiçbirinin uygulanmadığı ve %70’inde elektrik tüketiminin önemsenmediği belirtilmiş. İntravenöz ilaç israfı, ekipman israfı, örtüler ve katı atık birikimi hakkındaki ana maddelerin her alt maddelerinden en az birine uyulması %90’nın üzerinde görüldü. Kurumların %97’sinde hastanelerinde sürdürülebilirlik komisyonu olmadığını veya varlığının farkında olmadıklarını söylenmiş (Tablo 1a ve 1b).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Birey ve kurum seviyesinde sürdürülebilir anestezi farkındalığı arttırılmalıdır. Türkiye’de uzmanlık eğitimi sırasında, ilaç ve ekipman kullanımında israfın az, ancak anestetik gazların bilinçli kullanımının, atık yönetiminin ve geri dönüşümün sınırlı olduğunu gördük. Bu çalışmayı daha geniş kitlelere ulaşarak, davranışların altındaki sebepleri de içerecek daha kapsamlı sorularla ve Türkiye için belirlenmiş sürdürülebilir anestezi hedefleri ile yapılmasını planlıyoruz.


Bu belgenin dijital olarak doğrulama linki

https://www.tard.org.tr/akademi/bildiri/?kID=9156&sec1=&session=