TARDD Yazım Kuralları (Yeni Şekli)

 
TARDD YAZARLARA BİLGİ


1- Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi (Türk Anest Rean Der Dergisi) (TARDD), Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)’nin yayın organıdır.

2- Dergi; Anesteziyoloji, Yoğun Bakım ve Ağrı alanlarında klinik ve deneysel çalışmaları, olgu sunumu, editöre mektup ile bilimsel toplantılara ait panel ve bildirileri yayınlar. Editör’ün isteği üzerine yazılanlar dışında derleme kabul edilmez.
3- Dergi, Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül’de iki ayda bir, diğer aylarda her ay olmak üzere yılda 10 sayı yayınlanır.

4- Çalışmanın değerlendirmeye alınabilmesi için; çalışmaya katılan tüm yazarların, çalışmanın TARDD’de yayınlanmasını istediklerini belirten “İMZALI OLUR” belgesi (Bak: Olur Belgesi) ile “YEREL ETİK KURUL KARAR YAZISI” kopyasının yazı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvurular değerlendirmeye alınmaz.

5- Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların başka yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve bu durumun tüm yazarların imzaları ile “İMZALI OLUR” belgesinde belirtilmesi gerekir. Daha önce kongrelerde tebliğ edilmiş çalışmalar bu durum belirtilmek koşuluyla kabul edilir. Yayınlanmak üzere gönderdikleri yazıları gecikme veya başka bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir. Dergide yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazının dergide yayınlanması kabul edilse de edilmese de yazı materyali yazarlara iade edilmez.

6- Tüm yazılar Türkçe olmalıdır. Özel koşullarda İngilizce yayınlama olanağı sağlanabilir.


7- Bilimsel yazıların dergide yayınlanabilmesi için Yayın Kurulu’nun onayından geçmesi ve kabul edilmesi gerekir.

8- Yayın Kurulu, yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek, kısaltmak, biçimce düzenlemek veya düzeltmek üzere yazarına geri vermek yada yayınlamamak yetkisine sahiptir

9-Yazı Koşulları:


a)Yazı, standart A4 kağıtlarına bilgisayar ile sayfanın bir yüzüne, iki satır aralıklı olarak, 11 veya 12 punto, Times New Roman ile yazılmalıdır. Her sayfanın iki yanında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Orijinal makaleler ve derlemeler 10, olgu sunumu 4, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemeli (kaynaklar, tablo ve grafikler hariç) ve bir adet orijinal, bir adet isimsiz kopya olmak üzere toplam iki nüsha yollanmalıdır.
Ayrıca yayın metni PC uyumlu hazırlanmış MS ofis word programında yazılmış ve 3.5 inçlik flopy diskete veya CD ye kaydedilmiş olarak 1 adet orjinal ve 1 adet de isimsiz gönderilmelidir. Disket veya CD içeriği yazıyla mutlaka aynı olmalıdır. Disket veya CD etiketine başlık, birinci yazar ismi ve yazılım karakterleri yazılmalıdır.

b)Başlık ve Yazarlar, Türkçe özet, İngilizce özet, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerinin her biri ayrı sayfalarda sunulmalıdır. Yazı bölümlerinin başlıkları büyük harfle sayfanın sol başında olmalıdır. Ayrıca çalışma ile ilgili teşekkür edilmek isteniyorsa, ayrı bir sayfada “Teşekkür” başlığı adı altında kısa bir paragraf halinde yazılabilir.


c) İlk başlık sayfasında; başlık, başlığın altında yazarların unvan kullanmaksızın isim ve soyadları küçük harflerle yazılmalıdır ve soldan sağa bir çizgi çizilmelidir.Çizginin altına dip not şeklinde yazarların isim-soyadları, ünvanları ve görev yerleri, yazı ile ilgili bilgi (kongrede sunulmuş olması veya herhangi bir kurumun desteği), yazarın yazışma adresi, ev ve iş telefonu, faks no’su, e-mail adresi yazılmalıdır.

d) Sayfalar başlık sayfasından başlamak üzere sağ alt köşesinden numaralandırılmalıdır.Yazılarda, konu bölümleri ve içerikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:Özet:
Türkçe ve İngilizce özet 250 kelimeyi geçmemeli, İngilizce başlık ve özet, Türkçe başlık ve özetle eşdeğer olmalıdır. Özet, çalışma ve araştırmanın amacını ve kullanılan yöntemleri kısaca belirtmeli, ana
bulgular varılan sonucu destekleyecek ölçüde ayrıntılarla belirtilmelidir. İlk cümlesi araştırmanın amacını, son cümlesi çalışmanın sonucunu kapsayacak biçimde olmalıdır. Çalışma veya gözlemlerin yeni ve önemli olan yönleri vurgulanmalıdır. Özette kaynak kullanılmamalıdır.


Anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetin altında “Index Medicus Medical Subject Headings (MeSH)”e uygun olarak en fazla beş adet olmalıdır. Yeni girmiş terimlere uygun “Index Medicus” tıbbi konu başlıklarına ait terimler yoksa var olan terimler kullanılabilir.


Giriş: Amaç özetlenmeli, çalışmanın verileri veya varılan sonuçlar açıklanmamalıdır.


Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı belirtilmelidir. Yerleşmiş yöntemler için kaynak gösterilmeli, yeni yöntemler için kısa açıklama verilmelidir. İlaç isimlerinin baş harfleri küçük harf olmalı ve ilaçların farmakolojik isimleri kullanılmalıdır. Kısaltmalar ilk kullanıldıklarında açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir.Sık kullanılan kısaltmalardan (iv, im, po ve sc) şeklinde kullanılmalıdır.

Birimler Uluslararası Sisteme ( SI) göre kullanılmalı, birimler yazılırken (.) veya (/) kullanılmamalıdır.


Örnek: mg kg-1,
µg kg-1, mL, mL kg-1, mL kg-1 sa-1,
mL kg-1 dk-1, L dk-1 m-2,
mmHg vb.


Gereç ve Yöntem
bölümünün son paragrafında, kullanılan istatistiki analizlerin neler olduğu ve aritmetik ortalama veya oran’dan sonra (±) işareti ile verilen değerlerin ne olduğu belirtilmelidir.


Bulgular: Çalışmanın bulgularını içermelidir. Grafik, tablo, resim ve şekiller yazıda geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.


Grafikler ve Tablolar: Başlık, açıklama ve dip notları “Grafikler” veya “Tablolar” başlığı altında ayrı bir sayfaya yazılmalı ve sayfaları numaralandırılmamalıdır. Grafiklerin çevresinde çerçeve, zemininde çizgiler olmamalı, zemin beyaz olmalıdır.


Resimler:
130x180 mm boyutlarında siyah-beyaz olmalı, arkasına yumuşak kurşun kalem ile makale başlığı, sıra numarası yazılmalı ve üste gelecek kısım ok ile belirtilmelidir.
Resimler ayrı bir zarf içerisine konulmalıdır. Resimlerin renkli olması istendiğinde yazardan ayrıca ücret talep edilir.


Şekiller:
Resimler için istenen kurallar geçerlidir. Gerekiyorsa bilgisayar programında da hazırlanabilir.

Başka yerde yayınlanmış olan şekil ve resimler kullanıldığında, yazarın bu konuda izin almış olması ve bunu belgelemesi gerekir. Aksi halde sorumluluk yazara aittir.


Tartışma:
Aynı alanda yapılmış başka çalışmalarla karşılaştırma ve yorum yapılmalıdır. Çalışmanın sonucu tartışmanın son paragrafında belirtilmelidir.


Kaynaklar:
a) Kaynaklar metin içerisinde yazıdaki geçiş sırasına göre parantez içinde numaralandırılmalıdır. Kaynak numaraları yazar ismi varsa isimden hemen sonra, aksi halde cümle sonunda belirtilmelidir.

b) Dergilerin kısaltılmış isimleri Index Medicus’a ve Science Citation Index’e uygun olmalıdır. Altı veya daha çok yazar varsa ilk üç isim yazıldıktan sonra “et al veya ark” yazılmalıdır.

c) Kaynak Sayısı: En fazla; derlemelerde 80, orijinal makalelerde 40, olgu sunumlarında 15, editöre mektup'ta 5 olmalıdır.

d) Kaynaklar yazının alındığı dilde ve aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.Örnekler:

Makale:

Fujii Y, Saitoh Y, Tanaka H, Toyooka H. Prophylactic antiemetic therapy with granisetron in women undergoing thyroidectomy. Br J Anaesth 1998; 81:526-528.Ekli sayı: ( son iki yıla ait olması kaydı ile )


1. Solca M. Acute
pain management: unmet needs and new advances in pain management. Eur J Anaesthesiol 2002; 19 (Suppl 25) : 3-10.


2. Kahveci FŞ, Kaya
FN, Kelebek N ve ark. Perkutan trakeostomi sırasında farklı havayolu tekniklerinin kullanımı. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; Kongre ek
sayısı: 80.Kitap:

Mulroy M.F. Regional Anesthesia, An Illustrated Procedural Guide. 2nd edition. Boston: Little Brown and Company; 1996, 97-122.


Kitap bölümü:

Jane JA, Persing JA. Neurosurgical treatment of craniosynostosis. In: Cohen MM, Kim D (eds). Craniosynostosis: Diagnosis and management. 2 nd edition. New York: Raven Press;1986, 249-295.Tez:

Gurbet A. Off-pump koroner arter cerrahisi sonrası morfin, fentanil ve remifentanil’in hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemi ile karşılaştırılması. (Uzmanlık Tezi). Bursa, Uludağ Üniversitesi, 2002.Elektronik Ortam Kaynağı


United Kingdom Department of Health. (2001) Comprehensive Critical Care

Review of adult critical care services.

The web site: http://www.doh.gov.uk/compcritcare/index.html


Yazar olarak bir kuruluş:


The Intensive Care Society of Australia and New Zealand. Mechanical ventilation strategy in ARDS:guidelines. Int Care J Aust 1996;164:282-4.


10-Yazı ilk olarak normal posta ile gönderilmelidir. Yazı yollanmadan evvel “Kontrol Listesi” eşliğinde son olarak kontrol edilmelidir. Bu kontrol, yazının değerlendirilme sürecine hız kazandıracaktır (Bak:
Kontrol Listes
i) “Yazarlara Bilgi”ye

www.tard.org.tr
adresinden de ulaşabilirsiniz.


11-Yazılar,


Prof.Dr.Oya KUTLAY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 16059 Görükle/BURSA, adresine gönderilmelidir.


İletişim yolları :
Tel: (0224) 44280 39
Faks: (0224) 442 89 58,
E-mail: oya@uludag.edu.tr
KONTROL LİSTESİ
 
 • İmzalı olur belgesi
 • Etik kurul yazısı
 • PC uyumlu bilgisayarda yazılım
 • 2 satır aralıklı yazılım, yanlarda 3cm boşluk
 • 11-12 punto, Times New Roman
 • Özet en fazla 250 kelime  
 • İngilizce ve Türkçe Anahtar kelimeler (En fazla 5 tane,)  
 • İngilizce özette İngilizce başlık
 • Grafik, tablo, resim ve şekillerin kurallara uygun sunumu  
 • Kurallara uygun kaynak yazılımı  
 • 1 orijinal, 1 isimsiz, toplam 2 nüsha  
 • Disket içeriğinin yazı ile uyumu  
 • Disket etiketi yazılı
 • İlk yazışma normal posta ile

OLUR BELGESİ için TIKLAYINIZ >>>


 

 
 
tard2010
 
 
 

 

Aranacak Kriter
Aranacak Yer
 

   

 
 

 

Aranacak Terim
Aranacak Yer
 

   

 

 
 

 

Adı veya Soyadı
 

   

Kurumlara göre liste için TIKLAYINIZ

tard2010
 

Tüm hakları Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'ne aittir.