SÖZ BİZDE OTURUMLARI

71. Türkiye’de Mavi Kod Uygulaması


Uzm. Dr. Zeynep Koç
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Giriş: Solunum ve dolaşım gibi temel yaşam fonksiyonları risk altında olan veya durmuş bulunan bireylere gerekli kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) yapılabilmesi için mavi kod uygulaması gerçekleştirilir. Mavi kod uygulamasının yürütülmesi amacıyla, hastane bünyelerinde tabip, hemşire, anestezi teknisyeni, hizmetli ve güvenlik görevlisinden oluşan ekipler kurulmuştur Ülkemizde 2008 yılında yürürlüğe giren Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Hizmet Kalite Standartları ile mavi kod uygulaması başlamıştır. Durumu kötüleşen hastalar kardiyopulmoner arrest (KPA) öncesi 6-8 saat önce Erken Uyarı Sistemi belirtilerini ortaya çıkarırlar.Tıbbı acil ekibi (TAE) yoğun bakım dışındaki durumu kötüleşen hastalara müdahale etmek için kurulmuş multidisipliner bir takımdır.

Tartışma: Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 569 hastanın dahil edildiği mavi kod uygulama sonuçları incenmiştir. Bu sonuçlara göre hastaların % 51’i erkek, % 49’u kadındır. Ortama 83 saniye ulaşma süresiyle başarılı müdalale süresine sahibiz. Yoğun bakımların, ameliyathanelerin ve acil servislerin mavi kod çağrısı vermemesi gerekirken en çok çağrıyı veren birimler % 53,8’le yoğun bakımlar olmuştur. Çağrıların en sık sebebi %51,7’yle solunum yetmezliği ve oksijen satürasyon düşüklüğüdür. Mavi kod ekibinin en çok yaptığı müdahale % 50,1’le endotrakeal entübasyondur. Çağrıların % 72’si yanlış kod olarak değerlendirilmiştir. Durumu kötüleşen hasta sağlık personelini panikletmektedir ve mavi koda alternatif bir TAE olmaması yanlış kodların artışına neden olmaktadır. Çağrı alan hastaların % 14,4’ü ölümle sonuçlamıştır. KPA olan hastaların mortalitesi %53,9’dur. Kayseri Şehir Hastanesi kapladığı alan ve yatak sayısıyla Türkiye’nin en büyük hastanesidir. Yeni hastanemizde hastalara en kısa sürede ulaşabilmek, anestezi uzmanlarının işgücünü azaltmak ve en etkili mavi kod ekiplerini kurmak amacıyla 7 mavi kod istasyonu kurulmuştur. Ekip liderleri bütün branşlardan seçilmiştir. Bu uygulamayla diğer branş hekimlerinin KPA olan hastaya müdahale konusunda bilgi, beceri ve özgüveninin artırılması amaçlanmıştır.

Sonuç: Hedeflenen sürede hastaya ulaşmayı başaran iyi tasarlanmış mavi kod ekibipleri tarafından uygulanan KPR hastane içi mortaliteyi azaltabilir. Yanlış kod çağrılarını azaltmak ve hastane sağkalım oranlarını artırmak için hastane sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir


71. Türkiye’de Mavi Kod Uygulaması


71. Türkiye’de Mavi Kod Uygulaması 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.