TARK 2009 - Bildiri Özeti Detayı  

P-570

POSTER


SPİNAL ANESTEZİ İLE TRANS ÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU SONRASI GELİŞEN GEÇİCİ GÖRME KAYBI

O. ÖZLÜ  , G.B. AYDIN  , G. ÜTEBEY  , M. AKTAY  , İ. KESKİOĞLU 
SB DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI ANKARA, II.ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON KLINIĞI

Transüretral prostat rezeksiyonu (TUPR) için, spinal anestezi uygulanan ve ameliyat sonunda geçici görme kaybı gelişen olgu sunulmaktadır.

TURP planlanan 65 yaşındaki hastaya, 2 mg, İM  dormicum ile premedikasyon uygulandı. Spinal anestezi, 3 ml %0.05 levobupivacain ile 22G spinal iğne kullanılarak L4-L5 mesafesinden uygulandı. Analjezi T10 seviyesinde iken operasyona izin verildi. aHastanın giriş tansiyon arteriyal (TA) değeri 168/108, nabzı ise 78/dk idi. Hastaya 22 gauge spinal iğne ile aseptik ve tek seferde aralığından intratekal olarak uygulandı. T10 seviyesinde yeterli analjezi sağlanması üzerine hasta cerrahiye verildi.

Opreasyon sırasında venöz sinüsde açılma bildirildi, 300 ml kanama gelişti. Ameliyat 90 dk devam etti, toplam 30 L %1.5 glisin irrigasyon solusyonu, 1500 ml isolyte-S iv olarak kullanıldı. Postoperatif blok seviyesi T12 idi.

Ayılma ünitesinde başağrısı, kulak çınlaması, huzursuzluk, dilde, yüzde uyuşma ve gözlerde kararma gelişti. Koopere, oryante olan hastada, az görme nedeni ile ajitasyon  gelişti. Hastanın pupilleri middilate, ışık refleksi bilateral pozitifti. Dispne gelişince alınan arter kanında  pH:7.392,  pCO2:39.7, pO2:50.1, HCO3:0.608, SO2:85% olarak belirlendi. Na+: 110 mmol/l , K+ 6.7 mmol/l geldi. Nazal O2,  20 mg, iv furosemid, %5 Dekstroz+Kristalize insülin infüzyonu uygulandı. Mevcut bulgularla TUR Sendromu düşünülen hasta Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine (AYBÜ) nakledildi.  Bilinci açık, koopere, ajite hastada görme kaybı devam etmekteydi. Işık refleksi ve göz kırpma refleksi bilateral pozitif, ışık algısı mevcuttu. EKG normal sınırlardaydı.  AYBܒde 3200 cc serum fizyolojik (SF) 130 ml/saat, 24 saatte gidecek şekilde başlandı. Postoperatif  2. saatte  hasta bulanık olarak görmeye başladı, 4. saatte ise görme bozukluğu düzeldi. K+: 4.42mmol/l ölçülmesi ile nötralize mayi sonlandırıldı. AYBÜ ‘de 2. günde hasta servise nakledildi.

Tartışma-Sonuç: Spinal anestezi sonrası nadiren geçici strabismus, görme kaybı izlenebilmektedir. TUR sırasında glisinli irrigasyon solüsyonları ile gelişen hiperglisinemi de geçici körlüğe yol açmaktadır. Bu olguda elektrolit dengesizliği TUR sendromunu düşündürürken; gelişen geçici körlükten ise strabismus olmadığı için daha çok hiperglisineminin sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır.