SÖZ BİZDE OTURUMLARI

11. ADIM ADIM SKALP BLOĞU


Uzm.Dr. Aysel GEZER SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Giriş: Skalp bloğu günümüzde giderek artan endikasyonlarla sıkça kullanılan bir teknik haline gelmiştir. Başlıca uyanık ve rutin kraniotomiler, derin beyin stimülasyonu, stereotaktik prosedürler, pediatrik hastalarda kraniosinostoz onarımı ve kronik baş ağrısında kullanılmaktadır.

Tartışma: Skalp bloğu, intraoperatif yeterli hasta konforu sağlanarak nörolojik değerlendirmenin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, hemodinamik stabiliteyi sağlayarak morbiditenin azalmasına katkıda bulunmakta postoperatif dönemde etkin bir analjezi sağlayarak opioid gereksinimini azaltmaktadır.

Bu teknikte başlıca 6 sinirin bloğu hedef alınır. Supraorbital sinir, supraorbital çentiğin 1 cm kadar medialinden bloke edilir. Supratroklear sinir, orbitanın superiomedial köşesinde yer alıp çıktığı yerde veya supraorbital blok mediale doğru genişletilerek bloke edilir. Zigomatikotemporal sinirin blokajı için aurikulotemporal ve supraorbital sinirler arası mesafenin ortası uygun noktadır. Aurikulotemporal sinir, zigomatik hatta tragusun yaklaşık 1-1,5 cm medialinde bloke edilir. Superfisiyel temporal arter, sinirin önündedir ve bloktan önce palpe edilmelidir. Büyük oksipital sinir blokajında mastoid çıkıntı ve oksipital protuberens ortasına, nukhal median çizginin 2,5 cm lateraline infiltrasyon yapılır. Oksipital arter palpasyonu sonrası medialine enjeksiyon yapılır. Küçük oksipital sinirde superior nukhal çizgi boyunca büyük oksipital sinirin 2,5 cm lateralinde blok yapılır. Büyük auriküler sinirin postaurikuler dallarını bloke etmek için tragus seviyesinde kulak arkasında 1,5 cm posteriora enjeksiyon yapılabilir. Bu sinirin blokajı özellikle timpanomastoid cerrahi geçirecek çocuk yaş grubuna preemptif analjezi sağlama amaçlı uygulanır.

Lokal anestezik olarak bupivakain ve daha az sıklıkta levobupivakain ile ropivakain kullanılmaktadır. Her bölgeye 2-5 ml arasında uygulanır. Blok süresini uzatmak için epinefrin ilave edilebilir. Hastaların anksiyetesini gidermek ve kooperasyonunu arttırmak için sıklıkla sedasyon gerekmektedir. Bu amaçla propofol, remifentanil, benzodiazepin ve deksmedetomidin başta olmak üzere birçok ajan kullanılmaktadır.

Blok uygulaması sonrasında lokal anesteziklerin sistemik absorbsiyonu ya da intravasküler enjeksiyonuna ilişkin nörotoksisite ve kardiyotoksisitenin yanısıra epinefrinle ilişkili hipertansiyon, taşikardi gibi komplikasyonlar da görülebilmektedir.

Sonuç: Perioperatif dönemde hemodinamiyi sağlamaya yardımcı olan ve postoperatif ağrı tedavisine katkı sağlayan skalp bloğu, anestezistler tarafından bilinmesi ve uygulanması gereken teknikler arasında yer almaktadır.


11. ADIM ADIM SKALP BLOĞU


11. ADIM ADIM SKALP BLOĞU 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.