SÖZ BİZDE OTURUMLARI

40. Ultrasonografi Rehberliğinde Erektör Spina Alan Bloğu


Uz. Dr. Melike Korkmaz Toker
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

GİRİŞ: Ultrasonografi rehberliğinde erektor spina alan (US-ESP) bloğu ilk olarak Forero tarafından şiddetli torasik nöropatik ağrının tedavisinde kullanılarak tanımlanmış, yeni ve basit bir interfasiyal alan bloğudur. Forero ve ark’nın bu vaka serisi ve kadavra çalışması sonrasında blok giderek ilgi çekmeye başlamıştır. Abdomen ve toraks cerrahisinde postoperatif analjezi için hem erişkin hem de pediatrik yaş grubunda US-ESP uygulaması vaka serileri ve randomize kontrollü çalışmalarla rapor edilmiştir.
Bu konuşmada, kliniğimizde oldukça kısa bir sürede US-ESP bloğa nasıl adaptasyon sağlandığı, US-ESP bloğun ameliyathanede hangi hasta gruplarında uygulandığı ve bizim deneyimimizde blok etkinliğinin başarılı olduğu cerrahi prosedürler üzerinde durulacaktır.

TARTIŞMA: Blok uygulamaları, genel anestezi öncesi hastalar uyanıkken ve oturur pozisyondayken ultrasonografi rehberliğinde yapıldı. Laparoskopik kolesistektomi için T5 vertebra seviyesinden bilateral, meme cerrahisi için T4 vertebra seviyesinden tek taraflı ve açık torakotomi ile lobektomi cerrahisi için yine T4 vertebra seviyesinden tek taraflı 20 ml %0.25 bupivakain kullanılarak blok uygulamaları gerçekleştirildi. Bütün blok uygulamalarında, aseptik koşullar altında, yüksek frekanslı bir lineer ultrasonografi probu referans vertebranın spinöz çıkıntısına yerleştirildi ve prob 2-3 cm laterale kaydırılarak transvers çıkıntı ve erektör spina kası tanımlandıktan sonra lokal anestezik enjeksiyonu erektör spina kası derinine uygulandı. Ultrasonografi rehberliğinde US-ESP bloğun laparoskopik kolesistektomi, modifiye radikal mastektomi ve torakotomi sonrası ağrı yönetiminde yüksek etkinlikte analjezi sağladığı görüldü.

SONUÇ: Literatürde yer alan vaka raporları ve az sayıdaki randomize kontrollü çalışmadan yola çıkarak, hastanemizde laparoskopik kolesistektomide, radikal mastektomide ve torakotomi sonrası postoperatif analjezide US-ESP blok uygulamalarımız, opioid ihtiyaçlarının azalmasını sağlamıştır. Bizim sonuçlarımız ve US-ESP bloğa ait birçok vaka serisine ait sonuçlar karşılaştırmalı sonuçlar değildir. Diğer alan bloklarıyla yapılan karşılaştırmaları içeren iyi tasarlanmış randomize kontrollü çalışmalar US-ESP blokla ilgili bilinmeyenleri ortaya koyacaktır.


40. Ultrasonografi Rehberliğinde Erektör Spina Alan Bloğu


40. Ultrasonografi Rehberliğinde Erektör Spina Alan Bloğu  

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.