SÖZ BİZDE OTURUMLARI

22. PERİFERDE REGİONEL ANESTEZİ?GENEL ANESTEZİ?HANGİSİ DAHA GÜVENLİ?


Dönmez E Yatağan Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon,Muğla

GİRİŞ
Genel anestezi efektif hasta gevşemesi dolayısıyla cerrahlar tarafından da talep edilen,halen birçok cerrahide sıklıkla uygulanan anestezidir.Ancak günümüzde halen imkanları son derece kısıtlı perifer hastaneler bulunmaktadır.Bu koşullarda hastanın solunumsal ek riskleri varsa genel anestezi bazen kabusa dönebilmektedir.
Geleneksel olarak,laparoskopik cerrahilerde genel anestezi uygulanmaktadır.Solunum sistemi indüksiyon ajanlarından,mekanik ventilasyondan etkilenmektedir. Son dönemde yapılan bazı çalışmalar, laparoskopi esnasında rejyonel anestezinin genel anesteziye göre daha avantajlı olabileceğini savunmaktadır.
Uzmanlığımı aldığım hastanede laparoskopik cerrahilerde rutinde genel anestezi gördüm. Periferde çalışmaya başladığımda postoperatif derlenme odası dahi olmadığını gördüğümde genel anesteziye dair tedirginliğim başladı.Özellikle solunumsal ek risk faktörü olan hastaları almak oldukça riskliydi.Son 3 ayda solunumsal risk faktörü olan/olmayan yaklaşık 30 laparoskopik kolesistektomiyi spinal+epidural anesteziyle aldım.Birkaçında düşük doz sempatomimetiğe yanıtlı hipotansiyon dışında komplikasyonla karşılaşmadım.Solunum fonksiyon testi,kan gazı, ventilatörlü yoğun bakım gibi olanaklarım olmadığından genel anesteziyi tercih etmedim.

TARTIŞMA
Laparoskopide,indüksiyon ajanlarına ve batın insuflasyonuna bağlı solunum fonksiyonlarında olumsuz değişiklikler olduğu bilinmektedir.Genel anesteziyle laparoskopi yapılan 30 KOAH’lı hasta çalışmasında, postoperatif PaCO2 düzeyleri preoperatif değerlere göre anlamlı yüksek bulunmuştur.Gramatica ve arkadaşlarının 28 KOAH’lı hastadan oluşan çalışmasında, laparoskopiler spinal-epidural anestezi yle yapılmış ve postoperatif solunumsal komplikasyon gelişmediği raporlanmıştır.
Ek sistemik hastalığı olanlarda laparoskopide spinal-epidural blok uygulaması daha avantajlı görünse de bazı riskleri mevcuttur.Altıparmak ve arkadaşları,myastenia gravisli bir hastada laparoskopi için spinal-epidural blok uygulamış,intraoperatif 10.dakikada derin bradikardi geliştiğini rapor etmişlerdir.Bunun sebebi pnömoperitonyum basıncının düşük tutulmaması (8-7 mmHg) olabilir.Dexter ve arkadaşları 7mmHg ve 15 mmHg basınçla sağlanan pnömoperitonyumun kardiyak etkilerine bakmış ve yüksek basınçlı grupta kalp atım hacminde %10, kardiyak outputta %26 azalma olduğunu raporlamışlardır.

SONUÇ
Kan gazı,mekanik ventilatör ve yoğun bakım imkanlarının bulunmadığı periferik hastanelerde,laparoskopilerin rejyonel anesteziyle yapılmasının daha güvenli olabileceğini düşünmekteyim. Ancak önceden bahsettiğim gibi genel anestezi genelde cerrahlar tarafından talep edilen yöntem olduğundan,anestezistin regionel anestezi için ilk ve en sık karşılaştığı sorun yine cerrahı ikna etmektir.


22. PERİFERDE REGİONEL ANESTEZİ?GENEL ANESTEZİ?HANGİSİ DAHA GÜVENLİ?


22. PERİFERDE REGİONEL ANESTEZİ?GENEL ANESTEZİ?HANGİSİ DAHA GÜVENLİ? 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.