SÖZ BİZDE OTURUMLARI

70. PALYATİF BAKIM VE HASTANELERDE YAŞANAN SORUNLAR


Dr. Yeliz Şahiner
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum

Giriş
Palyatif bakım; günümüzde hızlı bir gelişme göstererek multidisipliner bir anlayışla kronik hastalığa sahip, yaşlanan nüfusa ve bazen de travma ve kanser gibi hastalıkların neticesinde artan bir talebe cevap vermek üzere yaygın bir şekilde hizmet vermektedir. Bu sebepten dolayı palyatif bakım yatış endikasyonlarının hastanelerin palyatif bakımı daha etkin ve verimli kullanılması açısından gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Tartışma
Günümüzde palyatif bakıma beslenme bozukluğu, bası yaraları, beslenme eğitimi, kolostomi bakımı ve ağrı kontrolü gerektiren terminal dönem kanser hastaları dışında, ileri evre kalp yetmezliği, dispne, tedaviye dirençli son dönem akciğer hastalığı ve klinik tablosunda akut değişiklik olan, bir anlamda yoğun bakımda yatış endikasyonu olan hastalar kabul edilmektedir. Palyatif bakım merkezi fiziki şartları ve donanım açısından servislere göre daha iyi olmasına rağmen, yoğun bakım hizmeti verememektedir. Yakın zaman içerisinde cerrahi geçirmiş birden fazla hastalığı olan, postoperatif dönemde geçirilmiş olan nörolojik hastalık, böbrek yetmezliği veya yaygın enfeksiyona sahip hastalar için ileri tetkik ve tedavi gerekmektedir. Palyatif bakımı destekleyici bakımdan ayıran en önemli özellik, palyatif bakıma tedavinin herhangi bir noktasında başlanmasıdır. En önemli nokta doğru zamana karar vermektir. Bu hastaların taburculuğunda da büyük zorluklar yaşanmaktadır. Palyatife yatış endikasyonlarından biride hastanın uzamış hastanede kalış öyküsü ve taburcu olamamasıdır. Bu konuda karşımıza çıkan algı sorunu palyatif bakımın aktif olarak sadece ölmekte olan hastalar için olduğu konusundaki yanlış anlamadır. Palyatif bakımda yoğun bakım doktorları açısından uzayan yatışlar ve neticesinde hasta ve aile üyelerinin, hastaların kötü prognozunu anlama veya kabul etmedeki güçlükleri ya da yaşamı sürdüren tedavilerle ilgili kısıtlamaları kabul etmemeleridir. Aile üyelerinin bakım hedefleri hakkındaki anlaşmazlıkları ve hastaların bakım hedefleri ile ilgili karar almadaki yetersizlikleri diğer sorunlar arasında yer almaktadır.

Sonuç
Gelecekteki palyatif bakım hizmetinde çözülmesi gereken sorunlar multidispliner yaklaşımda eksiklik, hastanın tek hekim üstüne yatması sonucunda devreden branşların ilgilenmemesi, primer hastalıkları konusunda sürekli konsültasyon ve tedavinin gecikmesi, hasta taburculuğunda evde bakım hizmetleri ve aile hekimleri ile irtibata geçilememesidir.


70. PALYATİF BAKIM VE HASTANELERDE YAŞANAN SORUNLAR


70. PALYATİF BAKIM VE HASTANELERDE YAŞANAN SORUNLAR 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.