Eğitim Videoları

TRAVMA KURSU

TEMEL HAVAYOLU YÖNETİMİ KURSU

UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ TEMEL EĞİTİM KURSU

TAZE DONMUŞ KADAVRADA İLERİ HAVAYOLU KURSU

TARD VI. Transplantasyon Anestezisi Kursu

TARD Güncel Kılavuzlarla USG ile Uygulamalı Akut Ağrı Yönetimi - Postoperatif Analjezi Kursu

TARD Güncel Kılavuzlarla USG ile Uygulamalı Akut Ağrı Yönetimi - Postoperatif Analjezi Kursu

TARD Ameliyathane Dışı Anestezi

TARD 7. Asistan Okulu

TARD 2. Intraoperatif Akciğer Koruyucu Mekanik Ventilasyon Yönetimi Kursu

TARD 1. Pediyatrik Anestezi Uzman Okulu (PAUO)

REJYONAL ANESTEZİ VE USG KURSU

PEDİATRİK ANESTEZİ SEMPOZYUMU

Obstetrik Anestezi Uzmanlık Okulu (OAUO)

KLİNİK USG KURSU

TEMEL EKOKARDİOGRAFİ KURSU

Düşük Akım Anestezi Kursu - Samsun

DENEYSEL HEMODİNAMİ KURSU

BRONKOSKOPİ KURSU

Anestezi Uygulamalarında Ultrasonografi Kursu

Eğitim Videoları

Anatomist Gözüyle Havayolu

Üst Havayolu Yönetiminde Video Optik Stileler

Hemodinamik Monitörizasyonda Yeni Teknolojiler

Multimodal Analjezide Yeni Yaklaşımlar

Kardiyak Sorunlu Gebelik

Helsinki Bildirgesi - Türkiye'deki Uygulamalar

Uyanık Kraniyotomi

Kitaplar

Yeni

Yalın Hastane "Medicabil örnekleriyle"

Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Biliminin Tarihsel Gelişimi - 2

Türkiye'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Biliminin Tarihsel Gelişimi - 1

ANESTEZİDE HASTA GÜVENLİĞİ

VAJİNAL DOĞUM İÇİN NÖRAKSİYEL ANALJEZİ /ANESTEZİ

GÜNÜBİRLİK ANESTEZİ

NÖROANESTEZİ REHBERİ

Ortopedi Anestezisi - 2

Kalp ve Anestezi

Ortopedi Anestezisi - 1

Anesteziyoloji ve Akut Ağrı

Sorular ve Yanıtlarla Anestezi

Bildiri Özetleri

Yeni

Tark 2020 Bildiri Özetleri

Tark 2019 Bildiri Özetleri

Tark 2018 Bildiri Özetleri

Tark 2017 Bildiri Özetleri

Tark 2016 Bildiri Özetleri

Tark 2015 Bildiri Özetleri

Tark 2014 Bildiri Özetleri

Tark 2013 Bildiri Özetleri

Tark 2012 Bildiri Özetleri

Tark 2011 Bildiri Özetleri

Tark 2010 Bildiri Özetleri

Tark 2009 Bildiri Özetleri

Tark 2008 Bildiri Özetleri

Kongre Video ve Sunumları

Tark 2020 Kongre Video ve Sunumları

Tark 2019 Kongre Video ve Sunumları

Tark 2018 Kongre Video ve Sunumları

Tark 2017 Kongre Video ve Sunumları

Tark 2016 Kongre Video ve Sunumları

Tark 2015 Kongre Video ve Sunumları

Tark 2013 Kongre Video ve Sunumları

Tark 2012 Kongre Video ve Sunumları

Ayın Makalesi

Yeni

Elektif sezaryenlerde intraoperatif deksametazonun postoperatif etkisi: retrospe...

Yeni

ASA Fiziksel Durum Sınıflandırma Sistemi 13 Aralık 2020'de güncellenmiştir.

Sezaryende ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) veya ERAC Protokolü

Obstetrik Kanamada Koagülopatinin Tedavisi için Dört Yıllık ROTEM®-kılavuzlu Alg...

Kalça Kırıklarında Perikapsüler Sinir Bloğu (PENG)

Anestezi öncesi klinik değerlendirmede Anemi tedavisi: Geriye yönelik değerlendi...

Sezeryan için spinal anestezi sırasında bölgesel serebral kan volümü ve oksijeni...

Günübirlik anestezi: 2018’deki yenilikler

Kardiyak cerrahide sınırlayıcı veya serbest transfüzyon sonrası 6 aylık sonu

Hastane dışı kardiyak arrestlerde epinefrinin randomize kontrollü kullanımı çalı...

Kronik Böbrek Hastalıklı ve Perioperatif Kardiyovasküler Disfonksiyonlu Kalp Cer...

Dünya Sağlık Örgütü – Dünya Anesteziyologlar Dernekleri Federasyonu (WHO-WFSA) G...

Organ donasyonu ve potansiyel organ donörünün yönetimi

Yaşlı Hastalarda Travma/ Kalçanın Trajik Yönü

Yoğun bakımdaki gebede mekanik ventilasyon: Olgu serisi

Yaşlı hastalarda göz önüne alınması gereken farmakolojik faktörler

Akut Beyin Hasarında Sıvı Yönetimi

Postpartum Hemoraji Yönetimi

Preeklamptik gebelerde travay ve doğum sonrası havayolu değişiklikleri:prospekti...

Spinal Anestezi ile sezaryen geçiren hastalarda ondansetron profilaksisi norepin...

Akut Solunum Sıkıntısı sendromlu hastalarda PEEP titrasyonu ve akciğer rekruitme...

Ameliyathane Dışı Anestezinin 21. Yüzyıldaki Geleceği: Kalite ve Güvenlik Üzerin...

Avrupa Anesteziyoloji Yeterlik Kurulu’nun güvenli ilaç kullanımı ile ilgili öner...

Morbid obez hastalar ambulatuvar cerrahi için uygun adaylar mı?

Sezaryen Cerrahisi Öncesinde, Epidural Kateterizasyon Girişimi Öncesi Ultrason İ...

Perioperatif Bilişsel Koruma

Palyatif Bakıma Erişim Engelleri

Dura ponksiyonuyla epidural teknik, doğum analjezisi kalitesini epidural ve komb...

Ameliyathanede pediatrik anafilaksi: Anestezi asistanlarına yönelik bir simülasy...

Kardiyopulmoner bypass sırasında bölgesel serebral oksijen desatürasyon sıklığın...

Operasyon öncesi kalp Atım Hızı ve Non Kardiyak Cerrahi Sonrası Myokardiyal Hasa...

Nitröz oksidin Anestezi Pratiğindeki Yeri

Karaciğer Transplantasyon Hastalarının Perioperatif Bakımı

Torasik Cerrahi ve Anestezide Hızlı Derlenme: Kavramların Güncellenmesi

Fiberoptik Uyanık Entübasyonda Topikal Anesteziklerinin bolusu ile Enk Fiberopti...

Uyanık Entübasyon sağlanmasında zaman gereksinimi, başarı ve yetersizliğin retro...

Propofol Nöronlarda Hemoglobinin Tetiklediği Sitotoksisiteyi Arttırır

Tıbbi Hata – Birleşik Devletlerde ölüm nedenleri arasında 3. Sırada yer almaktad...

Trakeal Entübasyon Zamanı ile Erişkin Hastane İçi Kardiyak Arrest Olgularının So...

Sezaryen Sonrası Postoperatif Ağrı İçin Quadratus Lumborum Bloğu İle Transversus...

Adduktor kanaldaki sinirler ve Diz ekleminin innervasyonu

Glukoz Kontrolü

Modüller

MODÜL 8: CEEA Modül-5

MODÜL 7: CEEA Modül-6

MODÜL 6: CEEA Hasta ve Cerrahi Tipine Göre Anestezi ve Yönetimi Modülü

MODÜL 5: CEEA Nöroloji, Bölgesel Anestezi ve Ağrı Yönetimi Modülü

MODÜL 4: CEEA Anne ve Çocuk İstenmeyen Etkiler Modülü

MODÜL 3: CEEA Yoğun Bakım Acil Kan ve Kan Transfüzyonu Modülü

MODÜL 2: CEEA Kalp ve Dolaşım Modülü

MODÜL 1: CEEA Solunum ve Toraks Modülü

İLETİŞİM

  • TARD Akademi ile ilgili
    görüş, öneri ve talepleriniz için
    bize yazın
  • akademi@tard.org.tr
Teknik sorularınız için

0850 2222 393

Soru ve görüşleriniz için bizi 09:30 - 18:00 arası arayabilirsiniz